Про схвалення Концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Концепція від 29.09.20101911-р
Документ 1911-2010-р, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.11.2011, підстава - 1209-2011-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 29 вересня 2010 р. N 1911-р
Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ
N 1209-р ( 1209-2011-р ) від 30.11.2011 }
Про схвалення Концепції Державної програми
профілактики правопорушень на період до 2015 року

1. Схвалити Концепцію Державної програми профілактики
правопорушень на період до 2015 року, що додається.
Визначити Міністерство внутрішніх справ державним замовником
Програми.
2. Міністерству внутрішніх справ разом із заінтересованими
центральними органами виконавчої влади розробити та подати до
1 грудня 2010 р. Кабінетові Міністрів України проект Державної
програми профілактики правопорушень на період до 2015 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 31

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 29 вересня 2010 р. N 1911-р
КОНЦЕПЦІЯ
Державної програми профілактики
правопорушень на період до 2015 року

Визначення проблеми, на розв'язання
якої спрямована Програма
Кризові процеси, що відбуваються в соціально-економічній
сфері, призвели до ускладнення криміногенної ситуації, зміни
структури злочинності та зумовили виникнення нових форм і способів
вчинення протиправних діянь.
Сьогодні спостерігається тенденція до збільшення масштабів
криміналізації основних сфер життєдіяльності населення. Поряд із
зменшенням кількості вчинених злочинів середньої тяжкості, тяжких
та особливо-тяжких злочинів спостерігається збільшення кількості
правопорушень у сфері економіки.
Недосконалість системи реінтеграції бездомних громадян,
соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі,
невирішеність питання щодо примусового лікування осіб, хворих на
алкоголізм, спричиняє збільшення кількості злочинів, вчинених
повторно, у громадських місцях, у тому числі в стані алкогольного
сп'яніння.
Поширення дитячої бездоглядності і безпритульності, що
відбувається, зокрема, через зменшення кількості позашкільних
гуртків і секцій, призводить до збільшення кількості
правопорушень, вчинених неповнолітніми та за їх участю, випадків
втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.
Незайнятість населення, зокрема молоді, також негативно
впливає на рівень злочинності. Отже, актуальним є питання щодо
недопущення залучення таких осіб до протиправної діяльності.
Зазначені фактори негативно позначаються на іміджі держави,
її економічному становищі, призводять до зменшення обсягу
інвестицій та зниження рівня довіри населення до органів державної
влади.
Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування
необхідності її розв'язання програмним методом
Погіршення економічної ситуації в державі, стрімкі зміни умов
господарювання і ринкової кон'юнктури зумовили посилення
соціального фактора вчинення правопорушень.
Основними причинами виникнення проблеми є:
недосконалість нормативно-правового, організаційного,
фінансового, кадрового та інформаційного забезпечення профілактики
правопорушень;
неналежний рівень комплексних запобіжних заходів, спрямованих
на усунення причин та умов вчинення правопорушень, профілактичної
роботи з особами, схильними до їх вчинення;
низький рівень правової культури населення, роз'яснювальної
роботи з формування відповідального ставлення громадян до питань
дотримання законності, особистої участі в охороні громадського
порядку, профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю;
відсутність дієвого механізму участі громадськості у
забезпеченні правопорядку в державі;
недостатня увага органів державної влади до питань
організації дозвілля молоді, її зайнятості та відпочинку;
недосконалість механізму взаємодії правоохоронних органів з
місцевими органами влади з питань розроблення конкретних заходів,
спрямованих на підвищення ефективності профілактики правопорушень.
Погіршення соціально-економічної ситуації в державі негативно
позначається на криміногенній ситуації, зумовлює необхідність
формування принципово нових підходів до розв'язання проблем у
сфері профілактики правопорушень.
Комплексне розв'язання проблеми можливе шляхом розроблення,
затвердження та виконання Державної програми профілактики
правопорушень на період до 2015 року.
Мета Програми
Метою Програми є забезпечення ефективної реалізації державної
політики у сфері профілактики правопорушень шляхом розроблення та
здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та
умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої
співпраці правоохоронних органів та центральних і місцевих органів
виконавчої влади у зазначеній сфері.
Визначення оптимального варіанта розв'язання
проблеми на основі порівняльного аналізу
можливих варіантів
Заходи щодо запобігання вчиненню правопорушень можуть
здійснюватися відповідними державними органами в межах визначених
законодавством повноважень. Проте такий підхід не забезпечує
комплексного розв'язання проблеми.
Оптимальним варіантом є затвердження і виконання Державної
програми профілактики правопорушень на період до 2015 року та
об'єднання зусиль правоохоронних органів, центральних і місцевих
органів виконавчої влади для здійснення визначених нею заходів.
Шляхи і способи розв'язання проблеми,
строк виконання Програми
Проблему організації профілактики правопорушень
передбачається розв'язати шляхом:
удосконалення нормативно-правової бази з питань
правоохоронної діяльності та профілактики правопорушень;
підвищення вимог до осіб, відповідальних за роботу із
зверненнями громадян, забезпечення принципового реагування на
факти порушення прав і свобод людини;
визначення критеріїв оцінки роботи правоохоронних органів з
питань профілактики правопорушень;
активізації участі громадськості у забезпеченні правопорядку
в державі;
реформування правоохоронних органів з метою підвищення
ефективності діяльності щодо захисту прав і свобод людини,
забезпечення результативної боротьби із злочинністю та
профілактики правопорушень;
забезпечення розвитку інституційних та договірно-правових
основ міжнародного співробітництва у сфері профілактики
правопорушень з використанням міжнародного досвіду;
провадження просвітницької діяльності, спрямованої на
виховання негативного ставлення до протиправних діянь;
здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня
моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження
здорового способу життя, запобігання проявам екстремізму, расової
та релігійної нетерпимості;
підтримки підприємницької ініціативи громадян, самостійної
зайнятості населення;
проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім'ями,
а також розроблення механізму екстреного реагування на факти
бездоглядності дітей з метою недопущення їх втягнення у злочинну
діяльність;
формування системи реінтеграції бездомних громадян та
соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
удосконалення податкової політики, запровадження системи
дієвого контролю за реалізацією товарів на внутрішньому ринку;
запобігання незаконному переміщенню товарів через митний
кордон України, посилення правоохоронного компонента
загальнодержавної системи протидії контрабанді;
ліквідації каналів незаконної міграції, посилення контролю за
додержанням правил в'їзду в Україну, виїзду з України і
перебування на її території іноземців та осіб без громадянства;
організації та здійснення спільних з правоохоронними органами
інших держав оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на
профілактику окремих категорій злочинів;
підвищення рівня матеріального, технічного та наукового
забезпечення роботи з профілактики правопорушень, зокрема із
залученням сил і засобів місцевих органів виконавчої влади.
Програму передбачається виконати протягом 2011-2015 років.
Очікувані результати виконання
Програми, визначення її ефективності
Виконання Програми сприятиме зменшенню кількості вчинюваних
правопорушень, оздоровленню соціально-економічної ситуації в
державі, покращенню міжнародного іміджу України, підвищенню рівня
її інвестиційної привабливості, а також довіри населення до
діяльності правоохоронних органів.
Фінансові, матеріально-технічні, трудові ресурси,
необхідні для виконання Програми
Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок
коштів державного бюджету в межах видатків, що передбачені для
головних розпорядників бюджетних коштів, відповідальних за її
виконання, а також інших не заборонених законодавством джерел.
Обсяги матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних
для виконання Програми, визначаються під час розроблення
відповідних завдань і заходів.
Для виконання Програми може залучатися міжнародна технічна та
фінансова допомога.вгору