Про Державну програму боротьби із злочинністю
Верховна Рада України; Постанова від 25.06.19933325-XII
Документ 3325-12, поточна редакція — Прийняття від 25.06.1993
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Державну програму боротьби із злочинністю
З метою забезпечення правових, організаційних і
матеріально-технічних передумов для більш ефективної боротьби із
злочинністю Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну програму боротьби із злочинністю
(додається).
2. Доручити Кабінету Міністрів України внести пропозиції щодо
джерел фінансування Державної програми боротьби із злочинністю.
3. Кабінету Міністрів України, Верховній Раді та Раді
Міністрів Республіки Крим, Генеральній прокуратурі, Службі
безпеки, Верховному Суду, Академії наук, Національній гвардії,
Національному банку, Державному експортно-імпортному банку про хід
виконання Державної програми боротьби із злочинністю
проінформувати Верховну Раду України до 1 квітня 1994 року та 1
січня 1995 року. Про результати виконання програми доповісти в
першому кварталі 1996 року.

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 25 червня 1993 року
N 3325-XII

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА БОРОТЬБИ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ

Криміногенна ситуація, яка склалася в Україні, перетворилася
у найбільш небезпечне соціальне лихо, що створює серйозну загрозу
розбудові незалежної держави, а небувале зростання злочинності
зумовлене кризовими явищами в політичному і економічному розвитку,
в усіх сферах суспільного життя, правовим нігілізмом, фактичною
безконтрольністю за підприємницькою, кредитно-фінансовою та
банківською діяльністю. Здійснювані заходи виявилися недостатніми для ефективного
впливу на стан справ, закони, що приймаються, виконуються
незадовільно і не забезпечують своєчасного задоволення назрілих
потреб регулювання ринкових відносин. Розбалансованість економіки, спад виробництва та прогресуюче
зростання цін призвели до падіння життєвого рівня і як наслідок
втягнення у незаконне підприємництво значної частини населення.
Спад виробництва та пов'язане з ним зростання безробіття зумовили
стрімке зростання крадіжок, грабежів, розбійних нападів,
вимагательства, убивств; вчинення корисливих злочинів все частіше
поєднується з використанням вогнепальної та холодної зброї. Поширюються корупція, відмивання незаконно отриманих грошей,
інші злочини у сфері господарювання. Виявляється тенденція злиття
загальнокримінальної та організованої злочинності, дедалі більше у
злочинну діяльність втягується молодь. Занепад моралі значної частини населення призвів до розпаду
системи державних і громадських інститутів профілактики
правопорушень, що створило сприятливі умови для поглиблення
антисоціальних явищ. Великою мірою цьому сприяє майже відверта
пропаганда порнографії, жорстокості та насильства, що ведеться на
фоні недоступно великих цін багатьох форм дозвілля, нестачі
споживчих товарів, скорочення кількості спортивних клубів, шкіл,
молодіжних таборів. Гострота криміногенної обстановки вимагає вжиття
великомасштабних комплексних заходів з боку держави, що мали б
забезпечити її стабілізацію у найближчі три роки. Пріоритетну
увагу за цих умов повинно бути віддано питанням правового
забезпечення правоохоронної діяльності, удосконаленню системи
профілактики правопорушень, посиленню боротьби з організованою та
економічною злочинністю, забезпеченню охорони громадського порядку
та громадської безпеки. До першочергових заходів необхідно
віднести також удосконалення кримінально-виконавчої системи,
розширення міжнародного співробітництва у боротьбі із злочинністю,
а також кадрове, наукове, інформаційно-технічне забезпечення
правоохоронної діяльності.

I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ ЗАХОДИ
1. Визначення головних принципів і напрямів боротьби із
злочинністю, внесення доповнень до актів законодавства у цій сфері
та контроль за ходом їх виконання здійснюють Верховна Рада
України, її постійні комісії, Кабінет Міністрів України, постійна
міжвідомча комісія при Кабінеті Міністрів України з питань
боротьби із злочинністю, Верховна Рада і Рада Міністрів Республіки
Крим, місцеві Ради народних депутатів та їх органи, місцеві
державні адміністрації.
2. Координацію наукових досліджень, обмін науковим досвідом,
виявлення та аналіз нових тенденцій і проблем, що виникають в ході
боротьби із злочинністю, вироблення рекомендацій по удосконаленню
цієї програми здійснює Інститут держави і права Академії наук
України, якому надається право залучати до розробки питань
боротьби із злочинністю провідних вчених юридичних наукових і
навчальних закладів, науково-дослідних установ правоохоронних
органів, проводити конференції.
3. Всі законопроекти та інші нормативні акти у сфері
економіки, в першу чергу зовнішньоекономічної, підприємницької,
кредитно-фінансової та банківської діяльності, підлягають
попередньо обов'язковій кримінологічній експертизі експертною
комісією при Інституті держави і права Академії наук України.
4. Розробити концепцію розвитку в Україні юридичної освіти в
умовах побудови правової держави (визначити види навчальних
закладів, місця їх розташування, програму навчання, необхідні для
цього матеріально-технічні та фінансові ресурси).
Кабінет Міністрів України, Акаде-
мія наук, Служба безпеки, Гене-
ральна прокуратура
1993 рік
5. Вирішити питання розширення науково-дослідних установ
судової експертизи для дослідження вибухових речовин і пристроїв,
боєприпасів, спецзасобів, антикваріату, грошей та інших цінних
паперів, матеріалів звуко- і відеозапису, наркотичних препаратів,
транспортних засобів, а також проведення пожежно-технічних
експертиз.
Кабінет Міністрів України, Гене-
ральна прокуратура, Мінюст, Служба
безпеки, Мінекономіки, МВС, Мінфін
Квітень 1994 року
6. Здійснити розробки: методик експертного дослідження матеріалів звуко- і
відеозапису, отриманих у процесі слідчих і оперативно-розшукових
дій та з інших джерел, з метою використання їх як доказів;
Мінюст, ДКНТ, МВС, Служба безпеки,
Генеральна прокуратура, Мінеконо-
міки, Мінфін
1993-1994 роки технічних засобів для ефективного виявлення і вилучення з
місця події речових доказів та проведення експрес-аналізів для їх
дослідження на місці події.
Мінюст, ДКНТ, МВС, Служба безпеки,
Генеральна прокуратура, Мінеконо-
міки, Мінфін
1993-1994 роки
7. Розробити і запровадити програму інформатизації
правоохоронних органів та судів на 1993-1998 роки, в якій
передбачити створення єдиного механізму автоматизованого збирання,
переробки, надання та використання всього обсягу інформації, що
має відношення до питань охорони громадського порядку та боротьби
із злочинністю, в тому числі кримінологічної інформації;
інформації про правопорушення у сфері економіки, про нещасні
випадки та безвісне зникнення громадян, з центром у МВС і
відділеннями в усіх УВС областей, Республіці Крим та містах Києві
і Севастополі; обліку транспортних засобів, посвідчень водія,
порушень правил дорожнього руху, дорожньо-транспортних пригод, а
також інших відомостей, необхідних для правоохоронних органів,
відповідних міністерств і відомств.
Кабінет Міністрів України, Акаде-
мія наук України, Генеральна про-
куратура, Служба безпеки, Верхов-
ний Суд, Мінюст, МВС, Мінфін, МОЗ,
Мінекономіки, місцеві Ради народ-
них депутатів та їх органи, місце-
ві державні адміністрації
1993-1994 роки 8. З метою впорядкування чинного законодавства, удосконалення
його з урахуванням вимог часу підготувати та внести на розгляд
Верховної Ради України проекти Кримінального,
Кримінально-процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів,
Кодексу про адміністративні правопорушення. Розглянути питання про доцільність до прийняття зазначених
законодавчих актів внесення до чинного законодавства зумовлених
вимогами життя доповнень і змін щодо визначення понять і правового
регулювання відповідальності за спекуляцію, незаконну торговельну
діяльність та хабарництво; використання під час розслідування
кримінальних справ як доказів матеріалів відео-, звукозапису,
кіно- та фотодокументів, комп'ютерних носіїв інформації, отриманих
у процесі оперативно-розшукової діяльності; введення нових видів
покарання та запобіжного заходу, зміни порядку умовного засудження
та умовно-дострокового звільнення від відбуття покарання;
встановлення відповідальності за порушення правил, норм і
стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху; поліпшення
правового становища засуджених.
Кабінет Міністрів України, комісії
Верховної Ради України, Академія
наук, Служба безпеки, Генеральна
прокуратура, Верховний Суд
1993 рік
9. Підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України
законопроекти щодо: регулювання найважливіших засад державної служби, форм
власності, підприємницької, економічної та фінансової діяльності в
умовах ринку; боротьби з економічними і екологічними злочинами,
організованою злочинною діяльністю, корупцією, відмиванням коштів,
здобутих злочинним шляхом, незаконним обігом наркотичних засобів; профілактики правопорушень, участі населення в охороні
правопорядку, соціальної реабілітації хронічних алкоголіків і
наркоманів, адміністративного нагляду за особами, звільненими з
місць позбавлення волі, системи органів та служб у справах
неповнолітніх; недержавної охоронної та розшукової діяльності; створення військової міліції в складі Збройних Сил України; захисту потерпілих, свідків та інших учасників кримінального,
цивільного і арбітражного процесів; придбання та застосування вогнепальної зброї.
Кабінет Міністрів України, комісії
Верховної Ради України, Академія
наук, Служба безпеки, Генеральна
прокуратура, Верховний Суд,
Вищий арбітражний суд
1993 рік
10. Затвердити статути бойової служби військ внутрішньої та
конвойної охорони, а також з виконання покарань у місцях
позбавлення волі та не пов'язаних з позбавленням волі, Положення
про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку та застосування
спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, Правила дорожнього руху.
Кабінет Міністрів України
Друге півріччя 1993 року
11. Розглянути питання про створення: державної служби боротьби із злочинністю в сфері економіки
(економічної міліції) та державної служби охорони при МВС України; служби моральності у структурі органів внутрішніх справ; фонду відшкодування збитків громадянам, які потерпіли від
злочинів та зловживань владою (відповідно до Постанови Верховної
Ради України від 26 січня 1993 року "Про стан виконання законів і
постанов Верховної Ради України з питань правопорядку і заходи
щодо посилення боротьби із злочинністю" ) ( 2931-12 ).
Кабінет Міністрів України
III квартал 1993 року
12. З метою забезпечення умов для активної участі громадян у
процесі розслідування та судового розгляду кримінальних справ
розробити інструкцію про порядок відшкодування їм витрат,
пов'язаних з викликом до правоохоронних органів і судів.
Мінюст, Мінфін, Генеральна проку-
ратура, МВС, Служба безпеки
1993 рік
II. ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ
Виконання одного з найголовніших завдань по захисту інтересів
громадян, держави і суспільства від будь-яких злочинних посягань
висуває на перший план вимогу організації і проведення комплексних
профілактичних заходів, насамперед на рівні міст, інших населених
пунктів. Успіх цих заходів можливо забезпечити лише за умови
неухильного втілення в життя принципу особистої відповідальності
кожного працівника, на якого покладено їх виконання,
відповідальності трудових колективів і суспільства в цілому за їх
належне організаційне і матеріальне забезпечення.
Виходячи з цього: 1. З урахуванням особливостей регіонів розробляти та включати
спеціальним розділом до програми соціального і економічного
розвитку погоджені плани соціально-правових заходів, спрямованих
на концентрацію наявних сил і засобів по запобіганню бідності,
безробіттю, ослабленню соціальних і сімейних зв'язків,
дискримінації та посилення боротьби з цими та іншими факторами, що
породжують злочинність.
Верховна Рада та Рада Міністрів
Республіки Крим, обласні, Київська
і Севастопольська міські Ради на-
родних депутатів, державні адмі-
ністрації областей, міст Києва і
Севастополя
Щорічно
2. На основі всебічної оцінки криміногенної обстановки
розробити в кожному місті та районі комплексні плани профілактики
правопорушень на 1993-1995 роки і забезпечити їх неухильне
виконання.
Місцеві Ради народних депутатів та
їх органи, місцеві державні адмі-
ністрації
Перше півріччя 1993 року
3. Зобов'язати міністерства і відомства щорічно у плановому
порядку здійснювати організаційні, економічні,
контрольно-ревізійні, кадрові та інші заходи з метою запобігання
правопорушенням, боротьби з корупцією, зловживаннями службовим
становищем з боку працівників відповідних галузей у підвідомчих
організаціях, підприємствах і установах.
Міністерства і відомства
1993-1995 роки
4. Створити в обласних і промислових центрах, інших містах: служби соціальної і психологічної допомоги сім'ям, які її
потребують; консультації для проведення роз'яснювальної роботи серед
батьків, підлітків і молоді з психолого-педагогічних, медичних,
правових питань; територіальні фонди соціальної підтримки населення з
залученням міжнародної гуманітарної допомоги, а також гуманітарної
допомоги благодійних організацій і окремих громадян України,
забезпечивши жорсткий контроль за їх використанням. За рахунок місцевих бюджетів організувати натуральну допомогу
малозабепеченим сім'ям.
Кабінет Міністрів України, Верхов-
на Рада і Рада Міністрів Республі-
ки Крим, місцеві Ради народних де-
путатів та їх органи, місцеві дер-
жавні адміністрації, Рада федера-
ції професійних спілок України.
Друге півріччя 1993 року -
перше півріччя 1994 року.
5. З метою протидії проявам жорстокості, розпусти, пияцтва,
наркоманії з боку неповнолітніх і молоді, забезпечення їх
культурного та естетичного виховання, запобігання антигромадській
поведінці, педагогічного і юридичного всеобучу батьків: розробити державну цільову програму "Молодь і дозвілля";
Кабінет Міністрів України
IV квартал 1993 року розглянути на сесіях Рад народних депутатів питання про
розширення мережі шкіл естетичного виховання дітей, маючи на увазі
в перспективі до 2000-го року охопити навчанням в них щонайменше
10 відсотків дітей віком від 5 до 15 років, створення для цього
відповідної навчально-матеріальної бази;
Місцеві Ради народних депутатів
III квартал 1993 року передбачити у планах соціально-культурного розвитку
будівництво в містах і районах сучасних культурних центрів,
центрів дозвілля як за рахунок капіталовкладень, так і за рахунок
підприємств;
Місцеві Ради народних депутатів та
їх органи, місцеві державні адмі-
ністрації
1994-1995 роки запровадити у практику діяльності музеїв дні відкритих дверей
для відвідування виставок учнями шкіл та училищ;
Мінкультури
Щорічно розробити систему сезонних абонементів на театральні вистави
та концерти-лекції для дітей. Передбачити мінімальні ціни на
квитки для дітей;
Мінкультури
Щорічно організувати в бібліотеках проведення зустрічей,
зустрічей-діалогів, книжкових виставок, бібліографічних оглядів,
циклів бесід з моральних і етичних питань. У бібліотеках для дітей
та юнацтва забезпечити проведення уроків доброти і ввічливості,
інших заходів морально-етичного та правового характеру в рамках
факультативу "Основи правових знань";
Мінкультури, Мінюст, МВС, Гене-
ральна прокуратура, виконкоми міс-
цевих Рад народних депутатів, міс-
цеві державні адміністрації
Постійно підготувати та видати правові енциклопедії для дітей і
підлітків та для батьків.
Міносвіти
1994-1995 роки
6. Ввести в педагогічних інститутах спеціальні курси з теорії
та методики правового виховання неповнолітніх. Віднести
правознавство до обов'язкових дисциплін навчального плану
загальноосвітніх шкіл та професійних навчальних закладів.
Організувати уроки з вивчення норм права по телебаченню.
Міносвіти, Мінюст, МВС, Укртелера-
діокомпанія
1993 рік
7. З метою захисту моральності населення, насамперед дітей та
юнацтва, від впливу низькопробних зразків зарубіжної
кіновідеопродукції, що пропагує культ жорстокості, насильства і
розпусти, запровадити порядок, за яким ввезення в Україну
кіновідеопродукції на будь-яких носіях здійснювалося б тільки за
ліцензією Міністерства культури, а публічний показ фільмів у
кіномережі та на каналах телебачення незалежно від форм власності
- лише на підставі державного прокатного сертифікату Міністерства
культури.
Кабінет Міністрів України
1993 рік
8. Розробити механізм здійснення державного і громадського
контролю, який би зробив неможливим появу в засобах масової
інформації, літературі та кіно-, відеопродукції, що публічно
демонструється, передач і творів, які пропагують насильство,
жорстокість, сексуальну розпусту, а також національну або расову
ворожнечу.
Кабінет Міністрів України
1993 рік
9. Підготувати у 1993 році програму випуску фільмів
державного замовлення, спрямовану на художнє відображення історії
та сьогодення України, відродження духовності людини. Збільшити
випуск героїко-пригодницьких, науково-фантастичних, музичних
фільмів, найбільш популярних серед дітей та юнацтва, а також
документальних кінострічок, присвячених темі боротьби із
злочинністю.
Мінкультури
1994-1995 роки
10. З метою визначення конкретних напрямів діяльності щодо
профілактики правопорушень серед молоді провести соціологічні
дослідження з питань: - художньо-естетичного змісту програм радіо і телебачення для
дітей та юнацтва, їх впливу на формування моральних орієнтацій і
художніх смаків; - впливу соціального стану сїм'ї на моральне виховання дітей
і учнівської молоді та запобігання їх протиправній поведінці.
Міносвіти
1993 рік
11. Проаналізувати стан роботи позашкільних
навчально-виховних закладів міністерств і відомств, підприємств,
організацій, установ, що працюють з дітьми і підлітками за місцем
проживання. Вжити рішучих заходів до використання приміщень цих
закладів за їх прямим призначенням та поліпшення їх
матеріально-технічної бази.
Міністерства і відомства, виконко-
ми місцевих Рад народних депута-
тів, місцеві державні адміністрації
1993 рік
12. Проаналізувати характер і справжню мету функціонування
самодіяльних фізкультурно-спортивних гуртків, секцій тощо по
оволодінню бойовими видами боротьби, склад контингенту (особливо
керівників і тренерів), джерела фінансування та їх законність.
Залежно від наслідків вжити необхідних заходів і забезпечити
дальший контроль за їх діяльністю.
Мінмолодьспорт, Служба безпеки,
МВС, виконкоми місцевих Рад народ-
них депутатів, місцеві державні
адміністрації
Друге півріччя 1993 -
перше півріччя 1994 років
13. Організувати шефську фізкультурно-спортивну роботу з
підлітками у виховно-трудових колоніях і спеціальних
навчально-виховних закладах. Закріпити за ними активістів
фізкультурних організацій.
Мінмолодьспорт, Міносвіти, МВС,
виконкоми місцевих Рад народних
депутатів, місцеві державні адмі-
ністрації
1993-1995 роки
14. З метою запобігання масовому безробіттю щорічно
розробляти державні і регіональні програми зайнятості населення,
забезпечувати їх неухильне виконання.
Кабінет Міністрів України, Рада
Міністрів Республіки Крим, викон-
коми місцевих Рад народних депута-
тів, місцеві державні адміністра-
ції
1994-1995 роки
15. Створити Українську інформаційно-довідкову систему
зайнятості населення.
Кабінет Міністрів України, Рада
Міністрів Республіки Крим, облас-
ні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації
1995 рік
16. Розробити концепцію Державної системи професійної
орієнтації, на основі якої забезпечити взаємодію державної служби
зайнятості з органами охорони здоров'я та освіти в галузі
професійної орієнтації населення.
Кабінет Міністрів України, Акаде-
мія наук
IV квартал 1993 року
17. З метою працевлаштування в умовах зростання безробіття
осіб похилого віку, які цього потребують, молоді, в тому числі
підлітків, використання на альтернативній основі жіночої праці
передбачити збільшення кількості робочих місць на діючих і
створюваних підприємствах з дольовою участю іноземних інвесторів,
а також розглянути питання про створення учнівських кооперативів,
забезпечення їх необхідною технікою та обладнанням з залученням
коштів шефських підприємств та організацій.
Кабінет Міністрів України, Рада
Міністрів Республіки Крим, викон-
коми місцевих Рад народних депута-
тів, місцеві державні адміністра-
ції
1993-1995 роки
18. Створити додаткові гарантії участі в трудовій діяльності
незайнятих громадян, які потребують соціального захисту, у тому
числі осіб, звільнених з місць позбавлення волі та
лікувально-трудових профілакторіїв, шляхом щорічного бронювання
діючих та створення додаткових робочих місць на підприємствах і в
організаціях всіх форм власності.
Міністерства і відомства, Рада Мі-
ністрів Республіки Крим, державні
адміністрації областей, міст Києва
та Севастополя
1993-1995 роки
19. Розробити цільові програми: боротьби з пияцтвом та алкоголізмом з урахуванням
рекомендацій Європейського регіонального комітету Всесвітньої
організації охорони здоров'я;
Кабінет Міністрів України, МОЗ,
МВС, Мінмолодьспорт, Міносвіти,
Академія наук
III квартал 1993 року боротьби з наркоманією і незаконним обігом наркотичних
засобів.
Кабінет Міністрів України, МВС,
МОЗ, Мінюст, Мінфін, Міносвіти,
Мінмолодьспорт, Служба безпеки,
Верховний Суд, Держмитком, Гене-
ральна прокуратура, Академія наук
спільно з іншими міністерствами і
відомствами
1 вересня 1993 року
20. Розробити та затвердити науково обгрунтовані методики
лікування від алкоголізму і наркоманії, в тому числі
неповнолітніх.
МОЗ, Академія наук, Харківський
НДІ неврології і психіатрії
1993-1994 роки
21. Організувати на базі кафедри наркології Українського
інституту удосконалення лікарів (УІУЛ) підготовку
лікарів-наркологів для лікувально-трудових профілакторіїв і
спеціалізованих установ по виконанню покарань.
МОЗ, УІУЛ, МВС
1993-1994 роки
22. З метою поліпшення організації лікування від алкоголізму,
наркоманії, а також сприяння соціальній адаптації осіб, які
втратили зв'язки з сім'єю і не мають постійного місця проживання,
вивчити та в разі потреби вирішити питання щодо передачі
лікувально-трудових профілакторіїв, медичних витверезників і
приймальників-розподільників Міністерства внутрішніх справ
відповідно до системи Міністерства охорони здоров'я та
Міністерства соціального захисту населення.
Кабінет Міністрів України, Верхов-
ний Суд, Генеральна прокуратура
1993 рік

23. Створити в обласних центрах лікувально-реабілітаційні
відділення для неповнолітніх, які зловживають алкоголем,
наркотиками, токсичними речовинами.
МОЗ, обласні Ради народних депута-
тів, обласні державні адміністра-
ції
1993-1995 роки
24. Створити в обласних центрах, промислових містах і районах
центри соціальної реабілітації осіб, які повернулися з місць
позбавлення волі. З метою матеріальної підтримки цієї категорії
осіб відкрити в ощадних банках спеціальні рахунки добровільних
відрахувань і пожертвувань, встановити порядок використання
залучених коштів.
Виконкоми місцевих Рад народних
депутатів, місцеві державні адмі-
ністрації, МВС, Ощадбанк
1993-1995 роки
25. Створити єдину систему охорони всіх форм власності у
складі: військової охорони - для охорони особливо важливих державних
об'єктів; державної служби охорони при МВС України - для охорони на
договірних засадах об'єктів державної та інших форм власності,
об'єктів життєзабезпечення населених пунктів, кредитно-фінансових
і банківських установ, музеїв та картинних галерей з особливо
цінними колекціями, грошових коштів і цінних вантажів при їх
перевезенні, а також фізичних осіб; відомчої охорони - для охорони власності підприємств,
організацій, вантажів при перевезенні залізницею, водним і
повітряним транспортом; недержавних охоронних підприємств - для охорони за ліцензіями
об'єктів колективної та приватної власності, а також фізичних
осіб.
Кабінет Міністрів України, Служба
безпеки, Національна гвардія
1993-1994 роки
26. Організувати на конкурсній основі розробку технічних
засобів охорони та захисних пристроїв, у тому числі приладів
системи централізованого спостереження, охоронної сигналізації,
замків підвищеної секретності, куленепробивного скла, протиугонних
пристроїв тощо. Налагодити виробництво технічних засобів на рівні
світових стандартів. Стимулювати створення в Україні спільних
підприємств по виготовленню засобів охорони та захисних пристроїв.
Кабінет Міністрів України, Мін-
пром, Мінмашпром, МВС, Держстан-
дарт
1993-1995 роки
27. З метою поліпшення роботи щодо запобігання квартирним
крадіжкам щорічно обладнувати охоронною сигналізацією не менше 30
тис. квартир громадян.
МВС
1993-1995 роки
28. Вжити конкретних заходів до будівництва гаражів і
автостоянок для забезпечення стоянками понад 80 відсотків
індивідуальних транспортних засобів.
Місцеві Ради народних депутатів та
їх органи, місцеві державні адмі-
ністрації, Спілка автомобілістів
1993-1995 роки
29. Збудувати на державних автомобільних дорогах 15
комплексів дорожнього сервісу, в тому числі майданчики для
тимчасового організованого зберігання транспортних засобів
українських та іноземних власників, з використанням з цією метою
можливостей колоній-поселень МВС.
Кабінет Міністрів України, Укр-
шляхбуд, МВС, виконкоми місцевих
Рад народних депутатів, місцеві
державні адміністрації
1993-1995 роки
30. Запровадити перевірки (двічі на рік) стану охорони та
пожежної безпеки державних підприємств, баз, складів продовольчих
і промислових товарів, паливно-мастильних матеріалів,
тваринницьких ферм, кормо- та зерносховищ, інших об'єктів із
значними матеріальними цінностями. Усувати виявлені недоліки та
вживати заходів для притягнення винних до встановленої законом
відповідальності.
Кабінет Міністрів України, викон-
коми місцевих Рад народних депута-
тів, місцеві державні адміністра-
ції
1993-1995 роки
31. Провести інвентаризації культурних, історичних,
загальнонаціональних цінностей в музеях, картинних галереях та
інших об'єктах, де вони зберігаються. Оснастити ці об'єкти
сучасною охоронною та протипожежною сигналізацією, промисловим
телебаченням, засобами оперативного зв'язку. Встановити на
найважливіших об'єктах пропускний режим. Підготувати перелік та класифікований опис викрадених
історичних і культурних цінностей, що могли бути вивезені за
кордон, для відповідного інформування поліцейських служб інших
держав.
Кабінет Міністрів України, Служба
безпеки, Рада Міністрів Республіки
Крим, місцеві Ради народних депу-
татів та їх органи, місцеві дер-
жавні адміністрації
1993-1994 роки
32. Провести роботу по впорядкуванню території всіх вантажних
дворів, причалів, контейнерних пунктів, складських приміщень,
інших об'єктів вантажного господарства і забезпеченню їх охорони,
в тому числі оснащенню охоронною та протипожежною сигналізацією,
промисловим телебаченням, засобами зв'язку, встановленню у разі
потреби пропускного режиму. Систематично перевіряти стан
технічного оснащення цих об'єктів, їх відповідність вимогам
надійного збереження вантажів від розкрадань і пожеж.
Кабінет Міністрів України
1993-1995 роки
33. З метою профілактики правопорушень та забезпечення
громадського порядку на вокзалах і в портах залізничного, водного,
повітряного і автомобільного транспорту: розробити та здійснити організаційні та
адміністративно-правові заходи по зміцненню дисципліни і порядку
на транспорті, підвищенню відповідальності його працівників за
суворе виконання відомчих інструкцій з питань забезпечення
безпеки пасажирів, продажу і оформлення проїзних квитків,
розширення сфери послуг, підтримання санітарного стану у
транспортних засобах та приміщеннях, якими користуються пасажири;
Мінтранс
III квартал 1993 року
і далі постійно заборонити торгівлю спиртними напоями у поїздах, а також
підприємствами торгівлі та громадського харчування незалежно від
форм власності, що розміщуються на вокзалах, у портах та на
прилеглих територіях.
Рада Міністрів Республіки Крим,
виконкоми місцевих Рад народних
депутатів, місцеві державні адмі-
ністрації, Мінтранс
1993 рік

III. ЗМІЦНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ
1. Розробити, з урахуванням місцевих умов, обласні, міські,
районні плани спільних заходів виконкомів місцевих Рад народних
депутатів, місцевих державних адміністрацій, правоохоронних
органів і громадських організацій щодо забезпечення охорони
громадського порядку в разі масових його порушень, стихійного
лиха, великих аварій, катастроф та інших надзвичайних обставин.
Виконкоми місцевих Рад народних
депутатів, місцеві державні адмі-
ністрації
1993 рік
2. Для підвищення оперативності роботи органів внутрішніх
справ розробити систему використання можливостей чергових
(диспетчерських) служб підприємств, організацій та установ, у тому
числі електронної пошти, для екстреної передачі повідомлень про
вчинення злочинів і сприяння міліції в їх розкритті.
Кабінет Міністрів України, викон-
коми місцевих Рад народних депута-
тів, місцеві державні адміністрації
1993-1994 роки

3. Забезпечити громадський транспорт засобами зв'язку з
органами внутрішніх справ. Сприяти створенню на підприємствах
пасажирських перевезень спеціалізованих народних дружин по охороні
громадського порядку на транспорті.
Мінтранс, Мінзв'язку, Мінмашпром,
МВС, виконкоми місцевих Рад народ-
них депутатів, місцеві державні
адміністрації
1993-1995 роки
4. Вивчити існуючу практику участі населення та громадських
формувань в діяльності по охороні громадського порядку. Розробити
необхідні рекомендації з цього питання та затвердити положення
щодо найбільш доцільних форм організації такої роботи.
Кабінет Міністрів України
1993 рік
5. Забезпечити необхідну підготовку і проведення загальної
паспортизації населення із здійсненням у цей період заходів щодо
виявлення осіб, які вчинили злочини і переховуються від слідства і
суду. Посилити контроль за дотриманням паспортних правил на
підприємствах, в організаціях та установах.
МВС, Мінфін, Держкомресурсів, мі-
ністерства і відомства, виконкоми
місцевих Рад народних депутатів,
місцеві державні адміністрації
1993-1995 роки
6. Здійснити практичні заходи по запобіганню крадіжкам зброї,
боєприпасів, вибухових матеріалів, використанню їх у злочинних та
інших протиправних цілях. Провести комплексні інвентаризації у
місцях їх зберігання, переглянути персональний склад охорони та
осіб, які працюють на цих об'єктах. Перевірити стан зберігання
зброї мисливцями та іншими приватними особами, які мають на це
законні підстави.
Міноборони, МВС, Служба безпеки,
Держкомкордон, Національна гвар-
дія, Держгіртехнагляд, міністерс-
тва і відомства
1993 рік
7. Для забезпечення гарантованої безпеки польотів розглянути
питання про створення в аеропортах України єдиної служби догляду,
оснащеної спеціальними технічними засобами.
Мінтранс, МВС, Служба безпеки,
Держмитком, Мінфін
1994 рік
8. З метою поліпшення професійного відбору кандидатів у
водії, запобігання аварійності на транспорті визначити перелік
медичних протипоказань, в силу яких громадяни не можуть бути
допущені до керування транспортними засобами.
МОЗ, МВС, Мінтранс
1993 рік
9. Організувати в містах з населенням 30 тис. чоловік і
більше, у всіх сільських районах роботу пересувних наркологічних
пунктів контролю за фізичним станом водіїв і механізаторів.
Виконкоми місцевих Рад народних
депутатів, місцеві державні адміні-
страції, Мінсільгосппрод, МОЗ, МВС
1993-1995 роки
10. Здійснити в обласних центрах та у містах з населенням 250
тис. чоловік і більше проектування і будівництво діагностичних
станцій Державтоінспекції для перевірки технічного стану
транспортних засобів.
МВС, Рада Міністрів Республіки
Крим, місцеві Ради народних депу-
татів, обласні державні адміністра-
ції
1993-1995 роки
11. Запровадити в загальноосвітніх середніх школах
обов'язкове вивчення учнями Правил дорожнього руху: в I-IV класах
- за 10-годинною програмою (за рахунок навчальних годин), у V-IX
класах - за 17-годинною програмою (за рахунок часу шкільного
компонента), в X-XI класах - за програмами, що дають право на
керування мотоциклом і легковим автомобілем (відповідно до статті
20 Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ). Створити
необхідну для цього матеріально-технічну й навчально-методичну
базу.
Міносвіти, виконкоми місцевих Рад
народних депутатів, місцеві дер-
жавні адміністрації
1993-1995 роки
12. Здійснити проектування автоматизованих систем керування
дорожнім рухом у містах Горлівці, Кременчуці,
Кам'янці-Подільському, Кіровограді.
Держжитлокомунгосп, виконкоми міс-
цевих Рад народних депутатів
1993 рік
13. Завершити будівництво автоматизованих систем керування
дорожнім рухом у містах Вінниці, Миколаєві, Херсоні, Чернівцях і
розпочати будівництво таких систем у містах Івано-Франківську,
Сімферополі, Черкасах, Чернігові, Львові, Кривому Розі, Макіївці.
Виконкоми місцевих Рад народних де-
путатів, МВС
1993-1994 роки
14. Для надійного захисту від пожеж і крадіжок
сільськогосподарського майна поновити у сільських населених
пунктах раніш скорочені посади начальників пожежно-сторожової
охорони.
Мінсільгосппрод
1993-1994 роки

IV. БОРОТЬБА З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
ТА ЗЛОЧИННІСТЮ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
1. Затвердити план дій по боротьбі з організованою
злочинністю і корупцією, їх проявами в економічній діяльності,
маючи на меті перш за все введення у господарську діяльність
суворої звітності, надійний захист сфери виробництва та обігу від
проникнення злочинних угруповань, удосконалення діяльності
державних органів, на які покладено ведення боротьби з цими
явищами. З метою запобігання припливу інвестованого капіталу, в
тому числі іноземного, який може бути пов'язаний з прибутками від
злочинної діяльності, визначити керівні принципи по відношенню до
інвестицій, у першу чергу розглянути питання про доцільність
встановлення ліцензійного нагляду за акціонерами та створення
центру по збиранню аналітичних даних для здійснення контролю за
великими фінансовими операціями та грошовими переказами.
Кабінет Міністрів України, Мінюст,
МВС, Держмитком, Генеральна проку-
ратура, Академія наук
1993 рік
2. Розробити і здійснити оперативно-розшукові заходи,
спрямовані на виявлення, документування та притягнення до
відповідальності осіб, винних у підготовці та вчиненні корупційних
діянь, особливо хабарництва, у створенні особливих незаконних умов
для комерційних структур, придбання державної власності, що
приватизується за заниженою вартістю. У зв'язку з тим, що наркобізнес, злочини проти навколишнього
середовища, крадіжки та перепродаж культурних цінностей,
автомобілей престижних марок, фальшування, контрабанда, незаконна
торговельна діяльність приносять злочинним групам високі прибутки,
провести розшук організаторів таких дій і притягнення їх до
відповідальності та вилучення незаконних прибутків.
МВС, Служба безпеки, Мінюст,
Генеральна прокуратура
1993 рік
3. Прийняти внутрішні правила поведінки для банківських та
фінансових працівників, в яких передбачити положення, що регулюють
обов'язки і відповідальність посадових осіб щодо виявлення і
контролю за підозрілими операціями та угодами.
Національний банк, Мінфін
1993 рік
4. Організувати на базі юридичних наукових і навчальних
закладів (із залученням висококваліфікованих фахівців і практичних
працівників у галузі фінансового, митного, податкового контролю)
вивчення досвіду правотворчої та правозастосовної практики держав
з традиційною ринковою економікою.
Кабінет Міністрів України
Перше півріччя 1993 року
На основі цього дослідження та аналізу стану економічного
розвитку України розробити і подати на розгляд Верховної Ради
проекти відповідних нормативних актів.
Кабінет Міністрів України
IV квартал 1993 року
5. Підготувати і провести регіональні науково-практичні
конференції з проблем боротьби із злочинністю у сфері економіки та
її організованими формами. Результати узагальнити і разом з
пропозиціями подати на розгляд Кабінету Міністрів і комісій
Верховної Ради України.
МВС, Служба безпеки, місцеві дер-
жавні адміністрації
1993 рік
6. Розробити: методику визначення розмірів тіньової економіки та збитків,
що завдаються державі організованою злочинною діяльністю; рекомендації щодо запобігання незаконним банківським
операціям і незаконному одержанню коштів і цінних паперів; рекомендації по цивільно- та кримінально-правовому захисту
підприємницької діяльності; систему захисту документів, грошей, цінних паперів і
предметів, які мають історичну та художню цінність, від їх
підробки і крадіжок, а також експрес-методик для виявлення
підробок; методики спрощеного криміналістичного ототожнення
промислового устаткування і товарів, що виробляються на ньому, з
метою встановлення джерел надходження сировини, напівфабрикатів,
окремих вузлів тощо; методики експертного дослідження нових наркотичних препаратів
та експрес-методи виявлення наркотичної сировини і препаратів під
час проведення оперативно-розшукових дій; методики експертних досліджень господарської діяльності в
умовах ринкових відносин.
Кабінет Міністрів України, Мінюст,
Академія наук, ДКНТ, МВС, Служба
безпеки, Мінекономіки, Мінфін, На-
ціональний банк
1993-1995 роки
7. Узагальнити судово-слідчу практику щодо кримінальних справ
на організовані злочинні групи, в тому числі такі, діяльність яких
має ознаки бандитизму. Підготувати пропозиції про внесення
відповідних змін і доповнень до кримінального законодавства.
МВС, Мінюст, Верховний Суд, Гене-
ральна прокуратура
1993 рік

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »