Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2001 р. N 312
Кабінет Міністрів України; Постанова від 07.11.20011468
Документ 1468-2001-п, поточна редакція — Прийняття від 07.11.2001
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 листопада 2001 р. N 1468
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2001 р. N 312

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до розподілу державних централізованих і
державних капітальних вкладень на реалізацію Чорнобильської
будівельної програми та переліків об'єктів, що фінансуються за їх
рахунок у 2001 році, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 2 квітня 2001 р. N 312 ( 312-2001-п ) (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 14, ст. 600), згідно з додатками 1-4.
2. Міністерству економіки та з питань європейської
інтеграції, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
довести показники додатків 1 - 4 до міністерств, інших органів
виконавчої влади, установ і організацій - головних розпорядників
коштів державного бюджету.
Міністерствам, іншим органам виконавчої влади, установам і
організаціям - головним розпорядникам коштів державного бюджету
терміново довести зазначені показники до відповідних підприємств,
установ і організацій.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2001 р. N 306 ( 306-2001-п ) "Про фінансування
заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків стихійного лиха у
Закарпатській області";
постанову Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2001 р.
N 362 ( 362-2001-п ) "Про збільшення обсягів фінансування робіт,
пов'язаних з будівництвом дільничної лікарні в с. Комарівка
Борзнянського району Чернігівської області".

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 21

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2001 р. N 1468
ЗМІНИ,
що вносяться до розподілу державних централізованих і
державних капітальних вкладень на реалізацію
Чорнобильської будівельної програми на 2001 рік
( 312-2001-п )

(тис. гривень) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Державні централізовані | Державні капітальні вкладення на реалізацію | капітальні вкладення | Чорнобильської будівельної програми |-----------------------------+------------------------------------------------------- |передбачено|зміни: |остаточ- | за рахунок коштів |за рахунок погашення забор- |постановою |збіль- |ний обсяг| державного бюджету |гованості із заробітної плати |Кабінету |шення | | |працівників бюджетних установ, |Міністрів | "+", | | |грошового забезпечення та |України від|змен- | | |інших соціальних виплат |2 квітня |шення | |-------------------------+----------------------------- |2001 р. | "-" | |передба-|зміни: |остато-|передба-|зміни : |остаточний |N 312 | | |чено по-|збільше-|чний |чено по-|збільше-| обсяг | | | |становою|ння "+" |обсяг |становою|ння "+" | | | | |Кабінету|зменшен-| |Кабінету|зменшен-| | | | |Мініст- |ня "-" | |Мінініс-|ня "-" | | | | |рів Ук- | | |рів Ук- | | | | | |раїни | | |раїни | | | | | |від | | |від | | | | | |2 квітня| | |2 квітня| | | | | |2001 р. | | |2001 р. | | | | | |N 312 | | |N 312 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Усього 360920,1 360920,1 58800 58800 20000 20000
у тому числі:
Міністерства, інші 247070,1 -9525 237545,1 14267,1 -1099,4 13167,7 10309,44 -267,6 10041,84 і центральні орга-
ни виконавчої вла-
ди, усього
з них:
Мінагрополітики 50600 -4530 46070 1526,6 -162 1364,6 4727,5 -30,2 4697,3
МВС 2500 -125 2375
Мінекоресурсів 4300 +4985 9285
Мінекономіки 4500 -225 4275
МЗС 500 -25 475
Мінкультури 5500 -275 5225
МНС 4700 +1275 5975 9680,3 -318,6 9361,7 3955,6 +154 4109,6
Міноборони 30000 -3500 26500
Головне управлін- 1000 -50 950
ня розвідки Мін-
оборони
МОН 5700 +1215 6915
МОЗ 7300 -2190 5110 1500 -100 1400
Мінпаливенерго 17500 -2875 14625 710,2 -710,2
Мінпраці 7520,1 -376 7144,1
Мінпромполітики 41300 -3965 37335
Мінтранс 10500 +1021 11521
Мінфін 1500 -75 1425
Мін'юст 500 -25 475
Конституційний 1500 -75 1425
Суд України
Верховний Суд 800 -40 760
України
Вищий господарсь- 300 -15 285
кий суд України
Генеральна проку- 800 -40 760
ратура України
Державне управлі- 17350 +932,5 18282,5
ння справами
Господарське упра- 3000 +1350 4350
вління Секретаріа-
ту Кабінету Мініс-
трів України
Державна комісія 1000 -152,5 847,5
з питань оборонно-
промислового ком-
плексу
Держкоммолодьспорт- 2900 -145 2755
туризм
Держкомкордон 2150 +42,5 2192,5
Держмитслужба 300 +135 435
Держкомінформ 1000 -50 950
Державна податкова 2000 -100 1900
адміністрація
Держпідприємництва 200 -10 190
Державний департа- 2000 -100 1900
мент з питань ви-
конання покарань
Державне лікуваль- 1800 -90 1710
но-оздоровче упра-
вління
Державне авіаційне 2500 -125 2375
підприємство
"Україна"
Антимонопольний 200 -10 190
комітет
Київський націона- 600 -30 570
льний університет
імені Тараса Шев-
ченка
Національна акаде- 4350 -917,5 3432,5 850 +191,4 1041,4 391,4 -391,4 мія наук
НКАУ 3000 -150 2850
Рахункова палата 200 -10 190
СБУ 3000 -150 2850
Секретаріат Уповно- 300 -15 285
важеного Верховної
Ради України з прав
людини
Управління держав- 200 -10 190
ної охорони
Центральна виборча 200 -10 190
комісія
Рада міністрів Ав- 2650 -132,5 2517,5
тономної Республі-
ки Крим
Обласні, Київська 111200 +9657,5 120857,5 44532,9 +1099,4 45632,3 9690,56 +267,6 9958,16 та Севастопольсь-
ка міські держаад-
міністрації -
усього
Вінницька 1900 +305 2205
Волинська 2100 +1995 4095 2510,5 -600 1910,5
Дніпропетровська 2500 -125 2375
Донецька 7150 -357,5 6792,5
Житомирська 2000 +400 2400 12718 +1776,6 14494,6 2949 +70,4 3019,4
Закарпатська 4450 +7350 11800
Запорізька 2300 +1385 3685
Івано-Франківська 3000 -150 2850
Київська 2000 +100 2100
Кіровоградська 2000 +120 2120 3230 -30 3200
Луганська 3600 +391 3991
Львівська 2300 +885 3185 +500 500
Миколаївська 1500 -75 1425
Одеська 5500 -1984 3516
Полтавська 1500 +225 1725
Рівненська 2300 -115 2185 4611 -50 4561
Сумська 2300 -115 2185
Тернопільська 1800 -90 1710
Харківська 10500 +268 10768 1300 -1000 300
Херсонська 1500 -75 1425
Хмельницька 1500 -75 1425
Черкаська 1500 -75 1425 692,1 -50 642,1
Чернівецька 2000 +200 2200 +120 120
Чернігівська 3000 +1320 4320 1679 +432,8 2111,8 647,9 +197,2 845,1
Київська міська 39000 -1950 37050
державна адмініс-
трація
Севастопольська 2000 -100 1900
міська державна
адміністрація

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2001 р. N 1468

ЗМІНИ,
що вносяться до переліку об'єктів,
що фінансуються у 2001 році за рахунок державних
централізованих капітальних вкладень
( 312-2001-п )
(тис. гривень) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування об'єктів |Рік початку |Проектна |Частка |Будівельна| 2001 рік та їх місцезнаходження,|і закінчення|потужність|державної |готовність|-------------------------------------------- одиниця виміру |будівництва |(залишок |власності |пускового |введення |передбачено|зміни: |остаточний | |на 1 січня|у майні |комплексу |потужності|капітало- |збільшення|обсяг | |2001 р.) |забудовника|на 1 січня|в дію |вкладень |"+", |капітало- | | |на 1 січня |2001 р., | |згідно з |зменшення |вкладень | | |2001 р., |відсотків | |постановою |"-" | | | |відсотків | | |Кабінету | | | | | | | |Міністрів | | | | | | | |України від| | | | | | | |2 квітня | | | | | | | |2001 р. | | | | | | | |N 312 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Усього 360920,1 360920,1
у тому числі:
Міністерства, інші 247070,1 -9525 237545,1 органи виконавчої
влади - усього
з них:
Мінагрополітики 50600 -4530 46070
Будівництво 11000 -3820 7180 газопроводів-відводів,
усього
з них:
Магістральний 1992-2002 100 150 -150 газопровід
с. Глібівка -
м. Сімферополь -
м. Севастополь,
Автономна Республіка
Крим,
кілометрів 175 43
Газопровід-відвід 1993-2002 200 -200 с. Широке - смт Зуя,
Автономна Республіка
Крим,
кілометрів 38,6 60
Газопровід-відвід 1993-2001 100 150 -50 100 до смт Турбів
Липовецького району
Вінницької
області,
кілометрів 15,6 90 15,6
Газопровід-відвід 1996-2002 100 250 -250 м. Камінь-Каширський -
смт Любешів
Волинської області,
кілометрів 22 55
Газопровід-відвід 1994-2002 100 200 -200 с. Десятини -
с. Старий Бобрик
Володарсько-
Волинського району
Житомирської області,
кілометрів 20 35
Газопровід-відвід 1997-2003 100 200 -150 50 до с. Нові Велідники
та с. Левковичі
Овруцького району
Житомирської області
(друга черга),
кілометрів 12 12

Газопровід-відвід 1992-2001 100 250 +150 400 до смт Великий
Березний
Закарпатської області,
кілометрів 24,7 90 24,7
Газопровід середнього 1994-2002 100 250 -150 100 тиску (перша черга)
смт Великий Березний
Закарпатської області
Газопровід-відвід 1998-2001 100 200 -100 100 до с. Витвиця
Долинського району
Івано-Франківської
області,
кілометрів 0,7 70 0,7
Газопровід-відвід 2001-2002 100 350 -350 до м. Ульянівка
Кіровоградської
області,
кілометрів 63
Газопровід-відвід 1992-2001 100 200 -200 до с. Коноплянівка
Білокуракинського
району Луганської
області,
кілометрів 4,7 90 4,7
Газопровід-відвід 1993-2001 100 150 -150 до с. Єфремівка
Новобузького району
Миколаївської області,
кілометрів 0,1 95 0,1
Газопровід-відвід 1991-2001 100 140 -140 до с. Великовеселе
Врадіївського району
Миколаївської області,
кілометрів 6 75 6
Газопровід-відвід 1992-2001 100 140 -140 до смт Арбузинка
Миколаївської області,
кілометрів 16,2 70 16,2
Газопровід-відвід 1992-2002 100 120 -120 до м. Снігурівка
Миколаївської області,
кілометрів 39,7 71
Газопровід-відвід 1993-2001 100 200 -200 до смт Цебрикове
Великомихайлівського
району
Одеської області,
кілометрів 26 95 26
Газопровід-відвід 1993-2001 100 200 +50 250 до смт Ширяєве та
с. Вікторівка
Ширяївського району
Одеської області,
кілометрів 25,3 75 25,3
Газопровід-відвід 1993-2003 100 150 -50 100 смт Тарутине -
м. Арциз -
м. Татарбунари
Одеської області
(перепроектування та
будівельно-монтажні
роботи),
кілометрів 66,8 20
Газопровід-відвід 1993-2001 100 200 -200 до с. Оболонь
Семенівського району
Полтавської області,
кілометрів 24,6 60 24,6
Газопровід-відвід 1993-2001 100 200 -200 до с. Бугаївка
Глобинського району
Полтавської області,
кілометрів 24,4 90 24,4
Газопровід-відвід 1996-2001 100 250 -250 до смт Октябрське
Путивльського району
Сумської області,
кілометрів 0,1 85 0,1
Газопровід-відвід 1992-2001 100 200 -100 100 до с. Задарів
Монастириського
району Тернопільської
області,
кілометрів 18 81 18
Газопровід-відвід 1993-2002 100 +50 50 смт Великий Бурлук -
с. Вільхуватка
Великобурлуцького
району Харківської
області,
кілометрів 22,3 5
Газопровід-відвід 1992-2001 100 150 -150 до м. Деражня
та смт Летичів
Хмельницької області,
кілометрів 32,5 76 32,5
Газопровід-відвід 1993-2002 100 200 -200 с. Лісоводи -
с. Олександрівка -
смт Сатанів
Городоцького району
Хмельницької області,
кілометрів 22 80 22
Газопровід-відвід 1994-2001 100 150 -150 до с. Чижівка
Звенигородського
району Черкаської
області,
кілометрів 10,4 35 10,4
Газопровід-відвід 1995-2001 100 200 +80 280 до смт Шрамківка
Драбівського району
Черкаської області,
кілометрів 14,5 65 14,5
Реконструкція 1995-2001 100 150 -150 Михайло-Коцюбинської
автоматичної
газорозподільної
станції,
Чернігівська область,
одиниць 1 90 1
Газопровід-відвід 1992-2001 100 150 -150 до смт Новий Биків
Бобровицького району
Чернігівської області,
кілометрів 21,4 80 21,4
Газифікація сільських 19000 +2677 21677 населених пунктів,
усього
з них:
Автономна Республіка 700 +150 850 Крим
Газифікація 1998-2001 100 +30 30 с. Краснодарка
Красногвардійського
району - газові мережі,
кілометрів 2 90 2
Газифікація 1992-2002 100 150 +100 250 с. Суворовське
Сакського району -
газові мережі,
кілометрів 14,3
Газифікація 1993-2002 100 150 -30 120 с-ща Молочне,
с. Костянтинівка
Сімферопольського
району - газові
мережі,
кілометрів 15 2
Газифікація 1997-2001 100 50 +50 100 с. Охотникове
Сакського району -
газові мережі,
кілометрів 5 5
Вінницька область 600 +150 750
Газифікація 1998-2001 100 +50 50 с. Курилівці
Жмеринського району -
газові мережі,
кілометрів 3 90 3
Газифікація 1997-2001 100 40 +20 60 с. Самгородок
Козятинського району -
газові мережі,
кілометрів 3,5 75 3,5
Газифікація 1998-2002 100 40 +20 60 с. Дашківці
Літинського району -
газові мережі,
кілометрів 5,7 80
Газифікація с. Паланка 1997-2001 100 +30 30 Томашпільського
району - газові мережі,
кілометрів 15,3 90 15,3
Газифікація с. Довжок 2000-2001 100 +30 30 Шаргородського району -
газові мережі,
кілометрів 7 57 7
Волинська область 500 +75 575
Газопровід с. Липа 1998-2001 100 +30 30 Горохівського району -
газові мережі,
кілометрів 2 70 2
Газифікація 1999-2002 100 90 -30 60 с. Хотешів Камінь-
Каширського району -
газові мережі,
кілометрів 6 38 3
Газифікація 1999-2001 100 +30 30 с. Прилуцьке
Ківерцівського району -
газові мережі,
кілометрів 3,6 30 3,6
Газифікація 1998-2002 100 +30 30 с. Марковичі
Локачинського району -
газові мережі,
кілометрів 2,4 70
Газифікація школи 1998-2002 100 +15 15 с. Білосток Луцького
району,
обєктів 1 50
Дніпропетровська 750 +150 900 область
Газифікація с. Кам'янка 1998-2001 100 +40 40 Апостолівського
району - газові мережі,
кілометрів 7 70 7
Газифікація 1999-2002 100 +30 30 с. Дебальцеве
Васильківського
району -
газові мережі,
кілометрів 3 35
Газифікація с. Водяне 2000-2002 100 +50 50 Верхньодніпровського
району -
газові мережі,
кілометрів 3 30
Газифікація 1999-2002 100 +40 40 с. Мишурин Ріг
Верхньодніпровського
району -
газові мережі,
кілометрів 2,5 21
Газифікація с. Степове 1991-2002 100 +20 20 Дніпропетровського
району -
газові мережі,
кілометрів 8,4 27
Газифікація с. Зелене 1997-2001 100 +40 40 Поле Криворізького
району - газові мережі,
кілометрів 3 90 3
Газифікація 1999-2001 100 100 -100 с. Новомилорадівка
Криничанського району -
газові мережі,
кілометрів 5,7 51 5,7
Газифікація с. Покровка 1999-2002 100 +30 30 Криничанського району -
газові мережі,
кілометрів 2,5 56
Газифікація с. Бузівка 1999-2002 100 90 -30 60 Магдалинівського
району - газові мережі,
кілометрів 20 67 2
Газифікація 1996-2001 100 +25 25 с. Сидоренко
Петропавлівського
району - газові мережі,
кілометрів 2 80 2
Газифікація с. Вербове 2000-2001 100 60 -20 40 Покровського району -
газові мережі,
кілометрів 2,7 19 2,7
Газифікація с. Привілля 2000-2001 100 60 -20 40 Покровського району -
газові мережі,
кілометрів 2,3 10 2,3
Газифікація с. Радісне 2000-2002 100 +25 25 Покровського району -
газові мережі,
кілометрів 2,6 15
Газифікація 1998-2002 100 +20 20 с. Михайлівка
Солонянського району -
газові мережі,
кілометрів 32 50 2
Газифікація с. Широке 1996-2001 100 +30 30 Солонянського району -
газові мережі,
кілометрів 1,1 70 1,1
Газифікація 1998-2002 100 +20 20 смт Славгород
Синельниківського
району -
газові мережі,
кілометрів 7,6 60
Газифікація 1998-2001 100 50 -50 с. Сергіївка
Томаківського району -
газові мережі,
кілометрів 6 64 6
Газифікація 2000-2002 100 +20 20 с. Новомосковське
Юр'ївського району -
газові мережі,
кілометрів 4,2 32 1,3
Підвідний газопровід 1999-2001 100 60 -20 40 до с. Новостроївка
Юр'ївського району,
кілометрів 6,2 37 6,2
Донецька область 600 -70 530
Газифікація с. Зайцеве 1999-2001 100 +70 70 Артемівського району -
газові мережі,
кілометрів 1,2 80 1,2
Газифікація 1998-2001 100 +25 25 с. Миколаївка
Волноваського району -
газові мережі,
кілометрів 1,2 80 1,2
Газифікація 1997-2002 100 110 -50 60 с. Республіка
Володарського району -
газові мережі,
кілометрів 25,8 92 23,8
Газифікація 1999-2001 100 100 -15 85 с. Золотарівка
Шахтарського району -
газові мережі,
кілометрів 4 60 4
Газифікація 1998-2001 100 100 -100 с-ща Красний Партизан
Ясинуватського району -
газові мережі,
кілометрів 2 80 2
Житомирська область 900 +150 1050
Газифікація с. Ставище 1998-2001 100 40 -30 10 Брусилівського району -
газові мережі,
кілометрів 3,5 85 3,5
Газифікація с. Кодня 1995-2003 100 40 +20 60 Житомирського району -
газові мережі,
кілометрів 12,5 50 1,5
Газифікація сіл Кутище, 1998-2001 100 40 +30 70 Липне Любарського
району - газові мережі,
кілометрів 3,7 85 3,7
Газифікація с. Заріччя 1998-2001 100 40 +20 60 Овруцького району -
газові мережі,
кілометрів 1,3 52 1,3
Газифікація об'єктів 2000-2001 100 40 +60 100 соціально-культурного
призначення
с. Слобода-Шоломківська
Овруцького району,
об'єктів 1 50 1
Газифікація с. Осички 1998-2002 100 40 +10 50 Радомишльського
району - газові мережі,
кілометрів 6,4 48 1,2
Газифікація сіл 1995-2002 100 50 +50 100 Мала Рача, Велика Рача
Радомишльського
району - газові мережі,
кілометрів 14 90 7
Газифікація с. Вишевічі 2000-2002 100 +20 20 Радомишльського
району - газові мережі,
кілометрів 4,9 57
Газифікація сіл 1996-2001 100 90 +40 130 Забріддя, Високе,
Осники, Щеніїв
Черняхівського району -
газові мережі,
кілометрів 6,2 75 6,2
Підвідний газопровід 1999-2001 100 50 -50 до с. Вільшанка
Чуднівського району,
кілометрів 3,6 80 3,6
Підвідний газопровід до 1999-2001 100 70 -20 50 смт Червоноармійськ,
кілометрів 9,1 32 9,1
Закарпатська область 2500 2500
Газопровід від 2000-2001 100 80 -80 автоматичної
газорозподільної
станції с. Терново
Тячевського району до
газорозподільного
пункту с. Чорнотисов
Виноградівського
району,
кілометрів 9 54 9
Газопровід від 2000-2004 100 +80 80 автоматичної
газорозподільної
станції с. Теково до
газорозподільного
пункту с. Чорнотисів
Виноградівського
району,
кілометрів 8,7 11
Газифікація сіл 1998-2001 100 110 -110 Загаття Іршавського
району, с. Колодне
Тячевського району -
газові мережі,
кілометрів 5 65 5
Газифікація сіл 1998-2001 100 +110 110 Загаття, Колодне
Іршавського району -
газові мережі,
кілометрів 5 65 5
Газифікація сіл Майдан, 1993-2001 100 57 -57 Буковець Міжгірського
району - газові мережі,
кілометрів 6 65 6
Газифікація сіл Майдан, 1993-2001 100 +57 57 Рудавець Міжгірського
району - газові мережі,
кілометрів 6 65 6
Запорізька область 600 600
Газифікація 1999-2002 100 +40 40 с. Берестове
Бердянського району -
газові мережі,
кілометрів 11 20
Газифікація 1996-2002 100 50 -50 с-ща Комсомольське
Гуляйпільського
району - газові мережі,
кілометрів 16 85 5
Газифікація 2000-2002 100 40 +10 50 с. Костянтинівка
Мелітопольського
району - газові мережі,
кілометрів 8,4 20 4
Івано-Франківська 690 690 область
Газифікація с. Рудники 1994-2001 100 100 -40 60 Снятинського району -
газові мережі,
кілометрів 2,3 69 2,3
Газифікація с. Русів 1998-2002 100 +40 40 Снятинського району -
газові мережі,
кілометрів 7,1 70
Київська область 1270 +310 1580
Газифікація с. Фурси 1998-2002 100 +50 50 Білоцерківського
району - газові мережі,
кілометрів 5,2 35
Газифікація с. Кийлів 1991-2002 100 +50 50 Бориспільського
району - газові мережі,
кілометрів 15,4 50 5
Газифікація 1999-2002 100 +20 20 с. Чубинське
Бориспільського
району -газові мережі,
кілометрів 11 50
Газифікація 1999-2001 100 +20 20 смт Гребінки
Васильківського
району - газові мережі,
кілометрів 2 45 2
Газифікація 1999-2002 100 +20 20 с. Дзвінкове
Васильківського
району - газові мережі,
кілометрів 2 40
Газифікація 2000-2001 100 +20 20 с. Мархалівка
Васильківського
району - газові мережі,
кілометрів 1,2 1,2
Газифікація с. Нова 1999-2002 100 +20 20 Глеваха Васильківського
району - газові мережі,
кілометрів 6,2 35
Газифікація 1998-2002 100 +20 20 с. Тростинка
Васильківського
району - газові мережі,
кілометрів 3 56
Газифікація 1995-2002 100 +30 30 с. Новосілки
Вишгородського
району - газові мережі,
кілометрів 7,8 50
Газифікація 1999-2002 100 +25 25 с. Вища Дубечня
Вишгородського
району - газові мережі,
кілометрів 1,5 34
Газифікація с. Липовець 1999-2001 100 +20 20 Кагарлицького району -
газові мережі,
кілометрів 4,2 52 4,2
Газифікація сіл Халча, 1997-2001 100 +30 30 Воронівка Кагарлицького
району - газові мережі,
кілометрів 3,2 90 3,2
Газифікація 2000-2002 100 +20 20 с. Тернівка
Кагарлицького
району - газові мережі,
кілометрів 1,3 45
Газифікація 1999-2002 100 +20 20 с. Стрітівка
Кагарлицького
району -газові мережі,
кілометрів 4,2 30
Газифікація 2000-2001 100 50 +75 125 с. Новосілки
Києво-Святошинського
району - газові мережі,
кілометрів 5,1 30 5,1
Газифікація с. Музичі 2000-2001 100 80 -80 Києво-Святошинського
району - газові мережі,
кілометрів 0,9 80 0,9
Газифікація с. Мотижин 1998-2002 100 80 -40 40 Макарівського району -
газові мережі,
кілометрів 18,6 30 5,6
Газифікація с. Витачів 1999-2002 100 +40 40 Обухівського району -
газові мережі,
кілометрів 20,5 32
Газифікація 1999-2002 100 40 -40 с. Телешівка
Рокитнянського
району -газові мережі,
кілометрів 26,8 20 4
Газифікація сіл 1999-2002 100 +40 40 Телешівка,
Колесникове
Рокитнянського
району - газові мережі,
кілометрів 26,8 20 4
Газифікація с. Попружна 1999-2001 100 +30 30 Ставищенського району -
газові мережі,
кілометрів 2 65 2
Газифікація с. Ставки 1999-2002 100 40 -40 Фастівського району -
газові мережі,
кілометрів 6 35 3
Газифікація с. Червоне 1997-2001 100 40 -40 Фастівського району -
газові мережі,
кілометрів 3 80 3
Кіровоградська область 800 +450 1250
Газифікація сіл 1995-2001 100 40 +30 70 Антонівка, Роздільне
Долинського району -
газові мережі,
кілометрів 6,8 6,8
Газифікація с. Кірове 1997-2002 100 +20 20 Долинського району -
газові мережі,
кілометрів 7,4 82
Газифікація 1995-2002 100 +30 30 с. Покровське
Кіровоградського
району - газові мережі,
кілометрів 3,2 90
Газифікація с. Губівка 1998-2002 100 +30 30 Компаніївського
району -газові мережі,
кілометрів 8,8 70
Газифікація 2000-2002 100 +40 40 с. Лозуватка
Компаніївського
району - газові мережі,
кілометрів 20,1 10
Газифікація с. Роздолля 1995-2002 100 +30 30 Компаніївського
району - газові мережі,
кілометрів 12,5 90 2
Газифікація 1995-2002 100 +30 30 с. Обознівка
Кіровоградського
району - газові мережі,
кілометрів 9 65 5,1
Газифікація 2000-2002 100 +30 30 с. Густий Гай
Кіровоградського
району - газові мережі,
кілометрів 4,8 15
Газифікація с. Тишківка 1993-2003 100 +30 30 Новомиргородського
району - газові мережі,
кілометрів 9,1 35
Газифікація с. Жовтневе 1991-2002 100 +30 30 Устинівського району -
газові мережі,
кілометрів 0,9 80
Газифікація с. Криничне 1998-2002 100 20 +40 60 Устинівського району -
газові мережі
(третя черга),
кілометрів 2,5 50 1,2
Газифікація 1997-2003 100 +30 30 с. Криничуватка
Устинівського району -
газові мережі,
кілометрів 17 50
Газифікація сіл 1998-2003 100 +40 40 Березоватне, Докучаєве
Устинівського району -
газові мережі,
кілометрів 8,2 15
Газифікація с. Цибулеве 1996-2001 100 40 -40 Знам'янського району -
газові мережі,
кілометрів 1,6 87 1,6
Газифікація 1999-2003 100 +30 30 с. Миколаївські Сади
Кіровоградського
району - газові мережі,
кілометрів 11,2 50 2,5
Газифікація 2000-2002 100 +20 20 с. Соколівське
Кіровоградського
району - газові мережі,
кілометрів 8,5 85 5,4
Газифікація 1999-2003 100 30 -30 с. Тарасівка
Новгородківського
району - газові мережі,
кілометрів 21 15
Газифікація 1993-2002 100 +30 30 с. Куцеволівка
Онуфріївського району -
газові мережі,
кілометрів 20 60
Газифікація с. Братське 2000-2003 100 +30 30 Петрівського району -
газові мережі,
кілометрів 20,2 10
Луганська область 600 -70 530
Газифікація 1999-2001 100 50 -50 с. Бараниківка
Біловодського району -
газові мережі,
кілометрів 4,6 71 4,6
Газифікація 1999-2001 100 50 -50 с. Зелеківка
Біловодського району -
газові мережі,
кілометрів 4,1 75 4,1
Газифікація 1998-2001 100 +40 40 с. Лимарівка
Біловодського району -
газові мережі,
кілометрів 9,3 80 9,3
Газифікація 1998-2001 100 50 -50 смт Лозно-
Олександрівка
Білокуракинського
району -газові мережі,
кілометрів 0,7 64 0,7
Газифікація с. Лизине 1999-2001 100 50 -50 Білокуракинського
району -
газові мережі,
кілометрів 0,5 90 0,5
Газифікація 1999-2001 100 +30 30 с. Весела Тарасівка
Лутугинського району -
газові мережі,
кілометрів 11 80 11
Газифікація с. Півнівка 1999-2002 100 50 -50 Міловського району -
газові мережі,
кілометрів 5,8 19 2,8
Газифікація с. Штормове 1997-2001 100 +30 30 Новоайдарського
району -газові мережі,
кілометрів 9 70 9
Газифікація 1998-2002 100 50 -50 с. Петровеньки
Слов'яносербського
району - газові мережі,
кілометрів 13,2 38 9,6
Газифікація с. Чугинка 1998-2001 100 +25 25 Станично-Луганського
району - газові мережі,
кілометрів 8,7 85 8,7
Газифікація 1997-2001 100 +25 25 с. Верхня Покровка
Старобільського
району - газові мережі,
кілометрів 3,2 70 3,2
Підвідний газопровід 1996-2001 100 +80 80 сіл Тополі-
Новознам'янка
Троїцького району -
газові мережі,
кілометрів 25,5 60 25,5
Львівська область 500 +30 530
Газифікація 1999-2002 100 +40 40 с. Володимирці
Жидачівського району -
газові мережі,
кілометрів 9,5 30
Газифікація с. Черемхів 1998-2001 100 80 -80 Жидачівського району -
газові мережі,
кілометрів 7,3 92 7,3
Газифікація 1997-2001 100 70 -70 с. Нове Село
Жовківського району -
газові мережі,
кілометрів 4 56 4
Газифікація 1998-2001 100 70 -70 с. Перемивки
Жовківського району -
газові мережі,
кілометрів 3 20 3
Газифікація с. Смереків 1995-2001 100 +40 40 Жовківського району -
газові мережі,
кілометрів 1 95 1
Газифікація с. Туринка 1992-2002 100 +40 40 Жовківського району -
газові мережі,
кілометрів 3,5 85
Газифікація 1999-2001 100 +30 30 с. Стронятин
Жовківського району -
газові мережі,
кілометрів 2 90 2
Газифікація с. Бортятин 2000-2002 100 +30 30 Мостиського району -
газові мережі,
кілометрів 8,1 70 2
Газифікація 1995-2001 100 +20 20 с. Підмонастир
Перемишлянського
району - газові мережі,
кілометрів 3,5 90 3,5
Газифікація 1999-2002 100 70 -70 с. Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівського
району - газові мережі,
кілометрів 6 65 3
Газифікація 1999-2002 100 70 -20 50 с. Кам'янопіль
Пустомитівського
району - газові мережі,
кілометрів 8,7 30 2,7
Газифікація с. Торки 1991-2001 100 +40 40 Радехівського району -
газові мережі,
кілометрів 2,8 60 2,8
Газифікація с. Воютичі +50 50 Самбірського району -
газові мережі,
кілометрів
Газифікація 1995-2001 100 70 +50 120 с. Стрільбичі
Старосамбірського
району - газові мережі,
кілометрів 7,5 7,5
Миколаївська область 500 +102 602
Газифікація с. Тузли 1989-2002 100 50 -50 Березанського району -
газові мережі,
кілометрів 14 65
Газифікація 1998-2002 100 50 +20 70 с. Новомар'ївка
Братського району -
газові мережі,
кілометрів 11,7 80
Газифікація 1999-2002 100 50 -50 с. Сергіївка
Братського району -
газові мережі,
кілометрів 11,9 26
Газифікація 1999-2001 100 40 -40 с. Бондарівка
Веселинівського
району - газові мережі,
кілометрів 2,5 35 2,5
Газифікація 1993-2001 100 40 -40 с-ща Коларівка
Жовтневого району -
газові мережі,
кілометрів 4,3 41 4,3
Газифікація с. Мигія 1998-2001 100 40 +20 60 Первомайського
району - газові мережі,
кілометрів 3 45 3
Міжселищний газопровід 2000-2001 100 230 +242 472 від автоматичної
газорозподільної
станції с-ща Рівне до
с. Парутине
Очаківського району,
ЗАТ "Ольвія"-
газопровід,
кілометрів 35,2 60 35,2
Одеська область 600 +160 760
Газифікація сіл 1999-2002 100 +50 50 Пасицели, Гандрабури
Ананьївського району -
газові мережі,
кілометрів 4,1 22 2
Газифікація 1999-2002 100 40 -40 с. Зброжківка
Березівського району -
газові мережі,
кілометрів 11 30
Газифікація сіл 1999-2002 100 40 +20 60 Майори, Василівка
Біляївського району -
газові мережі,
кілометрів 6,6 59
Газифікація 1999-2001 100 +40 40 с. Нерубайське
Біляївського району -
газові мережі,
кілометрів 0,5 60 0,5
Газифікація 1999-2002 100 +30 30 с. Новопетрівка
Великомихайлівського
району - газові мережі,
кілометрів 11 15
Газифікація сіл Білка, 1999-2002 100 40 -40 Щорсове Іванівського
району - газові мережі
(друга черга),
кілометрів 13,2 92 4
Газифікація с. Щорсове 1999-2002 100 +50 50 Іванівського району -
газові мережі
(друга черга),
кілометрів 13,2 92 4
Газифікація 1998-2001 100 70 -70 с. Аниськове
Комінтернівського
району (друга черга) -
газові мережі,
кілометрів 3,7 92 3,7
Газифікація 1998-2001 100 +10 10 смт Любашівка,
с. Новоселівка,
смт Зеленогірське,
с. Бобрик Перший
Любашівського району -
газові мережі,
кілометрів 0,6 95 0,6
Газифікація сіл 1999-2001 100 60 +40 100 Йосипівка,
Петродолинське
Овідіопольського
району - газові мережі,
кілометрів 4,5 57 4,5
Газифікація с. Бурдівка 1999-2001 100 50 +80 130 Роздільнянського
району - газові мережі,
кілометрів 6,2 52 6,2
Газифікація с. Єгорівка 1999-2002 100 +50 50 Роздільнянського
району - газові мережі,
кілометрів 2 50 1
Газифікація 1999-2002 100 60 -60 с. Степанівка
Роздільнянського
району - газові мережі,
кілометрів 2 50 1
Полтавська область 500 +50 550
Підвідний газопровід 2000-2002 100 +40 40 сіл Володимирівка -
Сидорівщина
Великобагачанського
району - газові мережі,
кілометрів 14,4 20
Газифікація с. Бугаївка 1998-2001 100 +20 20 Глобинського району -
газові мережі,
кілометрів 2,3 80 2,3
Газифікація 1998-2001 100 50 -50 с. Бесідівщина
Гребінківського
району - газові мережі,
кілометрів 3,1 65 3,1
Газифікація 1996-2001 100 50 -50 с. Грицаївка
Кобеляцького району -
газові мережі,
кілометрів 3,1 51 3,1
Газифікація с. Чапаєвка 2000-2002 100 +40 40 Козельщинського
району -газові мережі,
кілометрів 2,2 70
Газифікація с. Дібрівка 2000-2002 100 +40 40 Миргородського району
(конезавод) -
газові мережі,
кілометрів 7 20
Газифікація сіл Мелехи, 1995-2001 100 50 -20 30 Городище Чорнухинського
району - газові мережі,
кілометрів 6 68 6
Газифікація 1998-2001 100 +30 30 с. Синяківщина
Чорнухинського району -
газові мережі,
кілометрів 5,7 40 5,7
Рівненська область 600 -50 550
Газифікація 1998-2002 100 60 -60 с. Красносілля
Гощанського району -
газові мережі,
кілометрів 3,1 72 1
Газифікація 1998-2002 100 60 -60 с. Дорогобуж
Гощанського району -
газові мережі,
кілометрів 4,6 50 1
Газифікація с. Молодава 1998-2002 100 +30 30 Дубенського району -
газові мережі,
кілометрів 4,6 50 1
Газифікація 2000-2002 100 +30 30 с. Варковичі
Дубенського району -
газові мережі,
кілометрів 2 20
Газифікація сіл 1999-2001 100 50 -10 40 Бортниця, Іванне
Дубенського району -
газові мережі,
кілометрів 5 81 5
Газифікація с. Гільча 1998-2001 100 +30 30 Друга Здолбунівського
району - газові мережі,
кілометрів 1,1 80 1,1
Газифікація смт Мізоч 1998-2002 100 +30 30 Здолбунівського
району -газові мережі,
кілометрів 3,5 60
Газифікація с. Гвіздів 2000-2002 100 +40 40 Корецького району -
газові мережі,
кілометрів 3 90
Газифікація с. Копитів 2000-2002 100 100 -50 50 Корецького району -
газові мережі,
кілометрів 5,7 9 2
Газифікація с. Посників 1999-2002 100 50 -50 Млинівського району -
газові мережі,
кілометрів 2 38
Газифікація с. Жобрин 1996-2002 100 40 -40 Рівненського району -
газові мережі,
кілометрів 15 82 1
Газифікація с. Новостав 1996-2001 +30 30 Рівненського району -
газові мережі,
кілометрів 1,5 82 1,5
Газифікація 1995-2001 100 +30 30 смт Рокитне -
газові мережі,
кілометрів 2 80 2
Сумська область 600 -10 590
Газифікація с. Любитове 2000-2002 100 +20 20 Кролевецького району -
газові мережі,
кілометрів 5,8 " 20
Газифікація с. Реутинці 1998-2001 100 40 -40 Кролевецького району -
газові мережі,
кілометрів 1,7 100 1,7
Газифікація 1997-2001 100 100 -50 50 с. Побиванка
Липоводолинського
району - газові мережі,
кілометрів 4 30 4
Газифікація 1997-2001 100 +90 90 с. Русанівка
Липоводолинського
району - газові мережі,
кілометрів 4,3 95 4,3
Газифікація с. Яганівка 1999-2001 100 100 -50 50 Липоводолинського
району - газові мережі,
кілометрів 4,7 80 4,7
Газифікація с. Орлівка 1994-2002 100 +20 20 Ямпільського району -
газові мережі,
кілометрів 2,2 25
Тернопільська область 700 +160 860
Газифікація сіл 1998-2002 100 +30 30 Королівка, Юр'ямпіль
Борщівського району -
газові мережі,
кілометрів 7,2 50
Газифікація с. Озеряни 1999-2001 100 +20 20 Бучацького району -
газові мережі,
кілометрів 1,5 58 1,5
Газифікація с. Клювинці 1998-2001 100 +20 20 Гусятинського району -
газові мережі,
кілометрів 2,4 62 2,4
Газифікація с. Новики 1998-2002 100 +15 15 Збаразького району -
газові мережі,
кілометрів 7 50
Газифікація 1997-2003 100 +15 15 с. Мала Березовиця
Збаразького району -
газові мережі,
кілометрів 9,4 47 1,5
Газифікація 1996-2001 100 +20 20 с. Білозірка
Лановецького району -
газові мережі,
кілометрів 3,2 65 3,2
Газифікація 2000-2001 100 +20 20 с. Нападівка
Лановецького
району - газові мережі,
кілометрів 3 62 3
Газифікація с. Глещава 2000-2002 100 +20 20 Теребовлянського
району - газові мережі,
кілометрів 4,6 30
Харківська область 500 +150 650
Газифікація с. Близнюки 1998-2002 100 +30 30 Балаклійського району -
газові мережі,
кілометрів 2,8 20
Газифікація 1999-2001 100 +20 20 с. Волобуївка
Балаклійського
району - газові мережі,
кілометрів 2 70 2
Газифікація с. Чепіль 1999-2002 100 +20 20 Балаклійського району -
газові мережі,
кілометрів 6,6 10
Газифікація 1995-2002 100 +50 50 с. Гусарівка
Барвінківського
району - газові мережі,
кілометрів 2,2 70
Газифікація с. Огульці 1999-2001 100 50 -50 Валківського району -
газові мережі,
кілометрів 6 6
Газифікація 1997-2001 100 140 -140 смт Козача Лопань
Дергачівського
району - газові мережі,
кілометрів 8 90 8
Газифікація с. Довжик 1996-2001 100 +40 40 Золочівського району -
газові мережі,
кілометрів 7,5 87 7,5
Газифікація 1999-2001 100 30 -30 с-ща Пролетар
Золочівського району -
газові мережі,
кілометрів 12,3 88 12,3
Газифікація 1995-2002 100 +30 30 с. Верхня Орілька
Первомайського району -
газові мережі,
кілометрів 13,2 80
Газифікація 1997-2001 100 +30 30 с. Михайлівка
Чугуївського району -
газові мережі,
кілометрів 0,3 80 0,3
Газифікація 1993-2001 100 +30 30 с. Кам'яна Яруга
Чугуївського району -
газорозподільний пункт,
одиниць 1 50 1
Газифікація 1993-2001 100 +30 30 смт Малинівка
Чугуївського району -
газові мережі,
кілометрів 3,6 80 3,6
Газифікація 1997-2002 100 +20 20 с. Мосьпанове
Чугуївського району -
газові мережі,
кілометрів 9,4 70
Газифікація 1993-2001 100 +30 30 с. Велика Бабка
Чугуївського району -
газові мережі,
кілометрів 4,2 90 4,2
Газифікація 1999-2001 100 +40 40 с. Волохів Яр
Чугуївського району -
газові мережі,
кілометрів 2 80 2
Газифікація 1999-2001 100 50 40 с. Миропілля
Шевченківського
району - газові мережі,
кілометрів 2 65 2
Херсонська область 600 +50 650
Газифікація 1999-2001 100 100 +80 180 с. Новоберислав
Бериславського району -
газові мережі,
кілометрів 4,5 60 4,5
Газифікація с. Тягінка 2000-2003 100 +90 90 Бериславського району -
газові мережі,
кілометрів 20 30 4,5
Газифікація 1999-2001 100 40 -40 с-ща Велетенське
Білозерського району -
газові мережі,
кілометрів 4,4 90 4,4
Газифікація 1999-2001 100 +40 40 с-ща Первомайське
Білозерського району -
газові мережі,
кілометрів 2,5 48 2,5
Газифікація 1991-2002 100 +60 60 с. Токарівка
Білозерського району -
газові мережі,
кілометрів 13,3 72
Газифікація 1992-2001 100 100 -100 с. Давидів Брід
Великоолександрівського
району - газові мережі,
кілометрів 13 80 13
Газифікація 1994-2001 100 30 -30 с. Заградівка
Високопільського
району - газові мережі,
кілометрів 6,8 85 6,8
Газифікація с. Пригір'я 1996-2001 100 50 -50 Високопільського
району - газові мережі,
кілометрів 4,3 86 4,3
Газифікація 1998-2001 100 100 -20 80 с. Любимівка
Каховського району -
газові мережі,
кілометрів 6 52 6
Газифікація 1993-2001 100 100 -100 с. Новокам'янка
Каховського району -
газові мережі,
кілометрів 10,2 85 10,2
Газифікація с. Коробки 1996-2001 100 +40 40 Каховського району -
газові мережі,
кілометрів 1,1 80 1,1
Газифікація 1993-2001 100 +60 60 с. Роздольне
Каховського району -
газові мережі,
кілометрів 10,2 85 10,2
Газифікація с. Біляївка 1999-2002 100 +50 50 Нововоронцовського
району - газові мережі,
кілометрів 7 30
Газифікація с. Птахівка 1994-2001 100 80 -80 Скадовського району -
газові мережі,
кілометрів 9,9 85 9,9
Газифікація 2000-2002 100 +50 50 с. Преображенка
Чаплинського району -
газові мережі,
кілометрів 2 20
Хмельницька область 800 +200 1000
Газифікація с. Адамівка 1997-2002 100 60 -20 40 Віньковецького району -
газові мережі,
кілометрів 10 84 1
Газифікація 1997-2001 100 +20 20 с. Женишківці
Віньковецького району -
газові мережі,
кілометрів 3,2 62 3,2
Підвідний газопровід 1998-2002 100 +100 100 с. Вівся
Чемеровецького району,
с. Іванківці
Городоцького району -
санаторій "Товтри"-
газові мережі,
кілометрів 12 50
Газифікація 1993-2002 100 +30 30 с. Зяньківці
Деражнянського району -
газові мережі,
кілометрів 8,8 70 5
Газифікація 1997-2001 100 +20 20 с. Воробіївка
Дунаєвецького району -
газові мережі,
кілометрів 1,2 90 1,2
Газифікація 2000-2002 100 +30 30 с. Кульчиївці
Кам'янець-Подільського
району - газові мережі,
кілометрів 2 12
Газифікація с. Глибочок 1998-2002 100 50 -50 Новоушицького району -
газові мережі,
кілометрів 14 27
Газифікація сіл 1999-2001 100 50 -30 20 Новий Глібів, Глібів
Новоушицького району -
газові мережі,
кілометрів 4,8 90 4,8
Газифікація с. Рудківці 2000-2003 100 +30 30 Новоушицького району -
газові мережі,
кілометрів 11,5 20 4,8
Газифікація 1998-2001 100 +30 30 с. Рідкодуби
Хмельницького району -
газові мережі,
кілометрів 2 70 2
Газифікація с. Жабинці 1997-2001 100 +20 20 Чемеровецького району -
газові мережі,
кілометрів 2,7 60 2,7
Газифікація 1997-2002 100 +20 20 с. Проскурівка
Ярмолинецького району -
газові мережі,
кілометрів 7,4 42 1,4
Черкаська область 750 +230 980
Газифікація с. Валява 1998-2002 100 20 +20 40 Городищенського
району - газові мережі,
кілометрів 6,6 60
Газифікація с. В'язівок 1999-2002 100 30 -30 Городищенського
району -газові мережі,
кілометрів 13,2 34 3,2
Газифікація с. Набоків 1998-2001 100 30 -30 Городищенського
району -газові мережі,
кілометрів 3,5 32 3,5
Газифікація с. Нехайки 1993-2001 100 +20 20 Драбівського району -
газові мережі,
кілометрів 19,6 95 19,6
Газифікація 1999-2003 100 30 -30 смт Шрамківка
Драбівського району
(цукрозавод) -
газові мережі,
кілометрів 27 36
Газифікація сіл Будище, 1999-2002 100 40 +30 70 Шевченкове, Моринці,
Майданівка
Звенигородського
району - газові мережі,
кілометрів 16,3 15
Газифікація с. Стецівка 1999-2002 100 +30 30 Звенигородського
району - газові мережі,
кілометрів 16,3 15
Газифікація с. Набутів 1997-2002 100 +25 25 Корсунь-Шевченківського
району - газові мережі,
кілометрів 8 30
Газифікація сіл 1997-2003 100 +50 50 Хижинці, Шестеринці,
Почапинці, Лисянського
району - газові мережі,
кілометрів 6 10 1
Газифікація 1998-2001 100 +20 20 с. Родниківка
Уманського району -
газові мережі,
кілометрів 0,8 77 0,8
Газифікація 1998-2002 100 +30 30 с. Старі Бабани
Уманського району -
газові мережі,
кілометрів 7,5 86
Газифікація 1997-2002 100 +25 25 с. Богодухівка
Чорнобаївського
району - газові мережі,
кілометрів 10,2 50
Газифікація с. Мельники 1998-2002 100 +25 25 Чорнобаївського
району - газові мережі,
кілометрів 7,3 65 1,3
Газифікація сіл 1998-2002 100 +45 45 Терешки, Сигнаївка,
Мар'янівка
Шполянського району -
газові мережі,
кілометрів 13,8 20
Чернівецька область 540 +40 580
Газифікація с. Ржавинці 2000-2002 100 +40 40 Заставнівського
району - газові мережі,
кілометрів 11 30
Газифікація с. Маршинці 2000-2001 100 +30 30 Новоселицького району -
газові мережі,
кілометрів 1,2 50 1,2
Газифікація с. Долиняни 1994-2001 100 80 -30 50 Хотинського району -
газові мережі,
кілометрів 8 90 8
Чернігівська область 1300 +270 1570

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »