Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
Верховна Рада України; Закон від 03.02.20041420-IV
Документ 1420-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.02.2004
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 3, ст.76 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України,
затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби
Збройних Сил України" ( 548-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 22-23, ст. 194):
1) у частині першій "Військова присяга" слова "і військову"
виключити;
2) статті 1-4 викласти в такій редакції:
"1. Збройні Сили України - військове формування, на яке
відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) покладаються
оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності
та недоторканності.
2. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності
України, шанування її державних символів є обов'язком громадян
України.
3. Військова служба у Збройних Силах України та інших
військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, є
державною службою особливого характеру, яка полягає в професійній
діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян
України, пов'язаній із захистом Вітчизни.
Порядок проходження громадянами України військової служби, їх
права та обов'язки визначаються законами України, положеннями про
проходження військової служби відповідними категоріями
військовослужбовців, які затверджуються Президентом України, та
іншими нормативно-правовими актами.
4. Повсякденне життя і службова діяльність
військовослужбовців регулюються Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, цим Статутом та іншими
нормативно-правовими актами";
3) у статті 9 слово "військовими" виключити;
4) у статті 11:
в абзаці першому слова "завдань міжнародних зобов'язань"
замінити словами "завдань, визначених міжнародними зобов'язаннями
України";
в абзаці дев'ятому слова "та військову" виключити;
5) статтю 14 викласти в такій редакції:
"14. Із службових та особистих питань військовослужбовець
повинен звертатися до свого безпосереднього начальника, а якщо він
не може їх вирішити - до наступного прямого начальника";
6) у статті 19 слово "закону" замінити словами "законів та
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів";
7) статтю 20 викласти в такій редакції:
"20. Військовослужбовці під час виконання службових
обов'язків мають право застосовувати заходи фізичного впливу, а
також носити, зберігати та застосовувати спеціальні засоби, зброю
в порядку, встановленому законодавством";
8) статтю 21 доповнити новою частиною першою такого змісту:
"21. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних
засобів та зброї допускається, якщо інші заходи виявилися
неефективними або якщо через обставини застосування інших заходів
є неможливим".
У зв'язку із цим частини першу і другу вважати відповідно
частинами другою і третьою;
9) абзац перший статті 22 після слова "застосовувати"
доповнити словами "спеціальні засоби, засоби фізичного впливу та";
10) статтю 24 викласти в такій редакції:
"24. Про застосування фізичної сили та спеціальних засобів
військовослужбовець доповідає своєму безпосередньому командирові
(начальникові).
Про поранення або смерть, що сталися внаслідок застосування
фізичного впливу і спеціальних засобів, а також про всі випадки
застосування зброї військовослужбовець зобов'язаний негайно і
письмово повідомити свого командира (начальника), а командир
(начальник) військової частини негайно доповідає безпосередньому
командирові (начальникові), а також повідомляє військового
прокурора та начальника органу управління Військової служби
правопорядку Збройних Сил України (далі - Служба правопорядку) в
гарнізоні.
Повідомлення начальника органу управління Служби правопорядку
про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та
зброї здійснюється в разі їх застосування військовослужбовцями
Збройних Сил України";
11) у статті 26 слова "цивільно-правову" замінити словами
"матеріальну, цивільно-правову";
12) в абзаці четвертому статті 32 слова "для сержантів"
замінити словами "для сержантів, прапорщиків і мічманів однієї з
ними військової частини";
13) статтю 33 доповнити частиною третьою такого змісту:
"На військовослужбовців, які відбувають кримінальне покарання
у виді арешту на гауптвахті Служби правопорядку, не поширюється
дія частини другої цієї статті і статті 32 цього Статуту.
Зазначені військовослужбовці зобов'язані виконувати команди та
розпорядження військових службових осіб та військовослужбовців
чергових змін Служби правопорядку";
14) частину третю статті 37 викласти в такій редакції:
"Про виконання або невиконання наказу військовослужбовець
зобов'язаний доповісти командирові (начальникові), який віддав
наказ, і своєму безпосередньому командирові (начальникові), а
також вказати причини невиконання наказу або його несвоєчасного
(неповного) виконання. Якщо військовослужбовець розуміє, що він
неспроможний виконати наказ своєчасно та у повному обсязі, він про
це зобов'язаний доповісти вищезазначеним особам негайно";
15) у статті 39:
у частині першій після слова "розташуванню" доповнити словом
"військової", а слова "та його заступників" замінити словами
"начальника Генерального штабу Збройних Сил України та заступників
Міністра оборони України";
частини другу і третю викласти в такій редакції:
"Під час зустрічі цих осіб командир (начальник) військової
частини подає команду "Струнко" і рапортує їм. Наприклад:
"Товаришу* генерал-майоре. Перший механізований полк - на заняттях
(навчанні, обслуговуванні техніки, прийманні їжі, відпочиває).
Командир полку полковник Лісогор".
Отримавши команду "Вільно", командир (начальник) військової
частини повторює її та має бути готовим доповісти за кожний
підрозділ полку і далі діє за розпорядженням особи, що прибула; _______________
* Для звернення військовослужбовців у Збройних Силах України
вживається "товаришу". У випадках участі у спільних з іноземними
контингентами військових навчаннях, миротворчих та інших подібних
операціях, що здійснюються на підставі міжнародних договорів
України, звертання до осіб, які входять до складу військових
контингентів інших держав, має відповідати статутним правилам цих
держав";
16) частину першу статті 58 після слів "довіреної йому
військової частини, корабля (підрозділу)" доповнити словами "за
забезпечення охорони державної таємниці";
17) у статті 59:
в абзаці другому слова "збереження державної та військової
таємниці" замінити словами "охорони державної таємниці,
забезпечення прихованого управління військами";
абзац п'ятнадцятий після слова "(підрозділу)" доповнити
словами "та інших осіб";
18) у статті 63:
частину першу після слів "командири підрозділів" доповнити
словом "(начальники)";
частини другу і третю після слів "командира підрозділу" та
"командир підрозділу" доповнити відповідно словами "(начальника)"
та "(начальник)";
доповнити статтю після частини другої новою частиною такого
змісту:
"При прийманні та здаванні посади командиром підрозділу
(начальником) обов'язково проводиться інвентаризація майна і
техніки підрозділу (служби). За результатами проведеної
інвентаризації складаються інвентаризаційні відомості та акт".
У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно
частинами четвертою - шостою;
частину шосту доповнити словами "головою та членами
внутрішньої перевірочної комісії. До акта додаються
інвентаризаційні відомості про майно та техніку підрозділу
(служби)";
19) у статті 67:
в абзаці одинадцятому слова "та військової" виключити;
абзац шістнадцятий доповнити словами "при виявленні фактів
нестач (втрати), надлишків, псування, розкрадання майна призначати
розслідування";
абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:
"знати справжній стан військової дисципліни в полку, вживати
заходів для запобігання злочинам та іншим правопорушенням, негайно
доповідати старшому командирові (начальникові) про злочини,
корупційні діяння та надзвичайні події в полку і повідомляти про
них військового прокурора (у разі належності полку до Збройних Сил
України повідомляти також начальника відповідного органу
управління Служби правопорядку), особисто з'ясовувати причини
катастрофи та інших випадків, пов'язаних із загибеллю людей чи з
іншими тяжкими наслідками";
доповнити статтю після абзацу двадцять шостого новим абзацом
такого змісту:
"організувати бухгалтерський облік військового майна (у тому
числі непорушного запасу) та знати вартість утримання військової
частини".
У зв'язку з цим абзаци двадцять сьомий - тридцять третій
вважати відповідно абзацами двадцять восьмим - тридцять четвертим;
20) у частині першій статті 68:
слова "та військової" виключити;
доповнити словами "за стан пожежної безпеки штабу";
21) у статті 69:
в абзаці п'ятому слова "та військової" виключити;
абзац шостий викласти в такій редакції:
"організовувати зв'язок у полку, приховане управління
військами, захист інформації від несанкціонованого доступу та
протидію технічним засобам розвідки";
в абзаці тринадцятому слова "тримання заарештованих на
гауптвахті" виключити;
22) абзац п'ятнадцятий статті 77 доповнити словами "та
пожежної сигналізації";
23) статтю 83 доповнити після абзацу шостого новим абзацом
такого змісту:
"вживати заходів щодо охорони державної таємниці".
У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами восьмим - двадцятим;
24) частину другу статті 88 доповнити абзацами такого змісту:
"забезпечувати дотримання в полку єдиних методологічних засад
бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені терміни
фінансової звітності;
організовувати контроль за відображенням на рахунках
бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
забезпечувати перевірку стану бухгалтерського обліку в
підрозділах полку та у військових частинах, матеріальне та
фінансове забезпечення яких здійснюється відповідними службами
полку";
25) в абзаці третьому частини другої статті 91 слово
"керування" замінити словом "управління";
26) назву глави "Начальник метрологічної служби полку"
викласти в такій редакції:
"Начальник служби метрології та стандартизації (метролог)
полку";
27) у статті 92:
у частині першій слова "Начальник метрологічної служби полку"
замінити словами "Начальник служби метрології та стандартизації
(метролог) полку", а слова "контрольно-перевірочного пункту
(пункту вимірювальної техніки)" - словами "військової
калібрувальної лабораторії";
у частині другій:
в абзаці першому слова "начальник метрологічної служби полку"
замінити словами "начальник служби метрології та стандартизації
(метролог) полку";
абзац другий замінити двома абзацами такого змісту:
"планувати, організовувати та здійснювати заходи з
метрологічного забезпечення полку в мирний та воєнний час;
організовувати та проводити метрологічний нагляд у
підрозділах полку".
У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно
абзацами четвертим - шостим;
28) назву глави "Юрисконсульт полку" викласти в такій
редакції:
"Помічник командира полку з правової роботи (юрисконсульт
полку);
29) у статті 99:
у тексті статті слова "Юрисконсульт" та "юрисконсульт"
замінити відповідно словами "Помічник командира полку з правової
роботи (юрисконсульт полку)" та "помічник командира полку з
правової роботи (юрисконсульт полку)";
доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
"Юридичний радник командира полку під час збройного конфлікту
надає консультації командуванню щодо дотримання норм міжнародного
гуманітарного права, правил застосування сили та щодо проведення
інструктажу особового складу з їх виконання";
30) статтю 100 викласти в такій редакції:
"100. Помічник командира полку з правової роботи
(юрисконсульт полку) зобов'язаний:
організовувати правову роботу, спрямовану на правильне
застосування, неухильне додержання вимог законодавства в полку,
надавати командуванню пропозиції та консультації щодо вирішення
питань правового забезпечення діяльності полку;
перевіряти відповідність вимогам законодавства проектів
наказів, інших документів правового характеру, що подаються на
підпис командирові полку, та візувати їх після погодження з
відповідними службовими особами;
надавати письмовий висновок командирові полку з роз'ясненням
та пропозиціями щодо юридично обґрунтованого вирішення відповідних
питань у разі невідповідності проекту наказу чи іншого документа
правового характеру вимогам законодавства;
здійснювати правове забезпечення господарської діяльності
полку, брати участь у підготовці, укладенні та здійсненні контролю
за виконанням господарських договорів, організовувати претензійну
роботу, готувати позови та скарги до суду;
за дорученням командира полку представляти інтереси полку в
судах та інших органах;
аналізувати наслідки розгляду претензій, позовів та справ у
судах і подавати командирові полку пропозиції щодо вдосконалення
правового забезпечення діяльності полку;
надавати висновки щодо законності списання матеріальних
цінностей та давати правову оцінку фактам нестач, крадіжок,
псування військового майна, готувати матеріали про відшкодування
за рахунок винних осіб завданих державі матеріальних збитків,
надавати правову допомогу при проведенні розслідувань за цими
фактами;
сприяти правовими засобами зміцненню військової і трудової
дисципліни серед військовослужбовців та працівників полку;
давати правову оцінку фактам порушень військової та трудової
дисципліни в полку;
надавати правову допомогу службовим особам полку в дотриманні
законодавства з питань соціального і правового захисту
військовослужбовців, членів їхніх сімей та працівників полку;
брати участь в організації та проведенні заходів з правової
підготовки та правового виховання особового складу полку,
інформувати особовий склад про законодавство та практику його
застосування, давати консультації з питань, пов'язаних з
діяльністю полку;
організовувати зберігання текстів законів та інших
нормативно-правових актів, своєчасне внесення до них відповідних
змін, забезпечувати ведення довідкової роботи щодо наказів і
директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу
Збройних Сил України, наказів командира полку і його прямих
начальників";
31) в абзаці п'ятому статті 128 слова "та військову"
виключити;
32) частину другу статті 199 викласти в такій редакції:
"Для військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової
військової служби, курсантів (слухачів) військових навчальних
закладів, навчальних центрів, військових частин) встановлюється
п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Для
військовослужбовців строкової військової служби і курсантів
(слухачів) військових навчальних закладів, навчальних центрів,
військових частин встановлюється шестиденний робочий тиждень з
одним вихідним днем. Тривалість робочого тижня встановлюється
законом";
33) у частині другій статті 202 слово "усього" замінити
словами "необхідної кількості";
34) у частині другій статті 203 слова "прапорщикам,
військовослужбовцям-жінкам" замінити словами "військовослужбовцям
військової служби за контрактом";
35) у частині п'ятій статті 256:
у першому реченні слова "прапорщики та військовослужбовці,
які проходять службу за контрактом" замінити словами "та
військовослужбовці військової служби за контрактом";
друге речення доповнити словами "та видає довідки про стан
здоров'я";
36) у статті 257:
у першому реченні частини першої слова "прапорщиків та
військовослужбовців, що проходять службу за контрактом" замінити
словами "та військовослужбовців військової служби за контрактом";
у другому реченні частини другої слова "прапорщиків та
військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом
на підставі їх рапорту" замінити словами "і військовослужбовців
військової служби за контрактом на підставі довідки лікаря
(фельдшера)";
37) у другому реченні статті 269 слова "чи черговим штабу"
замінити словами "черговим штабу, їдальні, посильним, черговим чи
днювальним жіночого гуртожитку";
38) друге речення статті 283 замінити реченням такого змісту:
"Офіцерам, військовослужбовцям військової служби за
контрактом надається час для відпочинку та підготовки до наряду";
39) у частині першій статті 286:
після слів "у встановлений час" доповнити словами
"напередодні або в день заступання в наряд";
слово "посадовою" замінити словом "службовою";
доповнити реченням такого змісту:
"З офіцерами, військовослужбовцями військової служби за
контрактом, які заступають у наряд у вихідні, святкові та неробочі
дні, інструктаж (заняття) проводиться в передостанній робочий день
тижня напередодні заступання в наряд";
40) статтю 291 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Про всі події, що сталися під час несення служби, а також
обставини, які викликали зміни в порядку несення служби,
військовослужбовці добового наряду повинні негайно доповідати
черговому військової частини та своїм командирам (начальникам)";
41) у частині другій статті 294 слова "прапорщикам та
військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом" замінити
словами "та військовослужбовцям військової служби за контрактом";
42) абзац вісімнадцятий статті 298 викласти в такій редакції:
"контролювати підтримання чистоти і порядку в казармах та на
закріплених територіях у розташуванні військової частини";
43) частину першу статті 321 після слів "в приміщенні штабу"
доповнити словами "збереження майна штабу";
44) у статті 322:
в абзаці шостому слова "прапорщиків та військовослужбовців,
що проходять військову службу за контрактом" замінити словами "та
військовослужбовців військової служби за контрактом";
доповнити після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:
"перевіряти наявність майна штабу військової частини,
забороняти його винесення без дозволу начальника штабу військової
частини".
У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати відповідно
абзацами дев'ятим - одинадцятим;
в абзаці одинадцятому після слова "командира" доповнити
словом "військової", а слова "генералів, адміралів" замінити
словами "вищих офіцерів";
45) частину третю статті 332 після слова "Силах" доповнити
словами "Збройних Сил";
46) у статті 334 слово "командувачів" замінити словом
"головнокомандувачів";
47) статтю 350 доповнити частиною другою такого змісту:
"Як виняток, за рішенням командира військової частини,
погодженим з начальником гарнізону, охорона парку може
здійснюватися силами добового наряду по парку шляхом
патрулювання";
48) статтю 351 викласти в такій редакції:
"351. Черговий парку призначається з офіцерів або прапорщиків
(мічманів), а в окремому батальйоні - з прапорщиків (мічманів) або
сержантів (старшин). Він відповідає за внутрішній порядок у парку
і несення служби нарядом по парку, збереження зданих під охорону
наряду сховищ, майна, техніки на відкритих майданчиках. Черговий
парку підпорядковується черговому військової частини, а щодо
внутрішньої служби в парку - заступникові командира військової
частини з озброєння (начальникові технічної частини). Йому
підпорядковуються днювальні парку та механіки-водії (водії)
чергових тягачів";
49) абзац вісімнадцятий частини першої статті 353 доповнити
словами "збереження сховищ, майна, техніки на відкритих
майданчиках, які здані йому під охорону";
50) друге речення статті 357 доповнити словами "збереження
сховищ, техніки на відкритих майданчиках, майна парку, які здані
йому під охорону";
51) у тексті Статуту слова "Товаришу (пане)" та "товаришу
(пане)" замінити відповідно словом "Товаришу" та "товаришу".
2. Статтю 3 Закону України "Про ратифікацію Конвенції про
захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу
та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції" ( 475/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 40, ст. 263;
1999 р., N 22-23, ст. 197) виключити.
3. У Законі України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил
України" ( 551-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 22-23, ст. 197; 2002 р., N 2, ст. 6):
1) статтю 2 виключити;
2) у Дисциплінарному статуті Збройних Сил України,
затвердженому зазначеним Законом ( 551-14 ):
у частині третій преамбули слова "чи запас" замінити словами
"або у запас";
у статті 5:
у частині першій слова "дотримання від підлеглих" замінити
словами "додержання від підлеглих";
після частини першої доповнити двома частинами такого змісту:
"Стан військової дисципліни у військовій частині
(підрозділі), закладі, установі та організації визначається
здатністю особового складу виконувати в повному обсязі та в строк
поставлені завдання, морально-психологічним станом особового
складу, спроможністю командирів (начальників) підтримувати на
належному рівні військову дисципліну.
Стосовно кожного випадку правопорушення командир зобов'язаний
прийняти рішення щодо необхідності притягнення винного до
відповідальності залежно від обставин скоєння правопорушення,
ступеня вини, попередньої поведінки порушника та розміру завданих
державі та іншим особам збитків".
У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно
частинами четвертою - шостою;
у частині четвертій слова "військових статутів" замінити
словами "статутів Збройних Сил України";
у статті 12:
частину першу викласти в такій редакції:
"12. Начальник Генерального штабу Збройних Сил України,
заступники Міністра оборони України, головнокомандувачі видів
Збройних Сил України щодо підлеглих військовослужбовців
користуються дисциплінарною владою командувача військ оперативного
командування, а начальники управлінь Міністерства оборони України
і Генерального штабу Збройних Сил України - дисциплінарною владою
командувача корпусу";
частину другу після слів "Міністр оборони України" доповнити
словами "Головнокомандувач Збройних Сил України";
частину третю викласти в такій редакції:
"Керівники центральних органів виконавчої влади, які мають у
своєму підпорядкуванні військові формування, утворені відповідно
до законів України, користуються щодо підлеглих
військовослужбовців дисциплінарною владою Міністра оборони
України, а їх заступники та командувачі відповідних військових
формувань, які за посадою не є керівниками центральних органів
виконавчої влади, - дисциплінарною владою головнокомандувача виду
Збройних Сил України";
у статті 15:
у пункті "є" слова "військовослужбовця його фотокарткою,
знятою біля розгорнутого" замінити словами "військовослужбовця
його фотокарткою, в якій він знятий біля розгорнутого";
у пункті "и" після слова "прізвища" доповнити словом
"військовослужбовця";
у статті 20 слова "в пунктах "д" - "з" замінити словами "в
пунктах "г" - "з";
у пункті "є" статті 21 слова "військовослужбовця його
фотокарткою, знятою біля розгорнутого" замінити словами
"військовослужбовця його фотокарткою, в якій він знятий біля
розгорнутого";
у статті 22, абзацах перших статей 25, 30 слово "корпусу"
замінити словами "командувач корпусу";
у статті 26 слова "щодо підлеглих прапорщиків та мічманів
користується правом застосовувати заохочення" замінити словами
"користується правом застосовувати заохочення щодо підлеглих
прапорщиків та мічманів";
у пунктах "е" статей 23 і 27 слово "Міністра" замінити словом
"Міністерства";
пункт "є" статті 27 виключити;
у назві глав "Заохочення, які застосовують до офіцерів,
генералів (адміралів)", "Права командирів (начальників) щодо
застосування заохочень до підлеглих офіцерів, генералів
(адміралів)", абзаці першому статті 27 та в статті 79 слова
"генералів (адміралів)" та "генералів та адміралів" виключити;
у статті 28 слова "заносяться на Дошку пошани прізвища
слухачів" замінити словами "застосовується занесення на Дошку
пошани прізвищ";
у пункті "г" статті 30 слова "прізвище до Книги" замінити
словами "прізвища військовослужбовця до Книги";
у третьому реченні частини першої статті 32 слово
"Одноразово" замінити словом "Одночасно";
у статті 38 слова "строкової служби" замінити словами
"строкової військової служби та курсантів військових навчальних
закладів";
перше речення статті 40 викласти в такій редакції:
"Нагородження військовослужбовця особистою фотокарткою, на
якій він знятий біля розгорнутого Бойового Прапора військової
частини, застосовується до військовослужбовців строкової
військової служби та курсантів військових навчальних закладів";
статті 43 і 44 викласти в такій редакції:
"43. Заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України
нагороджуються військовослужбовці та інші особи за бездоганну
службу та видатні заслуги перед Збройними Силами України.
44. Відзнакою "Іменна вогнепальна зброя" нагороджує Верховний
Головнокомандувач Збройних Сил України. Міністр оборони України,
керівники інших центральних органів виконавчої влади, які мають у
своєму підпорядкуванні військові формування, створені відповідно
до законів України, нагороджують відомчими відзнаками "Вогнепальна
зброя" і "Холодна зброя". Це - почесна державна нагорода та
відомчі заохочувальні відзнаки за визначні заслуги в забезпеченні
обороноздатності України, недоторканності її державного кордону,
підтриманні високої бойової готовності військ (сил), зміцненні
національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті
конституційних прав та свобод людини і громадянина, за бездоганну
багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового
обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть";
у статті 45:
частину першу після слів "У разі" доповнити словами
"невиконання (неналежного виконання) військовослужбовцем своїх
службових обов'язків";
друге речення частини другої доповнити словами "та Кодексом
України про адміністративні правопорушення" ( 80731-10,
80732-10 );
у частині першій статті 46:
в абзаці першому слова "стягнення правопорушення" замінити
словами "стягнення за порушення";
в абзаці другому слово "солдатів" замінити словом "рядових";
абзац шостий викласти в такій редакції:
"офіцерів - на зборах офіцерів, які мають військові звання
(обіймають посади) не нижче за військове звання (посаду) офіцера,
правопорушення якого обговорюють";
статтю 47 викласти в такій редакції:
"47. Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків,
що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або
створило загрозу настання таких наслідків, є підставою для
усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків.
Рішення про усунення військовослужбовця від виконання
службових обов'язків приймається прямим командиром (начальником)
та оформляється наказом, про що негайно доповідається в порядку
підпорядкованості із зазначенням причин і обставин усунення.
Тривалість усунення від виконання службових обов'язків не
повинна перевищувати тривалості службового розслідування та часу,
необхідного для прийняття відповідного рішення командиром
(начальником), які визначені цим Статутом.
Наказ про усунення військовослужбовця від виконання службових
обов'язків скасовується, якщо за результатами службового
розслідування підстави прийняття такого рішення не підтверджуються
або прийнято рішення про притягнення військовослужбовця, який
вчинив правопорушення, до дисциплінарної відповідальності.
Командир, який усунув підлеглого від виконання службових
обов'язків без достатніх на те підстав, несе за це
відповідальність";
у статті 48:
абзац перший після слова "строкової" доповнити словом
"військової";
пункт "е" виключити;
у статті 49:
в абзаці першому слова "які проходять службу" замінити
словами "військової служби";
пункт "е" виключити;
у пункті "ж" статті 49 і пункті "и" статті 51 слова
"невиконання умов контракту чи" виключити;
у статті 50:
абзац перший після слова "строкової" доповнити словом
"військової";
пункт "д" виключити;
пункт "е" викласти в такій редакції:
"е) пониження в посаді";
у статті 51:
в абзаці першому слова "які проходять службу" замінити
словами "військової служби";
пункт "д" виключити;
пункт "е" викласти в такій редакції:
"е) пониження в посаді";
статтю 52 викласти в такій редакції:
"52. До військовослужбовців-жінок застосовуються
дисциплінарні стягнення відповідно до їх військових звань (статті
48-51, 62, 68, 69 цього Статуту)";
у статтях 57-59:
пункт "б" після слова "строкової" доповнити словом
"військової";
пункт "г" виключити;
пункт "ж" статті 59 викласти в такій редакції:
"ж) звільняти з військової служби за контрактом рядових
(матросів), сержантів (старшин) за службовою невідповідністю";
у статті 60:
пункт "а" виключити;
пункт "г" викласти в такій редакції:
"г) звільняти з військової служби за контрактом старшин
(головних корабельних старшин) за службовою невідповідністю";
у статтях 61, 67 і 72 слова "командир" замінити словом
"командувач";
в абзаці першому статей 62 і 68 слова "може бути накладено"
замінити словами "можуть бути накладені";
пункт "д" статей 62 і 68 викласти в такій редакції:
"д) пониження в посаді";
у назвах глав "Дисциплінарні стягнення, які накладають на
офіцерів, генералів (адміралів)", "Права командирів (начальників)
накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих офіцерів, генералів
(адміралів)" слова "генералів (адміралів)" виключити;
в абзаці першому статті 68 слова "На офіцерів" замінити
словами "На молодших та старших офіцерів";
абзац перший статті 69 викласти в такій редакції:
"69. На вищих офіцерів можуть бути накладені такі
дисциплінарні стягнення";
у частині першій статті 70 слова "батальйону (корабля
3 рангу) має право робити щодо підлеглих офіцерів" замінити
словами "батальйону (корабля 3 рангу) щодо підлеглих офіцерів
користується правом робити";
у статті 72 слово "генералів" замінити словами "вищих
офіцерів";
у статті 74 слова "Заступники Міністра оборони України"
замінити словами "Начальник Генерального штабу Збройних Сил
України, заступники Міністра оборони України, головнокомандувачі
видів Збройних Сил України", а слова "командувача виду Збройних
Сил України" виключити;
у статті 75:
в абзаці першому слова "військові коменданти гарнізонів"
замінити словами "начальники органів управління Військової служби
правопорядку Збройних Сил України (далі - Служби правопорядку) в
гарнізонах";
у пункті "в" слова "на гарнізонній гауптвахті" замінити
словами "на гауптвахті Служби правопорядку";
у статті 77:
в абзаці третьому слова "військові коменданти гарнізонів"
замінити словами "начальники органів управління Служби
правопорядку в гарнізонах", а слова "для займаної ними посади"
замінити словами "для посади, яку вони обіймають";
абзац четвертий виключити;
у статті 82:
у тексті слова "військовий комендант" та "гауптвахті"
замінити відповідно словами "начальник органу управління Служби
правопорядку в гарнізоні" та "гауптвахті Служби правопорядку";
у частині другій слова "вживає заходів до встановлення особи"
замінити словами "вживає заходів щодо встановлення особи";
частину третю доповнити словами "начальника гарнізону і
відповідного органу управління Служби правопорядку";
у статті 85:
у частині другій слово "заінтересованим" замінити словом
"зацікавленим";
частини третю і четверту викласти в такій редакції:
"Службове розслідування має бути завершене протягом одного
місяця з дня його призначення командиром (начальником). У
необхідних випадках цей термін може бути продовжено командиром
(начальником), який призначив службове розслідування, або старшим
командиром (начальником), але не більш як на один місяць.
Якщо під час службового розслідування буде з'ясовано, що
правопорушення військовослужбовця містить ознаки злочину, командир
військової частини вживає заходів у встановленому
Кримінально-процесуальним кодексом України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) порядку";
статтю 87 викласти в такій редакції:
"87. Дисциплінарне стягнення має бути накладене не пізніше
ніж за 10 діб від дня, коли командирові (начальникові) стало
відомо про правопорушення, а у разі провадження службового
розслідування - протягом місяця від дня його закінчення. Під час
накладення дисциплінарного стягнення командир не має права
принижувати гідність підлеглого";
у статті 88 слова і цифри "протягом 10 діб" замінити словами
"протягом місяця", а після слів "до суду" доповнити словами "у
визначений законом строк";
у статті 91 слова "а також накладати дисциплінарне стягнення
у вигляді арешту з утриманням на гауптвахті без визначення строку"
виключити;
у статті 95 слова "до запобігання" замінити словами "щодо
запобігання";
статтю 96 викласти в такій редакції:
"96. Дисциплінарне стягнення виконується, як правило,
негайно, а у виняткових випадках - не пізніше ніж за три місяці
від дня його накладення. Після закінчення зазначеного строку
стягнення не виконується, а лише заноситься до службової картки
військовослужбовця.
Особи, з вини яких не було виконане стягнення, несуть
дисциплінарну відповідальність.
У разі подання скарги старшому начальникові виконання
дисциплінарного стягнення не зупиняється до надходження від нього
розпорядження про скасування цього стягнення";
абзаци четвертий і п'ятий частини першої статті 97 замінити
одним абзацом такого змісту:
"офіцерському складу та військовослужбовцям військової служби
за контрактом - особисто, у письмовому розпорядженні, на нараді чи
перед строєм військовослужбовців, які мають військові звання
(обіймають посади) не нижче за військове звання (посаду)
військовослужбовця, що вчинив правопорушення";
у статті 100 слова "Посадове пониження" замінити словами
"Пониження в посаді";
статтю 103 виключити;
частину першу статті 106 після слів "дисциплінарні стягнення"
доповнити словами "(крім зауваження)";
в абзаці першому статті 110 слово "направляти" замінити
словом "надсилати";
абзац перший статті 110 і статтю 115 після слів "органів
військового управління" доповнити словами "органів управління
Служби правопорядку", а слова "попереднє (досудове)" замінити
словом "досудове";
додаток 2 до Дисциплінарного статуту виключити.
4. У Статуті гарнізонної та вартової служб Збройних Сил
України, затвердженому Законом України "Про Статут гарнізонної та
вартової служб Збройних Сил України" ( 550-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 196; 2001 р., N 9,
ст. 38; 2003 р., N 15, ст. 108, N 27, ст. 209):
1) статтю 3 доповнити частиною другою такого змісту:
"Зони діяльності органів управління та підрозділів Військової
служби правопорядку Збройних Сил України (далі - Служба
правопорядку) визначаються наказом Міністра оборони України";
2) у статті 4:
частину першу викласти в такій редакції:
"4. Керівництво гарнізонною службою та службою гарнізонних
варт від військових частин гарнізону здійснює начальник
гарнізону";
після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"Організація несення служби черговими змінами Служби
правопорядку визначається наказами начальника Генерального штабу
Збройних Сил України та інструкціями начальника Головного
управління Служби правопорядку".
У зв'язку з цим частини четверту і п'яту вважати відповідно
частинами п'ятою і шостою;
у частині п'ятій слова "проводити з начальниками і
військовими комендантами гарнізонів" замінити словами "проводити з
начальниками гарнізонів";
3) статтю 5 викласти в такій редакції:
"5. Забезпечення військової дисципліни та правопорядку серед
військовослужбовців гарнізону, організація служби гарнізонних
варт, охорона і оборона військових об'єктів покладаються на
начальника гарнізону та начальника органу управління Служби
правопорядку в гарнізоні.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
військове командування та органи військового управління Збройних
Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до
законів України, військовослужбовці та інші особи зобов'язані
сприяти Службі правопорядку у виконанні покладених на неї
завдань";
4) у статті 6:
частину першу після слів "Збройних Сил України" доповнити
словами "та підрозділи Служби правопорядку";
у частині четвертій слова "позаштатні помічники військового
коменданта гарнізону" замінити словами "позаштатні помічники
начальника гарнізону";
доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"В окремих випадках, за наказом начальника гарнізону у
порядку, визначеному Міністром оборони України, до виконання
завдань Служби правопорядку щодо охорони військових об'єктів,
забезпечення військової дисципліни серед військовослужбовців на
вулицях та в інших громадських місцях, запобігання
правопорушенням, які вчиняються військовослужбовцями, та їх
припинення можуть тимчасово залучатися військовослужбовці інших
військових частин Збройних Сил України. Безпосереднє керівництво
під час виконання цих завдань покладається на відповідну військову
службову особу Служби правопорядку";
5) назву розділу 1 частини I викласти в такій редакції:
"Розділ 1
ВІЙСЬКОВІ СЛУЖБОВІ ОСОБИ ГАРНІЗОНУ,
НАЧАЛЬНИК ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
В ГАРНІЗОНІ ТА ЇХ ОБОВ'ЯЗКИ";
6) частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
"У гарнізонах, де розташовані військові частини
Військово-Морських Сил Збройних Сил України, наказом
Головнокомандувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України
призначається старший морський начальник";
7) у статті 8:
у частині першій:
в абзаці першому слова "посадових осіб" замінити словами
"військових службових осіб";
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"заступник начальника гарнізону".
У зв'язку з цим абзаци другий - дванадцятий вважати
відповідно абзацами третім - тринадцятим;
абзац восьмий викласти в такій редакції:
"начальник фінансово-економічної служби гарнізону";
частину третю викласти в такій редакції:
"Усі військові службові особи гарнізону виконують свої
обов'язки за сумісництвом";
у частині четвертій слово "посадових" замінити словами
"військових службових";
перше речення частини п'ятої викласти в такій редакції:
"Керівництво гарнізонною і вартовою службами в гарнізонах,
більшість яких складається з військових частин Військово-Морських
Сил Збройних Сил України, здійснює Головнокомандувач
Військово-Морських Сил Збройних Сил України";
8) у статті 9:
у частині першій слова "пожежного захисту" замінити словами
"пожежної безпеки";
у частині п'ятій:
в абзаці другому слово "посадових" замінити словами
"військових службових";
в абзаці четвертому слова "гарнізонними патрулями і постами
військової інспекції безпеки дорожнього руху, законність і порядок
тримання заарештованих на гарнізонній (військовій) гауптвахті"
виключити;
абзац дев'ятий після слів "органами місцевого самоврядування"
доповнити словами "начальником органу управління Служби
правопорядку в гарнізоні та";
абзац десятий виключити;
абзац дванадцятий після слова "щоквартально" доповнити
словами "із залученням відповідного начальника органу управління
Служби правопорядку в гарнізоні", а слова "та військової"
виключити;
абзац двадцятий замінити двома абзацами такого змісту:
"проводити особисто службове розслідування надзвичайних подій
та правопорушень, які вчинили в межах гарнізону
військовослужбовці, а в разі виявлення ознак злочину негайно
повідомляти відповідного військового прокурора, начальника органу
управління Служби правопорядку та орган, який проводить досудове
слідство, і передавати останньому всі матеріали;
сприяти військовим службовим особам Служби правопорядку у
виконанні ними своїх завдань щодо виявлення причин, умов і
обставин злочинів та інших правопорушень, вчинених у військових
частинах і на військових об'єктах гарнізону".
У зв'язку з цим абзаци двадцять перший - двадцять четвертий
вважати відповідно абзацами двадцять другим - двадцять п'ятим;
9) статтю 10 викласти в такій редакції:
"10. Начальник гарнізону зустрічає Президента України, Голову
Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Міністра оборони
України, Головнокомандувача Збройних Сил України, які прибули до
гарнізону, відрекомендовується їм і супроводжує їх. Для зустрічі
цих осіб почесна варта вишиковується за особливим розпорядженням
тільки в гарнізонах, де розташовуються штаби видів Збройних Сил
України, оперативних командувань. Крім того, він зустрічає
начальника Генерального штабу Збройних Сил України, заступників
Міністра оборони України, головнокомандувачів видів Збройних Сил
України та всіх своїх прямих начальників";
10) у статті 11:
у частині першій слова "офіцерів (генералів, адміралів)" та
"офіцерам (генералам, адміралам)" замінити відповідно словами
"вищих офіцерів" та "вищим офіцерам";
у частині другій слова "на особу, яка тимчасово виконує його
обов'язки" замінити словами "на заступника начальника гарнізону";
11) після статті 11 доповнити новою главою такого змісту:
"Заступник начальника гарнізону
11-1. Заступник начальника гарнізону підпорядкований
начальникові гарнізону. Він відповідає за організацію і несення
гарнізонної служби та служби гарнізонними вартами, за виконання
заходів бойової та мобілізаційної готовності гарнізону, проведення
заходів за участю військ (сил) гарнізону.
Заступник начальника гарнізону зобов'язаний:
розробляти плани проведення заходів за участю військ (сил)
гарнізону, приведення гарнізону в бойову готовність, план
посилення охорони гарнізонних об'єктів;
складати розклад гарнізонних варт, відомість гарнізонного
наряду, табелі постів, схеми розміщення постів, інструкції
начальникам варт та їх помічникам, черговому варт та його
помічникові, а також складати графік перевірки варт військовими
службовими особами гарнізону і подавати їх на затвердження
начальникові гарнізону та здійснювати контроль за їх виконанням;
організовувати та контролювати охорону військових містечок,
окремих приміщень військових частин;
призначати і здійснювати контроль за підготовкою почесних
варт від військових частин, організовувати ритуали поховань
померлих та загиблих військовослужбовців й інших осіб, під час
поховання яких призначається почесний ескорт;
вести облік військових цвинтарів, братських могил і
військових пам'ятників, що знаходяться в межах гарнізону, стежити
за їх доглядом.
За тимчасової відсутності начальника гарнізону заступник
начальника гарнізону виконує його обов'язки";
12) в абзаці тринадцятому частини другої статті 12 слова
"тримання заарештованих на гарнізонній (військовій) гауптвахті" і
слова "та із заарештованими" виключити;
13) частину другу статті 13 доповнити абзацом такого змісту:
"розміщувати військові підрозділи (команди), які прибувають
на територію гарнізону, окремих військовослужбовців, а також
варти, що супроводжують транспорт з військовими вантажами, та
забезпечувати їх харчуванням";
14) в абзаці п'ятому частини другої статті 14 слова "їх
тримання на гарнізонній (військовій) гауптвахті" виключити;
15) абзац восьмий частини другої статті 15 викласти в такій
редакції:
"здійснювати заходи щодо забезпечення та обслуговування
засобів зв'язку органів управління та підрозділів Служби
правопорядку в гарнізоні, гарнізонних варт, своєчасно
організовувати ремонт наявних засобів зв'язку";
16) главу "Начальник військової інспекції безпеки дорожнього
руху гарнізону" викласти в такій редакції:
"Начальник фінансово-економічної служби гарнізону
17. Начальник фінансово-економічної служби гарнізону
підпорядкований начальникові гарнізону. Він відповідає за
організацію фінансово-економічної роботи в гарнізоні.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »