Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 13.03.2002321
Документ 321-2002-п, поточна редакція — Редакція від 19.01.2016, підстава 1173-2015-п
 

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 березня 2002 р. N 321
Київ
Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне
водокористування та внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 991 ( 991-2012-п ) від 17.10.2012
N 1203 ( 1203-2012-п ) від 19.11.2012
N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

Відповідно до частини четвертої статті 49 Водного
кодексу України ( 213/95-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок видачі дозволів на спеціальне
водокористування (додається). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1173
( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1992 р. N 459 ( 459-92-п ) "Про порядок видачі
дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і
встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного
значення" (ЗП України, 1992 р., N 9, ст. 217; 1994 р., N 8,
ст. 209; Офіційний вісник України, 1999 р., N 31, ст. 1612, N 50,
ст. 2440; 2000 р., N 49, ст. 2119) зміни, що додаються.
3. Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству
охорони здоров'я та Державному комітетові по водному господарству
затвердити у тримісячний термін нормативно-правові акти, пов'язані
з виконанням Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне
водокористування.
4. Установити, що до 17 травня 2013 р. (включно) видача
дозволів на спеціальне водокористування у разі використання води
водних об’єктів загальнодержавного значення та погодження дозволів
на спеціальне водокористування у разі використання води водних
об’єктів місцевого значення здійснюються територіальними органами
Міністерства охорони навколишнього природного середовища. { Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1203
( 1203-2012-п ) від 19.11.2012 }
Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2002 р. N 321
ПОРЯДОК
видачі дозволів на спеціальне водокористування
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1173 ( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі юридичним і фізичним
особам (далі - водокористувачі) дозволів на спеціальне
водокористування (забір води з водних об'єктів із застосуванням
споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання у
водні об'єкти забруднюючих речовин, включаючи забір води та
скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із
застосуванням каналів). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1173
( 1173-2015-п ) від 16.12.2015 }
2. Дозволи видаються у разі використання води водних
об’єктів:
загальнодержавного значення - Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями;
місцевого значення - органом виконавчої влади Автономної
Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного
середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими
радами за погодженням із Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими
держадміністраціями. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1203 ( 1203-2012-п ) від
19.11.2012 }
3. Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача
дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування
здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ).
Дозволи видаються на підставі заявки юридичної або фізичної
особи з обґрунтуванням потреби у воді.
Видача дозволів погоджується:
у разі використання поверхневих вод - з Держводагентством;
у разі використання підземних вод - з Держгеонадрами;
у разі використання водних об’єктів, віднесених до категорії
лікувальних, - з МОЗ. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від
16.12.2015 }
4. Дозволи видаються органами, що зазначені у пункті 2 цього
Порядку, протягом тридцяти календарних днів з дня подання в
установленому порядку заявки.
Органи, зазначені у пункті 2 цього порядку, протягом п’яти
календарних днів з дня надходження заявки на отримання дозволу на
спеціальне водокористування надсилають завірені ними копії
відповідних документів до Держводагентства, у разі використання
підземних вод - до Держгеонадр, у разі використання водних
об’єктів, віднесених до категорії лікувальних, - до МОЗ.
Центральні органи виконавчої влади, зазначені в абзаці
другому цього пункту, протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня
одержання копій документів надають безоплатно органам, що
приймають рішення про видачу дозволу на спеціальне
водокористування, свої висновки щодо можливості його видачі.
Під час прийняття рішення про видачу дозволу на спеціальне
водокористування або відмову в його видачі органи, зазначені у
пункті 2 цього Порядку, враховують відповідні висновки
Держводагентства, Держгеонадр, МОЗ.
У разі відмови у видачі дозволу водокористувачу надається
відповідь з обґрунтуванням причин відмови. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1173 ( 1173-2015-п ) від
16.12.2015 }
5. У дозволі зазначаються:
1) найменування органу, що його видав;
2) найменування та реквізити водокористувача - юридичної
особи (прізвище, ім'я, по батькові, адреса водокористувача -
фізичної особи);
3) термін, на який видано дозвіл;
4) ліміти забору води, використання води та скидання
забруднюючих речовин;
5) умови спеціального водокористування;
6) інші відомості (у разі потреби).
Дозвіл скріплюється печаткою та підписом керівника органу, що
його видав.
Зразки бланків дозволу та клопотання щодо його отримання,
перелік відомостей, що подаються водокористувачами для отримання
дозволу, затверджуються спільним наказом Мінприроди, МОЗ і
Держводагентства. { Абзац дев'ятий пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 991 ( 991-2012-п ) від 17.10.2012 }
6. Спеціальне водокористування може бути:
короткотерміновим (до 3 років) - у разі скидання
водокористувачем забруднюючих речовин у водні об'єкти в обсягах,
що перевищують граничнодопустимі, які встановлюються
органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань
охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською
та Севастопольською міськими держадміністраціями; { Абзац другий
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 991
( 991-2012-п ) від 17.10.2012, N 1203 ( 1203-2012-п ) від
19.11.2012 }
довготерміновим (від 3 до 25 років) - в усіх інших випадках.
У разі коли умови спеціального водокористування залишаються
незмінними, за клопотанням водокористувача термін спеціального
водокористування може бути продовжено, але не більше ніж на період
відповідно коротко- або довготермінового водокористування органом,
що видав дозвіл, про що у дозволі робиться відповідна відмітка.
7. Видача дозволів та погодження клопотань здійснюються
безоплатно.
8. Копії отриманих дозволів водокористувачі надають
відповідним установам державної санітарно-епідеміологічної служби
та органам водного господарства.
9. Припинення права спеціального водокористування
здійснюється органом, що видав дозвіл на спеціальне
водокористування.
10. У разі здійснення спеціального водокористування на
прикордонних водах дозволи видаються з урахуванням вимог
міжнародних договорів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2002 р. N 321
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1992 р. N 459
( 459-92-п )
1. У Положенні про порядок видачі дозволів на спеціальне
використання природних ресурсів, затвердженому зазначеною
постановою:
1) у пункті 1 слова "крім лісових" замінити словами "крім
лісових і водних";
2) абзаци другий, четвертий і п'ятий пункту 2 виключити;
3) в абзаці другому пункту 4 слова "територіальних і
внутрішніх морських та підземних вод" і "поверхневих вод, що
знаходяться або використовуються на території більш як однієї
області" виключити;
4) абзац п'ятий пункту 5 виключити.
2. У Положенні про порядок установлення лімітів використання
природних ресурсів загальнодержавного значення, затвердженому
зазначеною постановою:
1) у пункті 1:
абзац перший доповнити словами "(крім водних)";
абзаци третій і четвертий виключити;
2) пункти 5 і 6 виключити.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...