Документ 2658-III, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.01.2016, підстава - 848-VIII


               Розділ V 
САМОРЕГУЛІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОЦІНЮВАЧІВ
Стаття 26. Поняття саморегулівної організації оцінювачів
Саморегулівними організаціями оцінювачів є всеукраїнські
громадські організації, що об'єднують фізичних осіб, які визнані
оцінювачами в порядку, встановленому цим Законом, отримали свій
статус відповідно до вимог цього Закону та здійснюють повноваження
з громадського регулювання оціночної діяльності.
Утворення та порядок діяльності саморегулівних організацій
оцінювачів регулюються законодавством про об'єднання громадян з
урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
Саморегулівні організації оцінювачів є юридичними особами,
які діють на засадах самоврядування і діяльність яких не має на
меті отримання прибутку.
Стаття 27. Порядок визнання статусу саморегулівної
організації оцінювачів
Всеукраїнські громадські організації фізичних осіб, які
визнані оцінювачами відповідно до цього Закону, що претендують на
визнання їх статусу саморегулівної організації оцінювачів, повинні
відповідати таким критеріям:
кількісний склад повинен налічувати не менше 250 оцінювачів;
90 відсотків членів її загального кількісного складу повинні
здійснювати оціночну діяльність у будь-якій формі, визначеній
статтею 4 цього Закону, у складі суб'єктів оціночної діяльності;
наявність встановленої процедури внутрішньої сертифікації
своїх членів з метою контролю за якістю оцінки майна, яка
проводиться ними.
Порядок визнання статусу саморегулівної організації
оцінювачів Фондом державного майна України встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 28. Повноваження саморегулівних організацій
оцінювачів
Саморегулівні організації оцінювачів здійснюють такі
повноваження з громадського регулювання оціночної діяльності:
контроль за виконанням положень (національних стандартів)
оцінки майна та інших нормативно-правових актів з оцінки майна,
забезпеченням належної якості оцінки майна, яка проводиться
оцінювачами - її членами;
рецензування звіту про оцінку майна, яка проводиться
оцінювачами - членами саморегулівної організації оцінювачів, на
вимогу інших організацій, громадян, юридичних осіб відповідно до
вимог положень (національних стандартів) оцінки майна та у
порядку, встановленому саморегулівною організацією оцінювачів;
участь у розробленні нормативно-правових актів з оцінки
майна;
участь у професійній підготовці оцінювачів;
участь у складі Екзаменаційної комісії; { Абзац шостий
частини першої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
захист своїх членів у питаннях судового та досудового
вирішення спорів, пов'язаних з оцінкою майна, відповідно до
законодавства;
сприяння розвитку конкуренції серед оцінювачів;
підвищення професійного рівня членів саморегулівної
організації шляхом внутрішньої сертифікації за процедурою,
встановленою саморегулівною організацією;
сприяння розвитку інформаційних технологій в оцінці майна,
широкому інформуванню суспільства про особливості ціноутворення на
майно та майнові права;
встановлення інших вимог щодо сумлінного виконання своїми
членами оцінки майна, забезпечення виконання ними вимог цього
Закону, нормативно-правових актів з оцінки майна.
Саморегулівні організації оцінювачів беруть участь у
здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ). { Статтю 28 доповнено
частиною другою згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від
01.07.2010 }
Розділ VI
ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ОЦІНЮВАЧІВ І СУБ'ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 29. Права оцінювачів
Оцінювачі мають право:
доступу до майна, яке оцінюється, документації та іншої
інформації, яка є необхідною або має суттєве значення для оцінки;
отримувати роз'яснення та додаткові відомості, необхідні для
проведення оцінки майна та складання звіту про оцінку майна, від
замовника оцінки та інших осіб щодо інформації, яка містить
державну або комерційну таємницю, за наявності у оцінювача
відповідного дозволу або угоди про конфіденційність інформації;
відмовитися від проведення оцінки майна у разі виникнення
обставин, які перешкоджають проведенню об'єктивної оцінки, у тому
числі будь-яких форм примусу;
страхувати свою цивільну відповідальність, пов'язану з
професійною оціночною діяльністю;
бути безпосередньо присутніми на засіданні Екзаменаційної
комісії під час розгляду питання щодо позбавлення оцінювача
кваліфікаційного свідоцтва;
оскаржувати дії посадових осіб органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, рішення Екзаменаційної комісії в
судовому порядку. { Абзац сьомий статті 29 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 30. Права суб'єктів оціночної діяльності
Суб'єкти оціночної діяльності мають право:
доступу до майна, що оцінюється, документації та іншої
інформації, яка є необхідною або має суттєве значення для оцінки;
отримувати роз'яснення та додаткові відомості, необхідні для
проведення оцінки майна, майнових прав та складання звіту про
оцінку майна, від замовника оцінки та інших осіб щодо інформації,
яка містить державну або комерційну таємницю, за наявності у
суб'єкта оціночної діяльності (оцінювачів, які працюють у його
штатному складі) відповідного дозволу або угоди про
конфіденційність інформації;
відмовитися від проведення оцінки майна у разі виникнення
обставин, які перешкоджають проведенню об'єктивної оцінки, у тому
числі будь-яких форм примусу;
страхувати свою відповідальність перед третіми особами,
пов'язану з оціночною діяльністю;
залучати додатково у разі необхідності до участі у проведенні
оцінки майна інших оцінювачів або інших фахівців, а також
суб'єктів підприємницької діяльності;

{ Абзац сьомий статті 30 виключено на підставі Закону
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

оскаржувати дії посадових осіб органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, рішення Екзаменаційної комісії в
судовому порядку. { Абзац восьмий статті 29 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 31. Обов'язки оцінювачів та суб'єктів оціночної
діяльності
Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності зобов'язані:
дотримуватися під час здійснення оціночної діяльності вимог
цього Закону та нормативно-правових актів з оцінки майна;
забезпечувати об'єктивність оцінки майна, повідомляти
замовника про неможливість проведення об'єктивної оцінки у зв'язку
з виникненням обставин, які цьому перешкоджають;
забезпечувати збереження документів, які отримані під час
проведення оцінки від замовника та інших осіб;
забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час
виконання оцінки майна, відповідно до закону;
виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством.
Стаття 32. Відповідальність оцінювачів та суб'єктів
оціночної діяльності
Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності несуть
відповідальність за порушення вимог цього Закону в порядку,
встановленому законами.
Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти
господарювання несуть відповідальність за невиконання або
неналежне виконання умов договору, зокрема за недостовірність чи
необ'єктивність оцінки майна, відповідно до умов договору та
закону.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування і
оцінювачі, які працюють у їх складі, несуть відповідальність
відповідно до законів у межах положень та посадових інструкцій, що
регламентують їх діяльність.
Стаття 33. Вирішення спорів
Спори, пов'язані з оцінкою майна, майнових прав, вирішуються
в судовому порядку.
Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законів України у відповідність з цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у
відповідність з цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим
Законом.
4. Нормативно-правові акти, якими передбачено проведення
експертної оцінки майна, діють до внесення змін до них.
5. Фізичні особи, які отримали кваліфікаційні документи
оцінювачів до набрання чинності цим Законом, строк дії яких
закінчується не раніше 31 грудня 2001 року, мають право протягом
року зареєструватися в Державному реєстрі оцінювачів у порядку,
встановленому Фондом державного майна України. Кваліфікаційні
документи оцінювачів, видані фізичним особам у порядку, що діяв до
набрання чинності цим Законом, які протягом зазначеного строку не
зареєструвалися в Державному реєстрі оцінювачів, вважаються
недійсними.
6. Угоди на проведення експертної оцінки майна, укладені
суб'єктами підприємницької діяльності з Фондом державного майна
України, є дійсними до закінчення строку їх дії.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 липня 2001 року
N 2658-IIIвгору