Про Статут автомобільного транспорту УРСР
Рада Міністрів УРСР; Постанова від 27.06.1969401
Документ 401-69-п, поточна редакція — Редакція від 27.06.1969
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

                  РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 
П О С Т А Н О В А
від 27 червня 1969 року N 401
( ЗП УРСР, 1969 р., N 7, ст. 88 )
Про Статут автомобільного транспорту УРСР
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Ради Міністрів
Української РСР
N 499 ( 499-74-п ) від 28.10.74
N 52 ( 52-78-п ) від 25.01.78
N 334 ( 334-78-п ) від 15.06.78
N 351 ( 351-81-п ) від 02.07.81 }

Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Статут автомобільного транспорту УРСР
(додається). 2. Міністерству автомобільного транспорту УРСР у 3-місячний
строк розробити з участю заінтересованих міністерств і відомств і
подати на затвердження Ради Міністрів УРСР проекти Типового
договору прокату легкових автомобілів в УРСР і Положення про
контрольно-ревізорську службу Міністерства автомобільного
транспорту УРСР. 3. Доручити Юридичній комісії при Раді Міністрів УРСР і
Міністерству автомобільного транспорту УРСР підготувати і за
погодженням з заінтересованими міністерствами і відомствами подати
Раді Міністрів УРСР пропозиції про зміни та визнання такими, що
втратили силу, рішень Уряду УРСР у зв'язку з затвердженням Статуту
автомобільного транспорту УРСР.

Голова Ради Міністрів Української РСР В.Щербицький
Керуючий Справами Ради Міністрів Української РСР К.Бойко
м. Київ, 27 червня 1969 року,
N 401
Затверджений
постановою Ради Міністрів
Української РСР
від 27 червня 1969 року
N 401
СТАТУТ
автомобільного транспорту Української РСР
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Автомобільний транспорт, будучи однією з важливіших
галузей народного господарства, забезпечує поряд з іншими видами
транспорту нормальне виробництво і оборот продукції промисловості
і сільського господарства, потреби капітального будівництва,
задовольняє потреби населення у перевезеннях, а також сприяє
зміцненню оборонної могутності Союзу РСР. 2. Статут автомобільного транспорту УРСР визначає обов'язки,
права і відповідальність виробничих об'єднань автомобільного
транспорту, автотранспортних та транспортно-експедиційних
підприємств і організацій (надалі іменуються автотранспортними
підприємствами і організаціями), що знаходяться на території УРСР,
незалежно від їх відомчої підпорядкованості, а також підприємств,
організацій, установ і громадян, які користуються автомобільним
транспортом. { Абзац 1 статті 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою РМ УРСР N 334 ( 334-78-п ) від 15.06.78 } Цим Статутом регламентуються порядок складання і виконання
плану автомобільних перевезень в УРСР, основні умови перевезень
автомобільним транспортом вантажів, пасажирів, багажу і пошти, а
також взаємовідношення автотранспортних підприємств і організацій,
що знаходяться на території УРСР, з підприємствами і організаціями
інших видів транспорту в частині здійснення автомобільних
перевезень. 3. Головними завданнями автотранспортних підприємств і
організацій, що знаходяться на території УРСР, є повне задоволення
потреб народного господарства і населення в автомобільних
перевезеннях, виконання планів перевезень автомобільним
транспортом вантажів і пасажирів, регулярність пасажирського
автосполучення, забезпечення збереження вантажів, що перевозяться,
та своєчасної доставки їх у пункти призначення. Автотранспортні підприємства і організації, а також
міністерства, відомства, підприємства, організації та установи -
вантажовідправники і вантажоодержувачі зобов'язані при
перевезеннях вантажів суворо дотримувати державних інтересів і
забезпечувати повне і ритмічне виконання плану перевезень,
раціональне використання рухомого складу, безпеку руху автомобілів
і максимальне скорочення транспортних витрат у народному
господарстві. 4. Чинність цього Статуту поширюється на перевезення
вантажів, пасажирів, багажу і пошти, що здійснюються
автотранспортними підприємствами і організаціями Міністерства
автомобільного транспорту УРСР (автомобільний транспорт загального
користування), а також на перевезення, що здійснюються
автотранспортними підприємствами і організаціями міністерств і
відомств СРСР, союзних республік, виконавчих комітетів Рад
народних депутатів, кооперативних і громадських організацій
(відомчий автомобільний транспорт), що знаходяться на території
УРСР, за винятком автотранспортних підприємств і організацій
Міністерства оборони, Комітету державної безпеки СРСР та
Міністерства внутрішніх справ СРСР. { Стаття 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N
351 ( 351-81-п) від 02.07.81 }
5. Автомобільні перевезення підрозділяються на місцеві,
міжміські, міжреспубліканські та міжнародні. До місцевих перевезень належать: міські - в межах міста
(іншого населеного пункту), приміські - за межі міста (іншого
населеного пункту) і внутрірайонні (на території сільських
районів) - на відстань до 50 кілометрів включно, до міжміських -
внутріобласні і міжобласні перевезення за межі міста (іншого
населеного пункту) на відстань більш як 50 кілометрів, до
міжреспубліканських - перевезення по території двох і більше
союзних республік, до міжнародних - перевезення за кордон або з-за
кордону в СРСР. 6. На підставі цього Статуту Міністерство автомобільного
транспорту УРСР затверджує з наступним опублікуванням у Збірнику
правил перевезень і тарифів автомобільного транспорту УРСР: а) за погодженням з Держпланом УРСР і Державним арбітражем
при Раді Міністрів УРСР - Правила перевезень вантажів
автомобільним транспортом в УРСР (що надалі іменуються Правилами),
які розробляються з участю заінтересованих міністерств і відомств
та містять у собі умови перевезень окремих видів вантажів,
виконання комерційних операцій, транспортно-експедиційного
обслуговування підприємств і організацій; б) разом з відповідним міністерством (відомством) і за
погодженням з Держпланом УРСР і Державним арбітражем при Раді
Міністрів УРСР - Особливі умови перевезення автомобільним
транспортом вантажів підприємств, організацій і установ окремих
галузей народного господарства; в) разом з відповідним транспортним міністерством або
відомством - Правила централізованого завозу (вивозу) вантажів
автомобільним транспортом на станції залізниць, у порти (на
пристані) і аеропорти в УРСР; г) Правила перевезення пасажирів і багажу автомобільним
транспортом в УРСР; д) Правила транспортно-експедиційного обслуговування громадян
в УРСР. Умови транспортно-експедиційного обслуговування підприємств,
організацій та громадян в частині, що стосується взаємовідношень
автотранспортних підприємств і організацій, які знаходяться на
території УРСР, з підприємствами і організаціями інших видів
транспорту, затверджуються за погодженням з відповідними
транспортними міністерствами і відомствами. 7. На автотранспортні підприємства і організації Міністерства
автомобільного транспорту УРСР покладається: а) систематичне поліпшення своєї економічної роботи,
удосконалення методів перевезень, вишукування додаткових резервів
для зниження собівартості і підвищення рентабельності перевезень. Основним методом роботи автотранспортних підприємств і
організацій є централізовані перевезення вантажів.
Вантажовідправники і вантажоодержувачі зобов'язані повсюдно
сприяти розвиткові централізованих перевезень вантажів; б) здійснення перевезень вантажів державних, кооперативних і
громадських підприємств, організацій та установ, незалежно від їх
відомчої підпорядкованості, а також вантажів громадян. Основним завданням підприємств і організацій автомобільного
транспорту загального користування є здійснення централізованих
перевезень вантажів у містах і промислових центрах для промислових
підприємств, будов, постачальницьких, торговельних і
транспортно-експедиційних організацій, підприємств промисловості
будівельних матеріалів, централізованого завозу (вивозу) вантажів
на станції залізниць, в порти (на пристані) та аеропорти,
перевезень вантажів у сільській місцевості та врожаю зернових і
технічних культур, овочів, картоплі, а також силосної маси та
інших сільськогосподарських вантажів на заготівельні пункти,
переробні підприємства та в місця тривалого зберігання; в) здійснення перевезень пасажирів, багажу і пошти; г) участь у прямих змішаних перевезеннях; д) надання легкових автомобілів міністерствам, відомствам,
підприємствам, організаціям і установам для службових поїздок; є) надання легкових автомобілів напрокат громадянам; ж) транспортно-експедиційне обслуговування підприємств,
організацій, установ і громадян. 8. Відомчий автомобільний транспорт здійснює на території
УРСР: а) всі види технологічних і господарських перевезень вантажів
промислових підприємств і будов, за винятком централізованих і
міжміських перевезень, що виконуються автомобільним транспортом
загального користування. Автомобільний транспорт будівельних
міністерств і відомств може здійснювати централізовані і міжміські
перевезення вантажів у порядку і у випадках, передбачених
Правилами; б) внутріколгоспні та внутрірадгоспні перевезення вантажів,
зв'язані безпосередньо з технологією сільськогосподарського
виробництва. Технологічні перевезення вантажів колгоспів і радгоспів у
сільській місцевості можуть також здійснюватися централізовано
автомобільним транспортом системи Держкомсільгосптехніки УРСР. { Абзац 2 статті 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ
УРСР N 351 ( 351-81-п ) від 02.07.81 }
Перелік технологічних перевезень вантажів визначається в
установленому порядку. Порядок здійснення технологічних перевезень вантажів відомчим
автомобільним транспортом встановлюється відповідними
міністерствами, відомствами, виконавчими комітетами Рад народних
депутатів, кооперативними і громадськими організаціями, а при
здійсненні цих перевезень підприємствами і організаціями
автомобільного транспорту загального користування - Правилами. { Абзац 4 статті 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ
УРСР N 351 ( 351-81-п ) від 02.07.81 }
У районах, де немає підприємств і організацій автомобільного
транспорту загального користування, автотранспортні підприємства і
організації міністерств, відомств та виконавчих комітетів Рад
народних депутатів здійснюють всі види перевезень вантажів,
пасажирів, багажу і пошти. { Абзац 5 статті 8 із змінами,
внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 351 ( 351-81-п ) від
02.07.81 } 9. Міністерство автомобільного транспорту УРСР за
погодженням з Держпланом УРСР затверджує і публікує в Збірнику
правил перевезень і тарифів автомобільного транспорту УРСР
перелік автомобільних шляхів, по яких регулярні міжміські
перевезення вантажів здійснюються, як правило, автомобільним
транспортом загального користування, пункти приймання та видачі
вантажів, що перевозяться у міжміському сполученні, з зазначенням
відстані між цими пунктами, а також інформує про це через
автотранспортні підприємства і організації заінтересованих
вантажовідправників. Міжміські перевезення вантажів по інших автомобільних шляхах,
з пунктів або в пункти, не зазначені в переліку, а також
комерційні вантажні операції, не включені в перелік, здійснюються
підприємствами і організаціями автомобільного транспорту
загального користування за погодженням з вантажовідправником
(вантажоодержувачем). 10. Порядок і умови здійснення міжреспубліканських
автомобільних перевезень встановлюються угодою між Міністерством
автомобільного транспорту УРСР та органами управління
автомобільним транспортом загального користування інших союзних
республік. При відсутності зазначеної угоди застосовуються порядок і
умови здійснення цих перевезень, що діють в союзній республіці, на
території якої автотранспортне підприємство або організація
прийняли до перевезення вантаж, пасажира, багаж або пошту. В порядку та у випадках, передбачених Правилами, міжміські
перевезення вантажів можуть виконуватися автотранспортними
підприємствами і організаціями міністерств, відомств, виконавчих
комітетів Рад народних депутатів, кооперативних і громадських
організацій. { Абзац 3 статті 10 із змінами, внесеними згідно з
Постановою РМ УРСР N 351 ( 351-81-п ) від 02.07.81 } 11. Міжнародні перевезення вантажів, пасажирів та багажу
автомобільним транспортом здійснюються в порядку, встановленому
законодавством Союзу РСР.
Розділ II
РУХОМИЙ СКЛАД, АВТОМОБІЛЬНІ ШЛЯХИ, СПОРУДИ
І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ
І ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ
Рухомий склад
12. Для здійснення перевезень вантажів, пасажирів, багажу та
пошти автотранспортні підприємства і організації повинні мати
рухомий склад: вантажні автомобілі і автомобільні причепи різної
вантажопідйомності (бортові, самоскиди, фургони, цистерни,
автомобілі і автомобільні причепи з ізотермічними та іншими
спеціалізованими кузовами), автомобілі підвищеної прохідності,
автомобілі-тягачі з напівпричепами, автобуси різних типів і
легкові автомобілі, включаючи таксомотори. 13. Порядок утримання рухомого складу і споруд автомобільного
транспорту, а також порядок технічної експлуатації цього рухомого
складу на лінії встановлюються правилами та інструкціями, що
розробляються з участю заінтересованих міністерств і відомств і
затверджуються Міністерством автомобільного транспорту УРСР.
Автомобільні шляхи і під'їзди
14. Автомобільні шляхи загального користування на території
УРСР підрозділяються на шляхи загальнодержавного,
республіканського і місцевого значення. Автомобільні шляхи загальнодержавного та республіканського
значення знаходяться у віданні Міністерства будівництва і
експлуатації автомобільних шляхів УРСР. Автомобільні шляхи місцевого значення знаходяться у віданні
Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР
і виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів. { Абзац 3
статті 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 351
( 351-81-п ) від 02.07.81 } Виконавчі комітети Рад народних депутатів можуть закріпляти
для постійного обслуговування сільські шляхи за колгоспами і
радгоспами в межах їх землекористування. { Абзац 4 статті 14 із
змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 351 ( 351-81-п )
від 02.07.81 } Автомобільні шляхи в межах міст і селищ міського типу
знаходяться у віданні відповідних виконавчих комітетів Рад
народних депутатів. { Абзац 5 статті 14 із змінами, внесеними
згідно з Постановою РМ УРСР N 351 ( 351-81-п ) від 02.07.81 } 15. Міністерство будівництва і експлуатації автомобільних
шляхів УРСР, виконавчі комітети Рад народних депутатів, а також
колгоспи, радгоспи та інші підприємства і організації зобов'язані
утримувати автомобільні шляхи, всі шляхові споруди, автошляхові
знаки, покажчики та інші технічні засоби регулювання руху, які
знаходяться в їх віданні, у стані, що забезпечує безперешкодний і
безпечний рух автомобілів, а також вживати необхідних заходів до
поліпшення руху на цих шляхах. { Стаття 15 із змінами, внесеними
згідно з Постановою РМ УРСР N 351 ( 351-81-п ) від 02.07.81 } 16. Автотранспортні підприємства і організації, а також інші
підприємства, організації і установи, що мають автомобілі, при
перевезенні вантажів, пасажирів, багажу і пошти автомобільними
шляхами зобов'язані суворо додержуватись вимог Правил дорожнього
руху та Правил користування і охорони автомобільних шляхів та
шляхових споруд. { Абзац 1 статті 16 із змінами, внесеними згідно
з Постановою РМ УРСР N 351 ( 351-81-п ) від 02.07.81 } На автомобільних шляхах забороняється: а) проїзд транспортних засобів, загальна висота яких з
вантажем перевищує зазначені на шляхових знаках габарити; б) провіз вантажів, що виступають по ширині за габарити
транспортних засобів, установлені державним стандартом або
технічними умовами, а також вантажів, що виступають за задній борт
більш як на 2 метри або волочаться по шляху; в) проїзд всіх видів транспортних засобів з навантаженнями на
вісь, що перевищують норми, встановлені державними стандартами або
вказані на шляхових знаках. Перевезення негабаритних вантажів може здійснюватися в
окремих випадках з дозволу шляхових органів та органів Державної
автомобільної інспекції в порядку, передбаченому Правилами. 17. Міністерство автомобільного транспорту УРСР подає на
автомобільних шляхах технічну допомогу рухомому складу, незалежно
від його належності, з оплатою вартості наданих послуг за діючими
тарифами. Перелік автомобільних шляхів, на яких організується технічна
допомога, затверджується Міністерством автомобільного транспорту
УРСР за погодженням з Міністерством будівництва і експлуатації
автомобільних шляхів УРСР і публікується у Збірнику правил
перевезень і тарифів автомобільного транспорту УРСР. Порядок організації на автомобільних шляхах технічної
допомоги рухомому складу визначається Положенням про організацію
технічної допомоги рухомому складу на автомобільних шляхах в УРСР,
яке затверджується Міністерством автомобільного транспорту УРСР. 18. Тимчасове припинення або обмеження перевезень вантажів,
пасажирів, багажу і пошти автомобільними шляхами може провадитись
тільки в разі явищ стихійного характеру або в зв'язку з
шляхово-кліматичними умовами. В разі припинення руху або обмеження перевезень на шляхах
відповідні органи Міністерства будівництва і експлуатації
автомобільних шляхів УРСР своєчасно вживають заходів до підготовки
об'їздів, які повинні задовольняти вимоги безпеки руху
автотранспорту, перевезень пасажирів, вантажів та забезпечення
збереження рухомого складу. Рішення про припинення або обмеження перевезень вантажів,
пасажирів, багажу і пошти з зазначенням строку дії припинення або
обмеження перевезень по автомобільних шляхах загальнодержавного
значення приймаються за поданням (погодженим з Державною
автомобільною інспекцією) шляхово-експлуатаційних організацій, які
безпосередньо обслуговують шляхи, Міністерством будівництва і
експлуатації автомобільних шляхів УРСР, яке в кожному окремому
випадку доводить про це до відома Ради Міністрів УРСР і
Міністерства автомобільного транспорту УРСР. Про тимчасове припинення або обмеження перевезень по
автомобільних шляхах загальнодержавного значення Міністерство
будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР, а по інших
шляхах - виконавчі комітети обласних Рад народних депутатів
зобов'язані доводити до відома автотранспортних та інших
підприємств, організацій, установ і громадян. { Абзац 4 статті 18
із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 351
( 351-81-п ) від 02.07.81 } У невідкладних випадках органи Державної автомобільної
інспекції можуть забороняти або обмежувати рух автомобілів, які
здійснюють перевезення, по окремих ділянках вулиць і шляхів, коли
користування ними загрожує безпеці руху. 19. Вантажовідправники і вантажоодержувачі зобов'язані мати
під'їзди від автомобільних шляхів до вантажно-розвантажувальних
пунктів, утримувати ці під'їзди у справному стані, що забезпечує
безперешкодний і безпечний рух автомобілів та вільне їх
маневрування в будь-який час здійснення перевезень. 20. Відповідність стану автомобільних шляхів, під'їздів до
них і тимчасових об'їздів вимогам безпеки руху та збереження
вантажів і рухомого складу визначається спільно шляховими
органами, автотранспортними підприємствами або організаціями та
органами Державної автомобільної інспекції.
Споруди і обладнання для організації перевезень вантажів
і обслуговування пасажирів
21. Вантажно-розвантажувальні пункти вантажовідправників і
вантажоодержувачів повинні мати засоби механізації і необхідну
кількість робітників, що забезпечують додержання встановлених
строків вантаження в автомобілі і вивантаження з них вантажів,
обладнання для освітлення робочих місць і під'їздів до них при
роботі у вечірній та нічний час, інвентар, такелаж і в необхідних
випадках вагове обладнання для зважування вантажів і рухомого
складу, а також залежно від обсягу і характеру виконуваних робіт -
необхідну кількість обладнаних місць вантаження і вивантаження
вантажів та покажчики розміщення складів, в'їздів та виїздів. Вантажовідправник і вантажоодержувач зобов'язані створити
здорові та безпечні умови праці для водіїв автотранспорту у
пунктах навантаження і розвантаження відповідно до правил, норм
охорони праці, техніки безпеки, санітарії і гігієни. { Статтю 21
доповнено абзацом 2 згідно з Постановою РМ УРСР N 52 ( 52-78-п )
від 25.01.78 }
22. Для здійснення міжміських перевезень вантажів
підприємств, організацій, установ та громадян, в тому числі і в
прямому змішаному сполученні, приймання вантажів дрібними
відправленнями, короткострокового зберігання їх і підгрупування по
напрямках Міністерство автомобільного транспорту УРСР створює
вантажні автостанції, транспортно-експедиційні контори, агентства
та інші організації. 23. Вантажні автостанції повинні мати під'їзди до
автомобільних шляхів, вантажно-розвантажувальні площадки і
необхідні приміщення для короткострокового зберігання і
підгрупування вантажів, а також засоби механізації та обладнання,
що забезпечують нормальне і безперебійне виконання
вантажно-розвантажувальних та інших вантажних робіт. 24. Для обслуговування пасажирів у приміських, внутрірайонних
та міжміських сполученнях підприємства і організації
автомобільного транспорту загального користування, в залежності
від обсягу і характеру перевезень, повинні мати автовокзали
(автостанції) або автопавільйони. Автовокзали (автостанції)
повинні мати квиткові каси і, залежно від обсягу та характеру
перевезень, - камери зберігання ручної кладі і багажу, зали
чекання, кімнати матері і дитини, буфети або ресторани, приміщення
для культурно-побутового і санітарно-гігієнічного обслуговування
пасажирів (пошта, довідкове бюро, пункти медичної допомоги і т.
ін.), а також кімнати відпочинку для шоферів і кондукторів,
службові приміщення для осіб, безпосередньо зв'язаних з
обслуговуванням пасажирів та рухом автобусів і таксомоторів. Розміщення автовокзалів (автостанцій) у містах повинно
забезпечувати зручне обслуговування пасажирів. На території, що прилягає до автовокзалів (автостанцій),
повинні бути перони для входу пасажирів в автобуси і таксомотори і
виходу з них, обладнані покажчиками і захисними засобами,
необхідними для спрямування руху пасажирів, а також площадки для
стоянки автобусів і маршрутних таксомоторів. Благоустрій площ при
автовокзалах (автостанціях) покладається на виконавчі комітети Рад
народних депутатів. { Абзац 3 статті 24 із змінами, внесеними
згідно з Постановою РМ УРСР N 351 від 02.07.81 } 25. Автотранспортні підприємства і організації загального
користування можуть за погодженням з органами управління інших
видів транспорту використовувати належні цим органам управління
приміщення у вокзалах для організації в них автовокзалів
(автостанцій). 26. Автотранспортні підприємства і організації на маршрутах
руху автобусів обладнують зупинкові пункти покажчиками інтервалів
руху або розкладами. 27. На зупинкових пунктах автобусних маршрутів у містах та
інших населених пунктах виконавчі комітети Рад народних депутатів
обладнують автопавільйони і посадочні площадки для входу пасажирів
в автобуси і виходу з них. Для стоянки таксомоторів у містах та інших населених пунктах
виконавчі комітети Рад народних депутатів на подання
автотранспортних підприємств і організацій Міністерства
автомобільного транспорту УРСР повинні відводити спеціальні
благоустроєні площадки. Ремонт і утримання автопавільйонів, посадочних площадок, а
також стоянок для таксомоторів у містах та інших населених пунктах
провадяться відповідними виконавчими комітетами Рад народних
депутатів. { Стаття 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N
351 від 02.07.81 }
Розділ III
ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ
Планування перевезень вантажів
28. Перевезення вантажів автомобільним транспортом в УРСР
здійснюється за планами, що складаються на основі планів
виробництва, капітального будівництва, закупок
сільськогосподарських продуктів, матеріально-технічного постачання
і товарообороту та обгрунтовуються необхідними розрахунками. Порядок і строки складання планів перевезень вантажів
визначаються положеннями, що затверджуються в порядку,
встановленому Радою Міністрів Союзу РСР. Підприємства, організації і установи, міністерства та
відомства при складанні планів перевезень вантажів автомобільним
транспортом зобов'язані враховувати необхідність: а) зниження транспортних витрат; б) задоволення потреб і поліпшення обслуговування народного
господарства у перевезеннях вантажів шляхом збільшення
централізованих перевезень, а також впровадження раціональних
маршрутів і схем вантажопотоків; в) поліпшення використання рухомого складу автомобільного
транспорту; г) правильного розподілу перевезень між різними видами
транспорту. 29. Рада Міністрів УРСР затверджує річний план перевезень
вантажів автомобільним транспортом - загального користування з
розподілом обсягів перевезень вантажів: а) по міністерствах і відомствах УРСР; б) по міністерствах і відомствах СРСР (в частині перевезень
вантажів підприємств, організацій і установ, що знаходяться на
території УРСР) у відповідності з положенням, яке затверджується в
порядку, встановленому Радою Міністрів СРСР; в) по транспортно-експедиційному обслуговуванню населення. 30. Річний план перевезень вантажів автомобільним транспортом
міністерств і відомств УРСР затверджується в порядку,
встановленому Радою Міністрів УРСР. 31. Річний план перевезень вантажів автотранспортними
підприємствами і організаціями міністерств і відомств СРСР, що
знаходяться на території УРСР, затверджується в порядку,
встановленому цими міністерствами і відомствами. 32. На підставі затвердженого Радою Міністрів УРСР річного
плану перевезень вантажів автомобільним транспортом загального
користування Міністерство автомобільного транспорту УРСР, за
погодженням з відповідними міністерствами і відомствами,
затверджує річні плани перевезень вантажів по підвідомчих
виробничих об'єднаннях та управліннях автомобільного транспорту. Міністерства і відомства - вантажовідправники зобов'язані у
15-денний строк з дня одержання від Міністерства автомобільного
транспорту УРСР річного плану перевезень вантажів надсилати
відповідним виробничим об'єднанням та управлінням автомобільного
транспорту розподіл вказаного плану по підвідомчих підприємствах і
організаціях. В разі неподання в строк міністерством, відомством розподілу
затвердженого йому плану перевезень вантажів по підвідомчих
підприємствах і організаціях розподіл плану здійснюють виробничі
об'єднання та управління автомобільного транспорту на підставі
заявок відповідних підприємств і організацій. Планування перевезень вантажів по вантажовідправниках
(вантажоодержувачах) на квартал здійснюється на місцях виробничими
об'єднаннями та управліннями автомобільного транспорту, за
винятком перевезень, що плануються у централізованому порядку. { Стаття 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N
334 ( 334-78-п ) від 15.06.78 }
Організація перевезень вантажів
33. Підприємства і організації автомобільного транспорту
загального користування УРСР приймають до перевезення: а) вантажі на підставі затверджених у встановленому порядку
планів; б) поза планом - вантажі разового характеру при пред'явленні
їх дрібними відправленнями, вантажі, що пред'являються населенням,
а також вантажі за вказівкою Міністерства автомобільного
транспорту УРСР. Перевезення овочів, фруктів, молока та інших
сільськогосподарських продуктів, які швидко псуються, для
заготівельних організацій і організацій споживчої кооперації
здійснюються за планом, а також по пред'явленню (без обмежень) за
заявками, що подаються за 5 днів до перевезень. Автотранспортні підприємства і організації міністерств,
відомств і виконавчих комітетів Рад народних депутатів приймають
вантажі до перевезення в порядку, встановленому відповідним
міністерством, відомством або виконавчим комітетом Ради народних
депутатів. { Абзац 3 статті 33 із змінами, внесеними згідно з
Постановою РМ УРСР N 351 ( 351-81-п ) від 02.07.81 } Вантажі, перевезення яких викликано стихійним лихом або
аварією, приймаються до перевезення поза планом і поза чергою. 34. На підставі плану перевезень вантажів автотранспортні
підприємства або організації укладають з вантажовідправниками або
вантажоодержувачами річні договори на перевезення вантажів
автомобільним транспортом. При укладанні договору на перевезення вантажів з
вантажоодержувачем, а також при прийнятті від нього разового
замовлення він користується правами, несе обов'язки і
відповідальність, передбачені цим Статутом для вантажовідправника. Річний договір може укладатися також автотранспортним
підприємством або організацією з постачальницько-збутовою або
іншою організацією, що не є вантажовідправником або
вантажоодержувачем. В цьому випадку у відповідності з договором
зазначені організації користуються правами і несуть обов'язки та
відповідальність, передбачені цим Статутом для вантажовідправників
і вантажоодержувачів. Перелік випадків, коли річні договори на перевезення вантажів
автотранспортом укладаються автотранспортними підприємствами або
організаціями з вантажоодержувачами, з постачальницько-збутовими
або іншими організаціями, що не є вантажовідправниками або
вантажоодержувачами, встановлюється Правилами. 35. Річний договір укладається в строк не пізніше ніж через
45 днів після затвердження річних планів перевезень по виробничих
об'єднаннях та управліннях автомобільного транспорту з розподілом
по міністерствах і відомствах. { Абзац 1 статті 35 із змінами,
внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 334 ( 334-78-п ) від
15.06.78 } Автотранспортні підприємства і організації протягом 10 днів
після одержання плану перевезень з розподілом по підприємствах і
організаціях зобов'язані надіслати вантажовідправникам або
вантажоодержувачам підписані у двох примірниках проекти договорів. Вантажовідправник (вантажоодержувач) не пізніше ніж через 10
днів після одержання від автотранспортного підприємства або
організації проекту договору підписує його і один примірник
повертає автотранспортному підприємству або організації. 36. За річним договором на перевезення вантажів автомобільним
транспортом автотранспортне підприємство або організація
зобов'язується в установлені строки приймати, а вантажовідправник
- пред'являти до перевезення вантажі в обумовленому обсязі. В
річному договорі встановлюються обсяги і умови перевезень, порядок
розрахунків і визначаються раціональні маршрути і схеми
вантажопотоків, а також взаємна майнова відповідальність за
невиконання або неналежне виконання зобов'язань. У відповідності з річним договором автотранспортне
підприємство або організація і вантажовідправник за 10 днів до
початку кварталу визначають у межах квартального плану місячні
плани та декадні планові завдання на перший місяць кварталу. { Абзац 2 статті 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ
УРСР N 334 ( 334-78-п ) від 15.06.78 }
Декадні планові завдання на другий і третій місяці кварталу
встановлюються у такому ж порядку за 10 днів до початку
відповідного місяця. Типовий договір на перевезення вантажів автомобільним
транспортом (на транспортно-експедиційне обслуговування)
розробляється з участю заінтересованих міністерств і відомств і
затверджується Міністерством автомобільного транспорту УРСР за
погодженням з Держпланом УРСР і Державним арбітражем при Раді
Міністрів УРСР. Порядок і строки укладання річних договорів на перевезення
вантажів автомобільним транспортом передбачаються Правилами. При постійних господарських зв'язках автотранспортне
підприємство або організація і вантажовідправник можуть продовжити
на наступний рік дію річного договору на перевезення вантажів
автомобільним транспортом. 37. Перевезення, виконання яких зв'язане з направленням
рухомого складу для роботи поза місцем його постійного перебування
за межі областей УРСР, здійснюються з дозволу Міністерства
автомобільного транспорту УРСР. Перевезення, зв'язані з направленням рухомого складу в межах
областей для роботи поза місцем його постійного перебування,
здійснюються з дозволу виробничих об'єднань або управлінь
автомобільного транспорту. { Абзац 2 статті 37 із змінами,
внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 334 ( 334-78-п ) від
15.06.78 } Направлення рухомого складу в межах УРСР для роботи поза
місцем його постійного перебування для перевезень
сільськогосподарських продуктів та сировини в період збирання
врожаю здійснюється з дозволу Ради Міністрів УРСР або в порядку,
встановленому нею. Додаткові витрати автотранспортних підприємств і організацій,
зв'язані з направленням рухомого складу для роботи поза місцем
його постійного перебування, оплачуються вантажовідправником
(вантажоодержувачем) за встановленими тарифами і правилами їх
застосування. 38. При централізованих перевезеннях автотранспортні
(транспортно-експедиційні) підприємства та організації, поєднуючи
перевезення і транспортно-експедиційне обслуговування, здійснюють
за договором на перевезення вантажів вивіз (завіз) вантажів з
промислових підприємств, баз, складів, станцій залізниць, портів
(пристаней) і аеропортів. Порядок організації централізованих перевезень вантажів, а
також права і обов'язки автотранспортних підприємств і
організацій, вантажовідправників і вантажоодержувачів при
здійсненні цих перевезень встановлюються Правилами. Порядок організації централізованого завозу (вивозу) вантажів
на станції залізниць, в порти (на пристані) та аеропорти, права і
обов'язки автотранспортних підприємств і організацій, станцій
залізниць, портів (пристаней) і аеропортів встановлюються
Правилами централізованого завозу (вивозу) вантажів автомобільним
транспортом на станції залізниць, в порти (на пристані) і
аеропорти в УРСР. 39. Автотранспортні підприємства і організації зобов'язані
забезпечити перевезення вантажів, а вантажовідправники
(вантажоодержувачі) - своєчасно пред'явити до перевезення вантажі
у розмірах, передбачених договором на перевезення вантажів
автомобільним транспортом або прийнятим до виконання разовим
замовленням. В разі невиконання вантажовідправником або вантажоодержувачем
вимог правил, норм охорони праці, техніки безпеки, санітарії і
гігієни автотранспортному підприємству або організації надається
право припиняти перевезення вантажів до усунення допущених
порушень, повідомивши про це за п'ять днів вантажовідправника або
вантажоодержувача, з яким укладено договір на перевезення
вантажів. { Статтю 39 доповнено абзацом 2 згідно з Постановою РМ
УРСР N 52 ( 52-78-п ) від 25.01.78 }
40. На перевезення вантажів вантажовідправник подає в
автотранспортне підприємство або організацію при наявності річного
договору на перевезення вантажів відповідну заявку, а при
відсутності річного договору - разове замовлення. Форма заявки і порядок її подання встановлюються у Типовому
річному договорі на перевезення вантажів автомобільним
транспортом. Форма разового замовлення і порядок його подання і оформлення
встановлюються Міністерством автомобільного транспорту УРСР. 41. Службові особи, винні в систематичному поданні завищених
заявок на перевезення вантажів при складанні плану перевезень, у
непред'явленні до перевезення вантажів, передбачених річним
договором на перевезення вантажів автомобільним транспортом,
заявкою або прийнятим до виконання разовим замовленням, а також у
порушенні строків вантаження і вивантаження вантажів, несуть
відповідальність в установленому порядку. 42. Типи й кількість автомобілів, необхідних для виконання
перевезень вантажів, визначаються автотранспортними підприємствами
і організаціями в залежності від обсягу й характеру перевезень. 43. Вогненебезпечні, вибухові, отрутні, отруйні та їдкі
речовини, а також інші небезпечні вантажі приймаються до
перевезення автотранспортними підприємствами або організаціями в
порядку і у випадках, передбачених Правилами. 44. Автотранспортні підприємства і організації зобов'язані
забезпечувати своєчасну подачу рухомого складу по всіх пунктах
вантаження і вивантаження у відповідності з договорами на
перевезення вантажів автомобільним транспортом, а також подавати
вантажовідправникам рухомий склад під вантаження у справному
стані, придатному для перевезення даного виду вантажу, який
відповідає санітарним вимогам. Подача рухомого складу, непридатного для перевезення
передбаченого договором вантажу, дорівнюється неподачі
транспортних засобів. Автотранспортні підприємства і організації в разі неподачі з
їх вини рухомого складу, передбаченого місячними планами
перевезень вантажів, зобов'язані на вимогу вантажовідправників
(вантажоодержувачів) виділяти рухомий склад для поповнення
недовантаження протягом наступного місяця даного кварталу. Рухомий
склад, не наданий в останньому місяці кварталу, повинен бути
виділений в першому місяці наступного кварталу. { Абзац 3 статті
44 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 334
( 334-78-п ) від 15.06.78 } Порядок виділення рухомого складу для поповнення
недовантаження встановлюється за погодженням між автотранспортним
підприємством або організацією і вантажовідправником
(вантажоодержувачем). При порушенні погодженого порядку
автотранспортне підприємство або організація за неподачу рухомого
складу, а вантажовідправник (вантажоодержувач) за непред'явлення
вантажів до перевезення несуть відповідальність, встановлену за
невиконання плану перевезень. 45. За договором перевезення вантажу автотранспортне
підприємство або організація зобов'язуються доставити ввірений їм
вантажовідправником вантаж до пункту призначення і видати його
уповноваженій на одержання вантажу особі (вантажоодержувачу), а
вантажовідправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу
встановлену плату. При перевезенні грунту у відвали, снігу й інших вантажів, по
яких не ведеться складський облік (вантажі нетоварного характеру),
автотранспортні підприємства і організації за умовами договору
перевезення можуть бути звільнені від обов'язку здавати вантаж
вантажоодержувачу. 46. Автотранспортні підприємства і організації приймають до
перевезення окремі вантажі з оголошеною вантажовідправником
цінністю. { Абзац 1 статті 46 із змінами, внесеними згідно з
Постановою РМ УРСР N 334 ( 334-78-п ) від 15.06.78 } Оголошена цінність не повинна перевищувати дійсної вартості
вантажу. В разі розбіжностей між автотранспортним підприємством
або організацією і вантажовідправником вартість вантажу
визначається експертизою, про що складається акт. { Абзац 2
статті 46 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 334
( 334-78-п ) від 15.06.78 } Перелік вантажів, оголошення цінності яких є обов'язковим, а
також вантажів, оголошення цінності яких не допускається,
встановлюється Правилами. 47. Вантажовідправник повинен подати автотранспортному
підприємству або організації на вантажі товарного характеру, що
пред'являються до перевезення, товарно-транспортні накладні, а на
вантажі нетоварного характеру, по яких не ведеться складський
облік товарно-матеріальних цінностей, але організовано облік
шляхом заміру, зважування, геодезичного заміру, - акти заміру
(зважування). Товарно-транспортні накладні і акти заміру (зважування) є
основними транспортними документами, які визначають
взаємовідносини між вантажовідправниками, вантажоодержувачами та
автотранспортними підприємствами і організаціями. Товарно-транспортна накладна є єдиним документом для списання
товарно-матеріальних цінностей у вантажовідправника,
оприбуткування їх у вантажоодержувача, а також для складського,
оперативного та бухгалтерського обліку. Облік транспортної роботи
і розрахунки за перевезення провадяться виключно на підставі
путьових листів та прикладених до них товарно-транспортних
накладних або актів заміру (зважування). Вантажовідправник і вантажоодержувач несуть відповідальність
за всі наслідки неправильності, неточності або неповноти
відомостей, вказаних ними в товарно-транспортних документах.
Автотранспортні підприємства і організації мають право перевіряти
правильність цих відомостей. Користування автотранспортом, робота якого оплачується за
почасовим тарифом, оформляється в путьових листах та прикладених
до них товарно-транспортних накладних при перевезенні вантажів
товарного характеру або актах заміру (зважування) при перевезенні
вантажів нетоварного характеру в порядку, встановленому Правилами.
Вантажі, не оформлені товарно-транспортними накладними або актами
заміру (зважування), автотранспортними підприємствами або
організаціями до перевезення не приймаються. Типова форма товарно-транспортної накладної, акта заміру
(зважування) і путьових листів, а також порядок виготовлення,
обліку, заповнення та обробки цих документів затверджуються в
порядку, встановленому Радою Міністрів Союзу РСР. Форми додаткових документів, необхідних для здійснення
міжміських перевезень вантажів та централізованого вивезення їх з
станцій залізниць, з портів (пристаней) і аеропортів
автотранспортними підприємствами і організаціями загального
користування, на які покладено організацію цих перевезень, і
порядок заповнення вказаних документів встановлюються Правилами.
{ Стаття 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N
334 ( 334-78-п ) від 15.06.78 } 48. Перевезення однорідних вантажів від одного
вантажовідправника на адресу одного вантажоодержувача на одну і ту
ж відстань, при умові забезпечення збереження вантажу, можуть
оформлятися однією товарно-транспортною накладною або одним актом
заміру (зважування) сумарно на всю виконану автомобілем роботу
протягом зміни в порядку, що встановлюється Правилами. { Стаття 48 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N
334 ( 334-78-п ) від 15.06.78 }
49. Перевезення вантажу провадиться автотранспортним
підприємством або організацією, як правило, без супроводження його
експедитором вантажовідправника (вантажоодержувача). Перелік вантажів, що перевозяться в супроводі експедитора
вантажовідправника (вантажоодержувача), і порядок перевезення цих
вантажів встановлюються Правилами. 50. При прийманні вантажу до перевезення шофер-експедитор
автотранспортного підприємства або організації пред'являє
вантажовідправнику службове посвідчення і путьовий лист, завірений
печаткою автотранспортного підприємства або організації. 51. Приймання вантажів до перевезення від вантажовідправника
засвідчується підписом водія-експедитора в усіх примірниках
товарно-транспортного документа. { Стаття 51 із змінами,
внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 334 ( 334-78-п ) від
15.06.78 }
52. Вантажовідправник зобов'язаний до прибуття автомобіля під
вантаження підготувати вантаж до перевезення (затарити,
підгрупувати по вантажоодержувачах, заготовити товарно-транспортні
документи, перепустки на право проїзду до місця навантаження та на
право вивозу вантажу), з тим, щоб забезпечити раціональне
використання рухомого складу і цілість вантажу на шляху
слідування. При пред'явленні вантажів у тарі або упаковці і штучних
вантажів дрібними відправками вантажовідправник зобов'язаний
завчасно замаркірувати кожне вантажне місце відповідно до Правил. Вантажі, які потребують тари для запобігання втраті,
недостачі, псуванню і пошкодженню їх при перевезенні, повинні
пред'являтися до перевезення у справній тарі, яка відповідає
державним стандартам або технічним умовам, а в окремих випадках -
в іншій справній тарі, що забезпечує їх повне збереження.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »