Про вибори народних депутатів України
Верховна Рада України; Закон від 18.11.19933623-XII
Документ 3623-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.10.1997, підстава 541/97-вр
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 541/97-ВР від 24.09.97, ВВР, 1997, N 43, ст.280 )

Про вибори народних депутатів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 48, ст. 455 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 3623а-XII ( 3623а-12 ) від 18.11.93, ВВР, 1993, N 48, ст.456)

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 325/94-ВР від 22.12.94, ВВР, 1995, N 1, ст. 4
N 316/95-ВР від 13.09.95, ВВР, 1995, N 30, ст. 237
N 334/95-ВР від 19.09.95, ВВР, 1995, N 31, ст. 245
N 87/96-ВР від 07.03.96, ВВР, 1996, N 13, ст. 63
N 231/96-ВР від 06.06.96, ВВР, 1996, N 33, ст. 157
N 129/97-ВР від 05.03.97, ВВР, 1997, N 18, ст. 129
N 133/97-ВР від 06.03.97, ВВР, 1997, N 18, ст. 132 )
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні принципи і засади виборів
народних депутатів України
1. Вибори народних депутатів України (далі - депутати) є
вільними і проводяться на принципах загального, рівного і прямого
виборчого права при таємному голосуванні. 2. Виборчий процес здійснюється на засадах: вільного і
рівноправного висування кандидатів у депутати (далі - кандидати);
гласності і відкритості; рівності можливостей для всіх кандидатів
у проведенні виборчої кампанії; неупередженості до кандидатів з
боку державних органів, установ і організацій, органів місцевого
самоврядування; свободи агітації. 3. Вибори проводяться по 450 одномандатних виборчих округах
на основі абсолютної більшості.
Стаття 2. Загальне виборче право
1. Вибори депутатів є загальними: право обирати мають
громадяни України, яким на день голосування виповнилося 18 років. 2. Депутатом може бути обраний громадянин України, який має
право голосу, не молодший 25 років на день виборів, який постійно
проживає на території України не менше двох останніх років. 3. Будь-які прямі або непрямі пільги або обмеження щодо
виборчих прав громадян України залежно від походження, соціального
і майнового стану, расової і національної належності, статі,
освіти, мови, ставлення до релігії, політичних переконань, роду і
характеру занять, не передбачені цим Законом, забороняються. 4. Права голосу не мають громадяни, визнані судом
недієздатними. Здійснення виборчого права зупиняється на
відповідний період для осіб, які за вироком суду перебувають в
місцях позбавлення волі, а також для осіб, які за рішенням суду
знаходяться в місцях примусового лікування. 5. Депутатами не можуть бути обрані громадяни України, які
на день виборів проходять строкову військову або альтернативну
(невійськову) службу.
Офіцери, прапорщики, мічмани особового складу Збройних Сил
України, Національної гвардії України, Прикордонних військ
України, Управління державної охорони України, військ Цивільної
оборони України, інших військових формувань, що створюються
відповідно до законодавства України, Служби безпеки України та
начальницький склад органів внутрішніх справ України, а також
судді і прокурори можуть бути зареєстровані претендентами в
кандидати, якщо при реєстрації вони подадуть до окружної виборчої
комісії заяву про тимчасове припинення службових повноважень на
період виборчої кампанії. У разі обрання зазначених осіб народними депутатами України
вони звільняються із займаних посад. Військовослужбовці, обрані
народними депутатами України, відкомандировуються до Верховної
Ради України. Громадяни, які мають судимість за вчинення умисного злочину,
що не погашена і не знята в установленому законом порядку, не
можуть балотуватися або бути обраними народними депутатами
України. ( Частину п'яту статті 2 доповнено абзацом четвертим
згідно із Законом N 231/96-ВР від 06.06.96 ) ( Пункт 5 статті 2 в редакції Закону N 325/94-ВР від 22.12.94 )
6. Народний депутат України не може бути одночасно депутатом
іншого представницького органу державної влади або органу
місцевого чи регіонального самоврядування.
Стаття 3. Рівне виборче право
Вибори депутатів є рівними: громадяни беруть участь у виборах
на рівних засадах; кожний виборець має один голос.
Стаття 4. Пряме виборче право
Вибори депутатів є прямими: депутати обираються безпосередньо
виборцями.
Стаття 5. Таємне голосування
Голосування на виборах депутатів є таємним: контроль за
волевиявленням виборців не допускається.

Стаття 6. Гласність при підготовці і проведенні виборів
1. Підготовка і проведення виборів депутатів здійснюються
відкрито і гласно. 2. Виборчі комісії інформують громадян про свій склад,
місцезнаходження та режим роботи, про утворення виборчих округів і
дільниць, ознайомлюють їх із списками виборців, переліком та
виборчими програмами (платформами) кандидатів у депутати, партій і
виборчих блоків, що беруть участь у виборчій кампанії, з формою та
порядком заповнення підписних листів та виборчих бюлетенів, із
списками кандидатів у депутати, даними про кандидатів у депутати,
про підсумки голосування і виборів. 3. Основною формою роботи комісії є відкриті засідання. На
засіданнях виборчих комісій, при реєстрації кандидатів, під час
голосування, при підрахунку голосів на виборчій дільниці,
визначенні результатів виборів по округу і підбитті загальних
підсумків виборів мають право бути присутніми довірені особи
кандидатів у депутати або уповноважені ними на те особи, по одному
представнику від партій, їх виборчих блоків, які беруть участь у
виборчій кампанії, трудових колективів, які висунули кандидатів у
депутати, від позапартійних комітетів виборців, створених для
контролю за ходом виборчої кампанії, а також офіційні спостерігачі
від інших держав і міжнародних організацій. Повноваження
зазначених представників засвідчуються відповідним документом.
Втручання зазначених представників у роботу виборчих комісій не
допускається. 4. Особи, перелічені в частині третій цієї статті, в разі
виявлення порушень виборчого закону мають право звернутись до
відповідної або вищестоящої виборчої комісії із заявою про
усунення порушень або скласти про це акт, який підписується
особою, що виявила порушення, і виборцями - свідками порушення.
Заява або акт підлягають реєстрації в комісії. 5. Засоби масової інформації висвітлюють хід підготовки і
проведення виборів депутатів, їх представникам гарантується
безперешкодний доступ на всі збори і засідання, пов'язані з
виборами. Виборчі комісії, державні органи, органи місцевого та
регіонального самоврядування надають їм інформацію щодо підготовки
і проведення виборів.
Стаття 7. Право висування кандидатів у депутати
Право висування кандидатів у депутати належить громадянам
України, які мають право голосу. Це право реалізується як
безпосередньо, так і через політичні партії та їх виборчі блоки,
зареєстровані відповідно до законодавства, та трудові колективи у
порядку, визначеному цим Законом.
Стаття 8. Проведення виборів
Проведення виборів депутатів організують виборчі комісії, які
утворюються у порядку, визначеному цим Законом.

II. ПОРЯДОК І СТРОКИ ПРИЗНАЧЕННЯ ВИБОРІВ
Стаття 9. Види виборів і порядок їх призначення
1. Вибори депутатів можуть бути черговими, позачерговими
(достроковими), повторними, а також замість депутатів, які вибули. 2. Рішення про проведення чергових і позачергових
(дострокових) виборів депутатів приймає Верховна Рада України. 3. Рішення про проведення повторних виборів, а також виборів
замість вибулих депутатів приймається Центральною виборчою
комісією по виборах народних депутатів України у випадках і
порядку, передбачених цим Законом.
Стаття 10. Строки призначення виборів
1. Чергові вибори депутатів призначаються Верховною Радою
України протягом сорок четвертого місяця з дня першого засідання
Верховної Ради України. 2. Чергові та позачергові вибори депутатів призначаються
Верховною Радою не пізніш як за чотири місяці до дня їх
проведення. 3. Повторні вибори, вибори замість вибулих призначаються
Центральною виборчою комісією по виборах народних депутатів
України у строки, передбачені цим Законом. 4. Вибори призначаються на неділю або інший неробочий день,
встановлений законом. Про день виборів орган, який призначив вибори, повідомляє
через засоби масової інформації не пізніш як на третій день після
їх призначення.

III. ВИБОРЧІ ОКРУГИ І ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ
Стаття 11. Утворення виборчих округів
1. Для проведення виборів депутатів Центральною виборчою
комісією по виборах народних депутатів України за поданням Голови
Верховної Ради Республіки Крим, голів обласних, Київської та
Севастопольської міських Рад народних депутатів утворюються 450
одномандатних виборчих округів. 2. Виборчі округи утворюються з приблизно рівною кількістю
виборців на всій території України з урахуванням
адміністративно-територіального поділу України та компактності
проживання національних меншин. Норма виборців на виборчий округ
визначається Центральною виборчою комісією по виборах народних
депутатів України. Виборчі округи повинні відповідати таким умовам: 1) відхилення кількості виборців від середньої по Україні
чисельності виборців у виборчому окрузі, як правило, не може
перевищувати 12 відсотків; 2) територіальної єдності: не допускається утворення виборчих
округів, що складаються з територій, які не межують між собою; 3) періодичного, як правило, один раз на вісім років
перегляду меж територій округів. 3. Список виборчих округів із зазначенням їх найменувань,
номерів, центрів округів, територіальних меж і кількості виборців
публікується Центральною виборчою комісією по виборах народних
депутатів України у пресі і оголошується в інших засобах масової
інформації не пізніш як за 100 днів до дня виборів.
Стаття 12. Утворення виборчих дільниць
1. Для проведення голосування і підрахунку голосів виборчі
округи поділяються на виборчі дільниці. 2. Виборчі дільниці утворюються окружними виборчими комісіями
за поданням місцевих (районних, міських) органів державної
виконавчої влади або виконавчих органів місцевого самоврядування,
розташованих в межах території виборчих округів. На суднах, які
перебувають у день виборів у плаванні, виборчі дільниці
утворюються тими ж органами за місцем порту приписки судна. Виборчі дільниці при представництвах України за кордоном
утворюються за поданням Міністерства закордонних справ України
відповідно до їх приписки, визначеної Центральною виборчою
комісією по виборах народних депутатів України. 3. Виборчі дільниці утворюються з кількістю від 20 до 3000
виборців, а у виняткових випадках - з меншою або більшою кількістю
виборців. 4. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 60 днів, а у
виняткових випадках - не пізніш як за п'ять днів до проведення
виборів. 5. Окружна виборча комісія сповіщає виборців про межі кожної
виборчої дільниці, склад і місцезнаходження дільничних виборчих
комісій та приміщень для голосування не пізніш як на п'ятий день
після утворення дільничних виборчих комісій.

IV. ВИБОРЧІ КОМІСІЇ
Стаття 13. Система виборчих комісій
Для проведення виборів депутатів утворюються: Центральна виборча комісія по виборах народних депутатів
України (далі - Центральна виборча комісія); окружні виборчі комісії; дільничні виборчі комісії.
Стаття 14. Центральна виборча комісія
1. Центральна виборча комісія є найвищим органом по
організації і проведенню виборів і утворюється, як
правило, одночасно з призначенням виборів, але не пізніш як за 120
днів до дня їх проведення. 2. Центральна виборча комісія затверджується у складі голови,
двох заступників голови, секретаря і 11 членів комісії Верховною
Радою України за поданням Голови Верховної Ради України. Голова, заступники голови, секретар Центральної виборчої
комісії та не менше третини її складу повинні мати вищу юридичну
освіту. 3. Голова, заступники голови і секретар Центральної виборчої
комісії працюють на постійній основі. 4. Політичні партії та їх виборчі блоки, які відповідно до
цього Закону беруть участь у виборчій кампанії, можуть призначити
по одному представнику при Центральній виборчій комісії з правом
слова. 5. Строк повноважень Центральної виборчої комісії - чотири
роки. Центральна виборча комісія здійснює свої повноваження до
призначення її нового складу. 6. Центральна виборча комісія у п'ятиденний термін після її
утворення публікує відомості про свій персональний склад, місце
знаходження, поштову адресу, а також повідомляє рахунок, на який
можуть вноситись пожертвування до централізованого виборчого
фонду, і дає роз'яснення щодо права громадян та юридичних осіб
вносити пожертвування до цього фонду. 7. Центральна виборча комісія: 1) організовує підготовку і проведення виборів народних
депутатів України; 2) здійснює на всій території України контроль за виконанням
виборчого законодавства і забезпечує його однакове застосування; 3) дає роз'яснення про порядок застосування виборчого
законодавства, входить в разі необхідності до Верховної Ради
України з поданням про його тлумачення або внесення до нього змін
чи доповнень; 4) утворює виборчі округи; 5) спрямовує діяльність окружних і дільничних виборчих
комісій; 6) встановлює порядок використання коштів на проведення
виборів і розподіляє їх по виборчих комісіях та відповідних
місцевих Радах, сприяє забезпеченню виборчих комісій приміщеннями,
транспортом, зв'язком, розглядає інші питання
матеріально-технічного забезпечення виборів; 7) встановлює форми виборчих бюлетенів по виборах депутатів,
списків виборців, протоколів засідань виборчих комісій, інших
виборчих документів, зразки виборчих скриньок для голосування,
печаток виборчих комісій, визначає порядок зберігання та передачі
виборчих документів; 8) заслуховує повідомлення виборчих комісій, міністерств і
відомств України, інших державних органів, органів місцевого і
регіонального самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і
проведенням виборів; 9) публікує список округів, інформацію про строки проведення
виборчої кампанії та інші матеріали про свою діяльність; 10) реєструє партії та їх виборчі блоки, які виявили намір
висунути кандидатів для участі у виборах; 11) реєструє обраних депутатів, підбиває підсумки виборів у
цілому по Україні, публікує в пресі та оголошує в інших засобах
масової інформації підсумки виборів і список обраних депутатів; 12) інформує Верховну Раду України про результати виборів та
визнання повноважень депутатів; 13) вирішує питання призначення і проведення повторних
виборів, виборів замість депутатів, які вибули, а також питання,
пов'язані з організацією відкликання депутатів; 14) розглядає заяви, звернення і скарги громадян на рішення
та дії окружних і дільничних виборчих комісій (крім скарг на
неправильності в списках виборців), скасовує рішення виборчих
комісій або зупиняє їх дію, приймає інші рішення з цих питань; 15) вирішує питання за поданням Міністерства закордонних
справ України про приписку виборчих дільниць, які утворюються при
представництвах України за кордоном, до виборчих округів на
території України; 16) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та
інших актів законодавства України.

Стаття 15. Окружна виборча комісія
1. Окружна виборча комісія утворюється не пізніш як за 95
днів до дня проведення виборів. 2. Голова, заступник голови, секретар окружної виборчої
комісії та вісім її членів призначаються відповідно Президією
Верховної Ради Республіки Крим, на сесії обласної, Київської та
Севастопольської міських Рад народних депутатів за поданням голів
цих Рад. Партії, їх виборчі блоки, кандидати яких зареєстровані в
даному виборчому окрузі, можуть призначити по одному представнику
при окружній виборчій комісії з правом слова. 3. Повноваження окружної виборчої комісії закінчуються через
10 днів після визнання Центральною виборчою комісією повноважень
обраного депутата. 4. Окружна виборча комісія у п'ятиденний термін після її
утворення публікує відомості про свій персональний склад,
місцезнаходження, поштову адресу, а також повідомляє рахунок, на
який можуть вноситись пожертвування до виборчого фонду окружної
виборчої комісії, дає роз'яснення щодо права громадян та юридичних
осіб вносити пожертвування до цього фонду. 5. Окружна виборча комісія: 1) здійснює контроль за виконанням виборчого законодавства на
території виборчого округу; 2) утворює виборчі дільниці, встановлює їх єдину нумерацію по
виборчому округу, публікує їх список із зазначенням
місцезнаходження; 3) спрямовує діяльність дільничних виборчих комісій; 4) контролює складання списків виборців і подання їх для
загального ознайомлення; 5) реєструє висунутих кандидатів у депутати, їх довірених
осіб і видає їм відповідні посвідчення; забезпечує видання
плакатів з біографічними даними кандидатів та тезами їх
передвиборних програм (платформ); 6) спільно з відповідною Радою бере участь в організації
зустрічей кандидатів у депутати з виборцями; 7) затверджує текст виборчого бюлетеня та запрошення по
виборчому округу, забезпечує їх виготовлення та постачання
дільничним виборчим комісіям; 8) встановлює результати виборів по виборчому округу,
повідомляє про них засоби масової інформації, видає тимчасові
посвідчення обраному депутату; 9) організовує проведення повторного голосування і повторних
виборів, а також виборів замість депутата, який вибув; 10) розглядає звернення, заяви і скарги на рішення і дії
дільничних виборчих комісій і приймає по них рішення; 11) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та
інших актів законодавства України.

Стаття 16. Дільничні виборчі комісії
1. Дільничні виборчі комісії утворюються сільськими,
селищними, міськими (районними у містах) Радами народних депутатів
або виконавчими органами у складі голови, заступника голови,
секретаря і 5-11 членів комісії не пізніш як за 45 днів до дня
проведення виборів за поданням голови відповідної Ради з
урахуванням пропозицій політичних партій, інших об'єднань
громадян, трудових колективів, груп виборців. Партії, виборчі блоки, кандидати яких зареєстровані в даному
виборчому окрузі, можуть призначити по одному представнику при
дільничній виборчій комісії з правом слова. 2. Строк повноважень дільничних виборчих комісій закінчується
через 10 днів після визнання Центральною виборчою комісією
повноважень обраного депутата. 3. Дільнична виборча комісія: 1) складає список виборців по дільниці; 2) проводить ознайомлення виборців із списком виборців,
приймає і розглядає заяви про неправильності в списку і вирішує
питання про внесення відповідних змін до нього; 3) сповіщає населення про день виборів і місце голосування,
вручає виборцям запрошення, ознайомлює зацікавлених осіб з даними
про зареєстрованих по округу кандидатів, а також з
повідомленнями, опублікованими Центральною виборчою комісією та
відповідною окружною виборчою комісією; 4) забезпечує підготовку приміщення для голосування та
виготовлення виборчих скриньок; 5) організовує на виборчій дільниці голосування; 6) проводить підрахунок голосів, поданих на виборчій
дільниці; 7) розглядає заяви і скарги з питань підготовки виборів та
організації голосування і приймає по них рішення; 8) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та
інших актів законодавства України.
Стаття 17. Організація роботи виборчих комісій
1. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання.
Засідання виборчої комісії скликається головою комісії, в разі
його відсутності - заступником голови, а також на вимогу не менш
як половини членів комісії з обов'язковим повідомленням всіх
членів комісії про час і місце засідання. 2. Засідання виборчої комісії є правомочним, якщо в ньому
бере участь не менш як дві третини її складу. Рішення приймається
відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх. При однаковій
кількості голосів вирішальним вважається голос голови комісії.
Рішення виборчої комісії повинно бути мотивованим і містити
посилання на конкретні статті чи пункти законодавчих актів та на
обставини справи. Особи, які входять до складу виборчої комісії,
не згодні з прийнятим рішенням, можуть висловити в письмовій формі
окрему думку, що додається до протоколу засідання. 3. Засідання виборчої комісії веде її голова або його
заступник, а в разі коли вони з якихось причин не виконують цю
функцію, - комісія визначає із свого складу головуючого на
конкретному засіданні. 4. Комісія може прийняти рішення про позбавлення права участі
в засіданні осіб, зазначених в частині третій статті 6 цього
Закону, якщо вони перешкоджають його проведенню. 5. Рішення виборчих комісій, прийняті в межах їх повноважень,
є обов'язковими для учасників виборів та органів, що забезпечують
їх проведення. Органи державної влади, місцевого та регіонального
самоврядування, а також державні підприємства, установи і
організації зобов'язані сприяти виборчим комісіям у здійсненні
ними своїх повноважень.
Стаття 18. Оскарження рішень і дій виборчих комісій
1. Рішення і дії дільничної або окружної виборчої комісії
можуть бути оскаржені кандидатами в депутати, їх довіреними або
уповноваженими ними особами, виборцями та іншими учасниками
виборів до вищестоящої виборчої комісії протягом десяти днів після
прийняття рішення чи вчинення дії, якщо інше не передбачено цим
Законом. 2. Скарги на відхилення дільничною виборчою комісією заяв про
неправильності у списках виборців передаються до суду за
місцезнаходженням відповідної виборчої дільниці і розглядаються
судом протягом трьох днів. 3. Рішення і дії Центральної виборчої комісії у випадках,
передбачених цим Законом, можуть бути оскаржені до Верховного Суду
України, який розглядає їх протягом семи днів. 4. Рішення судових органів є остаточними.

Стаття 19. Правовий статус осіб, що входять до складу
виборчих комісій
1. До складу виборчої комісії може бути призначений
громадянин України, який має активне виборче право. Він не може
бути кандидатом у депутати або його довіреною особою, чи належати
до інших осіб, зазначених у частині третій статті 6, частині
четвертій статті 14, частині другій статті 15 та частині першій
статті 16 цього Закону. Для секретаря виборчої комісії
обов'язковим є також володіння державною мовою. 2. За рішенням виборчої комісії, яке затверджується
відповідно окружною або Центральною виборчою комісією, голова,
заступник голови, секретар, окремі члени виборчої комісії можуть
бути на період виборчої кампанії звільнені від виконання
виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи.
Оплата роботи у виборчій комісії здійснюється в обсязі середньої
заробітної плати за один з останніх трьох місяців з урахуванням
індексації або окладу за основним місцем роботи пропорційно часу
роботи в комісії. Заробітна плата виплачується за основним місцем
роботи з наступною компенсацією підприємству, установі,
організації з державного бюджету. 3. Голова, заступник голови, секретар або член комісії можуть
бути виведені органом, який їх призначив, із складу комісії за
власним бажанням або за грубе порушення вимог виборчого
законодавства.

V. СПИСКИ ВИБОРЦІВ
Стаття 20. Списки виборців і порядок їх складання
1. Списки виборців складаються по кожній виборчій дільниці
дільничною виборчою комісією і підписуються головою та секретарем
дільничної виборчої комісії не пізніш як за 30 днів до дня
виборів. Виконавчі органи міських (районних у містах), селищних і
сільських Рад народних депутатів (або органи, які здійснюють ці
функції) забезпечують облік виборців і передають дільничним
виборчим комісіям необхідні відомості про виборців, які проживають
на відповідній території. 2. До списку вносяться прізвище, ім'я, по батькові, дата
народження, адреса проживання кожного виборця. Прізвища виборців
зазначаються в списку виборців у порядку, зручному для організації
голосування. Виборці вносяться до списку тієї виборчої дільниці,
на території якої вони проживають. 3. Списки виборців - військовослужбовців, які перебувають у
військових частинах, а також членів сімей військовослужбовців та
інших виборців, якщо вони проживають у районах розташування
військових частин, складаються на підставі даних, що подаються
командирами військових частин до відповідної місцевої Ради та
дільничної виборчої комісії не пізніш як за 30 днів до дня
виборів. Військовослужбовці, які проживають поза військовими
частинами, включаються до списків виборців за місцем проживання на
загальних підставах. 4. Списки виборців по виборчих дільницях, утворених в
лікарнях та інших стаціонарних лікувальних закладах, а також на
суднах, які перебувають у день виборів у плаванні, при
представництвах України за кордоном, складаються на підставі
даних, що подаються керівниками зазначених установ або капітанами
суден.
Стаття 21. Загальний порядок включення громадян до
списку виборців
1. До списку виборців включаються всі громадяни України, які
досягли або яким виповнюється в день виборів 18 років, проживають
на момент складання списку на території даної виборчої дільниці і
мають право брати участь в голосуванні. 2. Виборець може бути включений до списку виборців лише на
одній виборчій дільниці.
Стаття 22. Оголошення списків виборців і порядок
внесення до них змін
1. Дільнична виборча комісія оголошує список виборців для
загального ознайомлення не пізніш як за 15 днів до виборів. На
виборчих дільницях, утворених в лікарнях та інших стаціонарних
лікувальних закладах, на суднах, які перебувають в день виборів у
плаванні, списки виборців подаються для загального ознайомлення не
пізніш як за два дні до виборів. 2. Кожному громадянину в приміщенні виборчої комісії
забезпечується можливість ознайомитися із списком виборців і
перевірити правильність даних, що його стосуються. 3. Кожному громадянину надається право оскаржити невключення,
неправильне включення до списку або виключення із списку, а також
допущені в ньому неточності в зазначенні даних про виборця. Заява
про неправильності у списку розглядається дільничною виборчою
комісією, яка зобов'язана не пізніш як у дводенний строк, а
напередодні і в день виборів - негайно розглянути заяву, внести
необхідні виправлення до списку або видати заявнику копію
мотивованого рішення про відхилення його заяви. Це рішення може
бути оскаржено до районного (міського) народного суду не пізніш як
за п'ять днів до виборів. 4. Дільнична виборча комісія не пізніш як за 10 днів до дня
виборів вручає або надсилає поштою кожному виборцю запрошення
взяти участь в голосуванні. Запрошення містить такі дані: 1) ім'я, по батькові, прізвище виборця; 2) адресу виборця; 3) назву і номер округу, по якому голосує виборець; 4) адресу дільничної виборчої комісії.

VI. ВИСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ
Стаття 23. Висування кандидатів у депутати
1. Висування кандидатів у депутати розпочинається за 90 днів
і закінчується за 60 днів до дня виборів. Партії або їх виборчі
блоки, які беруть участь у виборчій кампанії, після реєстрації їх
Центральною виборчою комісією мають право висунути по одному
кандидату у виборчий округ через свої регіональні відділення
(місцеві осередки). Виборчий блок утворюється групою партій чи їх регіональних
відділень. Договір про утворення виборчого блоку, підписаний всіма
суб'єктами, що об'єднались (керівниками партій), реєструє окружна
виборча комісія. 2. Претендент на кандидата в депутати має бути особою, яка
відповідає вимогам статті 2 цього Закону. 3. При висуванні претендента на кандидата в депутати
виборцями не менш як десять виборців, що проживають у межах
виборчого округу, по якому висувається кандидат, підписують заяву
про це з зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати
народження, серії і номера паспорта, домашньої адреси кожного з
виборців. 4. При висуванні претендента на кандидата в депутати
регіональне відділення партії (виборчого блоку) звертається з
заявою до відповідної окружної виборчої комісії. В заяві
зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження,
професія, посада (заняття), місце роботи і проживання, партійність
претендента на кандидата, а також прізвище, ім'я, по-батькові,
адреса і номер телефону уповноваженої особи партії (виборчого
блоку), які висунули претендента. 5. При висуванні претендента на кандидата в депутати партією
(виборчим блоком) до заяви додаються: 1) витяг з протоколу зборів (конференції) регіонального
(Кримського республіканського, обласного, Київського,
Севастопольського міського) відділення партії (виборчого блоку). У
витязі з протоколу зазначаються назва партії (виборчого блоку),
адреса її регіонального відділення, номер телефону, загальна
кількість членів партії (партій, об'єднаних у виборчий блок), які
належать до відповідного регіонального відділення, кількість
учасників зборів (конференції), підсумки голосування, дата
прийняття рішення. Протокол засвідчується підписами голови і
секретаря зборів (конференції); 2) список членів партії (партій, об'єднаних у виборчий блок),
які належать до відповідного регіонального відділення, (перших 100
членів), із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати
народження, серії і номера паспорта, домашньої адреси. 6. Для визнання зборів (конференції) регіонального відділення
партії (партій, об'єднаних у виборчий блок) дійсними необхідна
участь у них не менш як двох третин членів регіонального
відділення партії (партій, об'єднаних у виборчий блок) або
делегатів, обраних на конференцію, які належать до відповідного
регіонального відділення, за умови наявності в ньому не менш як
100 членів партії. На конференцію має бути обрано не менш як 50
делегатів. 7. При висуванні претендента на кандидата в депутати трудовим
колективом заява від імені колективу підписується особою,
уповноваженою на те зборами чи конференцією, яка висунула
претендента. 8. Окружна виборча комісія видає уповноваженій особі
виборців, партії (виборчого блоку), трудового колективу, які
висунули претендента на кандидата в депутати, довідку про
прийняття заяви. Не пізніш як на третій день після прийняття заяви про
висування претендента на кандидата в депутати окружна виборча
комісія видає зазначеним уповноваженим особам довідку про
реєстрацію претендента на кандидата в депутати і необхідну
кількість підписних листів для збирання підписів на його
підтримку. 9. Претендент на кандидата в депутати, висунутий виборцями,
партією (виборчим блоком), трудовим колективом, може бути
зареєстрований як кандидат у депутати, якщо його підтримають
своїми підписами не менш як 300 виборців даного виборчого округу.
При реєстрації вноситься грошова застава в розмірі одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. ( Частина дев'ята
статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 334/95-ВР від
19.09.95 ) 10. Збір підписів на підтримку претендента на кандидата в
депутати починається з моменту видачі довідки про реєстрацію
претендента. 11. Грошова застава повертається особі, яка внесла її, в
разі коли кандидат одержить на виборах не менше п'яти відсотків
голосів виборців, що взяли участь у голосуванні. Застава, що не
підлягає поверненню, зараховується до державного бюджету.

Стаття 24. Списки виборців, які підтримують претендента
на кандидата в депутати
1. Список виборців, які підтримують претендента на кандидата
в депутати, подається до окружної виборчої комісії не пізніш як за
45 днів до виборів. 2. На початку кожного підписного листа на підтримку
претендента на кандидата в депутати зазначається прізвище, ім'я,
по батькові претендента, рік його народження, професія, посада
(заняття), місце роботи і проживання, партійність. 3. Біля кожного підпису збирачем підписів зазначаються
прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса (як вона
записана в паспорті), серія і номер паспорта особи, яка
підписалась, дата підпису. Підписи нумеруються. Лист підписується
особою, відповідальною за збір підписів, із зазначенням її адреси
і номера телефону. 4. Один виборець має право підписатися на підтримку лише
одного претендента на кандидата в депутати за своїм виборчим
округом. 5. Виборчі комісії мають право перевірити достовірність
підписів. Якщо один і той же виборець підтримав більше ніж одного
претендента, то всі його підписи вважаються недійсними. Недійсними
вважаються підроблені, а також насильно зібрані підписи, якщо про
це у письмовій формі заявить виборець, якого примусили підписатися
або за якого зробили підпис. Якщо з зазначених причин кількість
підписів стала меншою, ніж це необхідно, уповноваженим особам
пропонується у п'ятиденний строк доповнити список виборців, які
його підтримують. В разі невиконання цієї умови претендент не
реєструється як кандидат у депутати. Заяви з приводу підписів
приймаються окружною виборчою комісією не пізніш як на п'ятий день
після подання до неї списку виборців, які підтримують претендента. 6. Право ознайомлення із списками виборців, які підтримують
претендента, мають лише члени виборчих комісій і, в разі порушення
справи в суді, - учасники судового процесу.
Стаття 25. Реєстрація кандидатів у депутати
1. Кандидата в депутати реєструє відповідна окружна виборча
комісія не пізніш як на п'ятий день після подання всіх необхідних
для реєстрації документів і внесення грошової застави. 2. Рішення про реєстрацію кандидата в депутати приймається
за наявності таких документів: заяви за підписом керівної особи регіонального відділення
партії (керівних осіб регіональних відділень партій, що входять до
виборчого блоку) для кандидатів, висунутих партією чи виборчим
блоком, або заяви за підписом уповноваженої особи виборців - для
кандидатів, висунутих виборцями, або заяви за підписом особи,
уповноваженої трудовим колективом, - для кандидатів, висунутих
трудовими колективами; списку виборців, які підтримують претендента на кандидата в
депутати; заяви кандидата в депутати про зобов'язання звільнитись з
попереднього місця роботи в разі обрання депутатом; документа, що підтверджує внесення грошової застави; програми кандидата; заяви про тимчасове припинення службової діяльності для осіб,
передбачених частиною п'ятою статті 2 цього Закону; декларації про доходи за попередній рік, складеної за формою,
визначеною Міністерством фінансів України. 3. Особі, яка подала вищеназвані документи, окружна виборча
комісія видає довідку, в якій зазначаються дата і час прийняття
документів. 4. Якщо подані документи не відповідають вимогам цього
Закону, окружна виборча комісія не пізніш як на третій день після
прийняття документів сповіщає про це осіб, які подали документи, з
метою виправлення недоліків. Виправлені документи подаються до
комісії не пізніш як за 40 днів до дня виборів. 5. Окружна виборча комісія не пізніш як за три дні після
подачі документів приймає рішення про реєстрацію претендента як
кандидата в депутати і видає йому відповідне посвідчення. Протокол про реєстрацію кандидата в депутати надсилається в
Центральну виборчу комісію. 6. Окружна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день після
реєстрації кандидата в депутати (а за його зверненням - після
відкриття рахунку власного виборчого фонду) оголошує по радіо і
друкує в пресі повідомлення про реєстрацію кандидата в депутати по
даному виборчому округу, а також про відкриття рахунку (з
реквізитами) власного виборчого фонду кандидата і дає роз'яснення
щодо права громадян та юридичних осіб вносити пожертвування до
цього фонду. Прізвища зареєстрованих кандидатів у депутати нумеруються в
окружній виборчій комісії відповідно до черговості надходження
документів, що відповідають вимогам цього Закону, і публікуються у
пресі не пізніш як на п'ятий день після закінчення реєстрації всіх
кандидатів. 7. Одна і та ж особа не може бути зареєстрованою більш як в
одному виборчому окрузі.

Стаття 26. Зняття кандидатом у депутати своєї
кандидатури
1. Кандидат може у будь-який час до дня виборів зняти свою
кандидатуру у виборчому окрузі, звернувшись для цього з письмовою
заявою до окружної виборчої комісії. У цих випадках кандидатура
вилучається із списку кандидатів окружною виборчою комісією і
кандидат вибуває з балотування на виборах. 2. В разі смерті кандидата окружна виборча комісія оголошує
його таким, що вибув з балотування на виборах. 3. Про вибуття кандидата окружна виборча комісія негайно
повідомляє Центральну виборчу комісію. Інформацію про зняття
кандидатом у депутати своєї кандидатури окружна виборча комісія
публікує в пресі не пізніш як на третій день після прийняття
відповідної заяви, а в разі отримання заяви пізніше ніж за три дні
до дня проведення виборів, повинна сповістити дільничну виборчу
комісію в день отримання заяви. 4. В разі коли за 15 календарних днів до закінчення строку
реєстрації кандидатів у депутати по виборчому округу балотується
тільки один зареєстрований кандидат у депутати, окружна виборча
комісія повідомляє про це по радіо і в пресі та звертається до
виборців, партій (виборчих блоків), трудових колективів з
пропозицією додатково висунути кандидатів у депутати. 5. В разі порушення кандидатом у депутати вимог виборчого
законодавства України або наявності у нього судимості за вчинення
умисного злочину, що не погашена або не знята в установленому
законом порядку Центральна виборча комісія за поданням окружної
виборчої комісії або за власною ініціативою може звернутись до
Верховного Суду України із заявою про скасування рішення про
реєстрацію кандидата в депутати. ( Абзац перший частини п'ятої
статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 231/96-ВР від
06.06.96 ) Верховний Суд України розглядає заяву Центральної виборчої
комісії протягом семи днів, але не пізніш як за один день до дня
виборів.

VII. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ТА ІНШИХ
УЧАСНИКІВ ВИБОРІВ
Стаття 27. Права кандидата у депутати при проведенні
виборчої кампанії
1. Кандидати в депутати з часу їх реєстрації виборчими
комісіями і отримання посвідчення мають рівні права у проведенні
виборчої кампанії: виступати на передвиборних та інших зборах,
мітингах, нарадах, засіданнях, безпосередньо пов'язаних з
виборами, у засобах масової інформації (пресі, на радіо і
телебаченні). 2. Окружні виборчі комісії, державні органи, органи місцевого
та регіонального самоврядування, їх посадові особи, адміністрація
державних підприємств, установ і організацій зобов'язані сприяти
кандидатам у депутати в організації зустрічей з виборцями, в
одержанні необхідних інформаційних матеріалів. 3. Використання кандидатами у депутати свого службового
становища для ведення передвиборної агітації не допускається.
Стаття 28. Право кандидата в депутати на безплатний
проїзд
Кандидат в депутати має право на безплатний проїзд в межах
відповідного виборчого округу всіма видами транспорту (за винятком
таксі), по пред'явленні свого посвідчення.
Стаття 29. Звільнення кандидата у депутати від виробничих
або службових обов'язків на час виборчої кампанії
Кандидат у депутати після реєстрації в окружній виборчій
комісії на його прохання звільняється від виробничих або службових
обов'язків із збереженням середньої заробітної плати за останні
три місяці з урахуванням індексації або окладу за основним місцем
роботи на строк виборчої кампанії або на час проведення зустрічей
з виборцями, виступів на передвиборних зборах, на радіо і
телебаченні. Заробітна плата виплачується за основним місцем
роботи з наступною компенсацією підприємству, установі,
організації з державного бюджету.
Стаття 30. Недоторканність кандидата в депутати
Кандидат у депутати під час проведення передвиборної кампанії
не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності,
заарештований або підданий заходам адміністративного стягнення,
які накладаються в судовому порядку, без згоди Центральної
виборчої комісії.
Стаття 31. Довірені особи кандидата в депутати
1. Кандидат у депутати може мати не більше п'яти довірених
осіб, які допомагають йому в проведенні виборчої кампанії, ведуть
передвиборну агітацію за обрання його депутатом, представляють
інтереси кандидата у відносинах з державними органами і
об'єднаннями громадян, органами місцевого та регіонального
самоврядування, виборчими комісіями, а також виборцями. 2. Кандидат у депутати після його реєстрації визначає
довірених осіб за своїм розсудом і звертається для їх реєстрації в
окружну виборчу комісію. У зверненні щодо кожної кандидатури
довіреної особи зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, службова
і домашня адреса, номер телефону, а також подається письмова згода
цієї особи. 3. Окружна виборча комісія не пізніше трьох днів після
надходження заяви реєструє довірених осіб і видає їм посвідчення
встановленого зразка. Довірена особа не може бути членом виборчої
комісії. 4. Кандидат у депутати має право в будь-який час до дня
виборів звернутися із заявою до окружної виборчої комісії про
припинення повноважень довіреної особи і реєстрацію замість неї
іншої. Довірена особа кандидата може в будь-який час за власною
ініціативою скласти свої повноваження, повернувши в окружну
виборчу комісію видане їй посвідчення і повідомивши про це
кандидата в депутати. 5. Довірені особи за поданням кандидата в депутати можуть
бути звільнені від виконання виробничих або службових обов'язків
для проведення зборів та інших передвиборних заходів. Довірені особи (не більше двох) можуть бути звільнені від
виконання виробничих або службових обов'язків за поданням
кандидата на весь період передвиборної кампанії. Оплата довіреним особам провадиться на тих же підставах, що і
для кандидата в депутати. Повноваження довірених осіб починаються з дня їх реєстрації
окружною виборчою комісією і закінчуються після обрання депутата. 6. Призначення довірених осіб та агітаторів з числа осіб, що
проходять дійсну військову або альтернативну (невійськову) службу,
з числа офіцерів, прапорщиків, мічманів особового складу Збройних
Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх
справ, інших військових формувань України забороняється.

VIII. ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ
Стаття 32. Форми і засоби передвиборної агітації
1. Громадяни України, об'єднання громадян, трудові колективи
підприємств, установ і організацій, довірені особи кандидатів
мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми
кандидатів у депутати, їх політичні, ділові і особисті якості, а
також платформи тих партій та їх виборчих блоків, які висунули
кандидатів у депутати, вести агітацію за або проти кандидата у
депутати на зборах, мітингах, в бесідах, у пресі, на радіо і
телебаченні. 2. Кандидати у депутати, їх довірені особи проводять зустрічі
з виборцями як на зборах, так і в іншій зручній для виборців
формі. Окружна виборча комісія спільно з державними органами та
органами місцевого самоврядування, органами об'єднань громадян
сприяє проведенню таких зустрічей - надає приміщення, завчасно
сповіщає про час і місце зустрічей і здійснює інші необхідні
заходи. 3. Передвиборна агітація може здійснюватись в будь-яких
формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції та
законам України.
Стаття 33. Матеріали передвиборної агітації
1. Окружна виборча комісія з централізованого виборчого фонду
забезпечує друкування передвиборних плакатів кандидатів у депутати
не пізніш як за 20 днів до дня виборів в кількості 2000
примірників на одного кандидата. 2. Для друкування передвиборних плакатів кандидат не пізніш
як за 35 днів до дня виборів має подати до окружної виборчої
комісії свою фотокартку (встановленого комісією розміру),
передвиборну програму (платформу) обсягом до двох сторінок
машинописного тексту, надрукованого через півтора інтервала, а
також автобіографію (такого ж обсягу) з висвітленням найбільш
істотних результатів трудової діяльності, що не становлять
охоронюваної законом таємниці. Передвиборні плакати не повинні
містити неправдивих відомостей або комерційної реклами. Окружна
виборча комісія погоджує з кандидатом тексти передвиборних
плакатів щодо нього, друкування яких вона забезпечує. 3. Друкування передвиборних агітаційних матеріалів на
комерційній основі обмежується лише розміром власного виборчого
фонду. 4. Місцеві органи державної виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування відводять місця та обладнують стенди,
дошки у прилюдних місцях для вивішування громадянами матеріалів
передвиборної агітації, забезпечують наявність на них матеріалів
передвиборної агітації, видання яких здійснює окружна виборча
комісія, а також опублікованих нею передбачених цим Законом
повідомлень щодо виборчої кампанії та кандидатів. Вони можуть
приймати рішення про заборону розміщення цих матеріалів на окремих
будівлях, що є пам'ятками архітектури, або з метою безпеки
дорожнього руху.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »