Про Державний бюджет України на 2004 рік
Верховна Рада України; Закон, Перелік, Бюджет від 27.11.20031344-IV
Документ 1344-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.01.2005, підстава 2264-15
 

Сторінки:  1  2  3  4  [ 5 ]  6  7  8  9  10  11  12
« попередня сторінканаступна сторінка »  

     Стаття 109-5. Установити, що затверджені в Державному бюджеті 
України на 2004 рік видатки у сумі 23.500 тис. гривень на
централізовані заходи щодо подальшого удосконалення матеріального
забезпечення працівників установ соціального захисту населення
розподіляються в розрізі відповідних
адміністративно-територіальних одиниць у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної
Ради України з питань бюджету. ( Закон доповнено статтею 109-5
згідно із Законом N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
Стаття 109-6. З метою забезпечення надходжень до загального
фонду Державного бюджету України акціонерним та холдинговим
компаніям з державною часткою понад 50 відсотків, які є
прибутковими та за результатами фінансово-господарської діяльності
сплачують дивіденди до загального фонду Державного бюджету
України, у 2004 році заборонити зменшувати державну частку у
статутному фонді. ( Закон доповнено статтею 109-6 згідно із
Законом N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
Стаття 109-7. Установити, що виручка Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" та її структурних підрозділів від
реалізації товарів (робіт, послуг) зараховується на окремий
рахунок органів Державного казначейства України та спрямовується у
розмірі не менше 20 відсотків від такої виручки на сплату
відповідних загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових
платежів), що зараховуються до Державного бюджету України, з
наступним перерахуванням залишку виручки на банківські рахунки цих
підприємств. Кабінету Міністрів України розробити порядок
реалізації цієї статті. ( Закон доповнено статтею 109-7 згідно із
Законом N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
Стаття 109-8. Національній комісії регулювання
електроенергетики України під час формування ціни та проведення
розрахунків за електричну енергію, що реалізується
енергогенеруючими компаніями, передбачати кошти на витрати,
пов'язані із сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) та
повернення позик до державного та місцевого бюджетів. Суми
платежів до бюджету та повернення позик включаються до фінансових
планів підприємств електроенергетики в обов'язковому порядку в
обсязі поточних нарахувань та погашення бюджетної заборгованості
минулих років (у тому числі повернення позики місцевому бюджету ВП
"Запорізька АЕС" в сумі 53.000 тис. гривень) у порядку та обсягах,
визначених Кабінетом Міністрів України. ( Закон доповнено статтею
109-8 згідно із Законом N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
Стаття 110. Додатки N 1-9 до цього Закону є його невід'ємною
частиною.
Стаття 111. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 листопада 2003 року
N 1344-IV

Додаток N 1
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"
Доходи Державного бюджету України на 2004 рік
(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------------- Код |Найменування показників | Всього | Загальний |Спеціальний | згідно з бюджетною | | фонд | фонд | класифікацією | | | ------------------------------------------------------------------------- 10000000 Податкові надходження 44 352 102,5 41 372 754,5 2 979 348,0 11000000 Податки на доходи, 13 358 870,6 13 358 870,6
податки на прибуток,
податки на збільшення
ринкової вартості 11010000 Податок з доходів 752 090,6 752 090,6
фізичних осіб 11020000 Податок на прибуток 12 606 780,0 12 606 780,0
підприємств 13000000 Збори за спеціальне 931 623,0 633 423,0 298 200,0 використання природних
ресурсів 13010000 Збір за спеціальне 60 400,0 60 400,0
використання лісових
ресурсів та користування
земельними ділянками
лісового фонду 13010100 Збір за спеціальне 60 400,0 60 400,0
використання лісових
ресурсів державного
значення 13020000 Збір за спеціальне 288 890,0 288 890,0
використання водних
ресурсів та збір за
користування водами для
потреб гідроенергетики і
водного транспорту 13030000 Платежі за користування 181 088,0 181 088,0
надрами 13030100 Платежі за користування 181 088,0 181 088,0
надрами
загальнодержавного
значення 13040000 Збір за 400 000,0 101 800,0 298 200,0 геологорозвідувальні
роботи, виконані за
рахунок державного
бюджету 13070000 Плата за використання 1 245,0 1 245,0
інших природних ресурсів 14000000 Внутрішні податки на 24 988 600,0 22 549 911,0 2 438 689,0 товари та послуги 14010000 Податок на додану 19 843 800,0 19 843 800,0
вартість 14010100 Податок на додану 18 376 100,0 18 376 100,0
вартість із вироблених в
Україні товарів (робіт,
послуг) 14010200 Бюджетне відшкодування -10 835 000,0 -10 835 000,0
податку на додану
вартість грошовими
коштами
з них за рішенням суду -705 700,0 -705 700,0 14010300 Податок на додану 12 302 700,0 12 302 700,0
вартість із ввезених на
територію України
товарів 14020000 Акцизний збір із 5 934 651,0 4 066 875,0 1 867 776,0 вироблених в Україні
товарів
з них: 14020700 Тютюн та тютюнові 273 615,0 273 615,0
вироби за ставкою у
процентах до обороту з
реалізації товару
(продукції) 14030000 Акцизний збір із 808 139,0 237 226,0 570 913,0 ввезених на територію
України товарів 14060000 Плата за ліцензії на 328 010,0 328 010,0
певні види господарської
діяльності 14060200 Плата за видачу ліцензій 34 700,0 34 700,0
та сертифікатів 14060500 Плата за ліцензії на 12 570,0 12 570,0
виробництво спирту
етилового, коньячного і
плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових
виробів 14060600 Плата за ліцензії на 1 640,0 1 640,0
право експорту, імпорту
та оптової торгівлі
спирту етилового,
коньячного та плодового 14060700 Плата за ліцензії на 13 000,0 13 000,0
право експорту, імпорту
алкогольними напоями та
тютюновими виробами 14060800 Плата за видачу дозволу 150,0 150,0
на здійснення діяльності
з випуску та обігу
цінних паперів 14060900 Плата за державну 1 540,0 1 540,0
реєстрацію, крім плати
за державну реєстрацію
суб'єктів
підприємницької
діяльності 14061000 Плата за ліцензії на 43 600,0 43 600,0
право оптової торгівлі
алкогольними напоями та
тютюновими виробами 14061200 Грошовий (ліцензійний) 8 840,0 8 840,0
збір за видачу ліцензій
за кабельне мовлення,
ретрансляцію, проводове
(кабельне) мовлення і
час мовлення 14061400 Плата за видачу ліцензій 55 000,0 55 000,0
на використання
радіочастот 14061500 Плата за ліцензії, 6 970,0 6 970,0
видані Національною
комісією регулювання
електроенергетики 14061600 Надходження від продажу 150 000,0 150 000,0
на аукціонах дозволу
(ліцензії) на право
користування надрами 14080000 Погашення бюджетної -1 926 000,0 -1 926 000,0
заборгованості по
невідшкодованим сумам
податку на додану
вартість з простроченим
терміном повернення 15000000 Податки на міжнародну 4 889 008,9 4 655 549,9 233 459,0 торгівлю та зовнішні
операції 15010000 Ввізне мито 3 660 614,0 3 454 214,0 206 400,0 15010100 Мито на товари, що 3 247 614,0 3 247 614,0
ввозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності 15010200 Мито на товари, які 155 000,0 155 000,0
ввозяться
(пересилаються)
громадянами 15010500 Мито на нафтопродукти, 258 000,0 51 600,0 206 400,0 транспортні засоби та
шини до них, що
ввозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності та
громадянами 15020000 Вивізне мито 906 200,0 906 200,0
15020100 Мито на товари, що 906 200,0 906 200,0
вивозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності 15030000 Кошти, отримані за 274 194,9 247 135,9 27 059,0 вчинення консульських
дій 15050000 Надходження від 48 000,0 48 000,0
реалізації квот на
ввезення цукру-сирцю
тростинного 16000000 Інші податки 184 000,0 175 000,0 9 000,0 16020000 Надходження плати за 9 000,0 9 000,0 надання послуг з
оформленням документів
на право виїзду за
кордон 16030000 Податки, не віднесені до 15 000,0 15 000,0
інших категорій 16060000 Збір на розвиток 160 000,0 160 000,0
виноградарства,
садівництва і хмелярства 20000000 Неподаткові надходження 18 238 745,9 8 266 068,8 9 972 677,1 21000000 Доходи від власності та 6 857 051,1 6 178 346,1 678 705,0 підприємницької
діяльності 21010000 Частина прибутку 699 337,1 699 337,1
(доходу) господарських
організацій, що
вилучається до бюджету 21020000 Надходження від 1 209 000,0 1 209 000,0
перевищення валових
доходів над видатками
Національного банку
України 21030000 Надходження від 60 000,0 60 000,0
грошово-речових лотерей 21050000 Дивіденди (доход), 448 900,0 300 000,0 148 900,0 нараховані на акції
(частки, паї)
господарських товариств 21050100 Дивіденди (доход), 448 900,0 300 000,0 148 900,0 нараховані на акції
(частки, паї)
господарських товариств,
які є у державній
власності 21060000 Рентна плата 3 870 009,0 3 870 009,0
21060100 Рентна плата за нафту, 436 800,0 436 800,0
що видобувається в
Україні 21060200 Рентна плата за 526 320,0 526 320,0
природний газ, що
видобувається в Україні 21060500 Рентна плата за 2 631 265,0 2 631 265,0
транзитне
транспортування
природного газу через
територію України 21060600 Рентна плата за 185 635,0 185 635,0
транспортування нафти
магістральними
нафтопроводами 21060700 Рентна плата за 17 159,0 17 159,0
транспортування
аміаку через територію
України аміакопроводом 21060800 Рентна плата за газовий 72 830,0 72 830,0
конденсат, що
видобувається в Україні 21080000 Інші надходження 569 805,0 40 000,0 529 805,0 22000000 Адміністративні збори та 1 256 594,5 1 121 688,0 134 906,5 платежі, доходи від
некомерційного та
побічного продажу 22060000 Плата за надання послуг 3 000,0 3 000,0
службою дозвільної
системи органів
внутрішніх справ 22070000 Виконавчий збір 100 000,0 50 000,0 50 000,0 22080000 Плата за оренду цілісних 165 000,0 165 000,0
майнових комплексів та
іншого державного майна 22090000 Державне мито 151 906,5 67 000,0 84 906,5 22100000 Митні збори 766 244,0 766 244,0
22110000 Єдиний збір, який 70 004,0 70 004,0
справляється у пунктах
пропуску через державний
кордон України 22120000 Плата за надані в оренду 440,0 440,0
ставки, що знаходяться в
басейнах річок
загальнодержавного
значення 23000000 Надходження від штрафів 343 170,0 343 170,0
та фінансових санкцій 23010000 Суми, стягнені з винних 1 730,0 1 730,0
осіб за шкоду, заподіяну
державі, підприємству,
установі, організації 23030000 Адміністративні штрафи 341 440,0 341 440,0
та інші санкції 24000000 Інші неподаткові 4 456 312,1 622 864,7 3 833 447,4 надходження 24010000 Надходження коштів від 22 900,0 22 900,0
реалізації
конфіскованого майна 24030000 Надходження сум 5 000,0 5 000,0
кредиторської та
депонентської
заборгованості
підприємств, організацій
та установ, щодо яких
минув строк позовної
давності 24040000 Надходження коштів від 200,0 200,0 реалізації матеріальної
частини виробів
військового призначення,
що належать
Національному космічному
агентству України 24050000 Надходження коштів від 536 565,3 186 120,0 350 445,3 реалізації надлишкового
озброєння, військової та
спеціальної техніки,
іншого майна Збройних
Сил України та інших,
утворених згідно з
законодавством
військових формувань 24060000 Інші надходження 366 644,7 350 375,0 16 269,7 24060100 Надходження частини 200 000,0 200 000,0
виручки від реалізації
газу у 2000 році, що
отримувалась як плата
за транзит природного
газу через територію
України 24060200 Збори за послуги, 12 000,0 12 000,0
пов'язані з охороною
прав на інтелектуальну
власність 24060300 Інші надходження 100 000,0 100 000,0
24060400 Надходження від видачі 1 869,7 1 869,7 сертифікатів на
експортно-імпортні
операції з наркотичними
засобами, психотропними
речовинами і
прекурсорами 24060500 Відрахування від суми 2 000,0 2 000,0
коштів, витрачених на
рекламу тютюнових
виробів та/або
алкогольних напоїв 24060600 Надходження коштів з 11 000,0 11 000,0
рахунків виборчих фондів 24060800 Надходження від збору за 700,0 700,0 проведення гастрольних
заходів 24061400 Збір за використання
радіочастотного ресурсу 22 000,0 22 000,0 24061500 Надходження до 16 875,0 3 375,0 13 500,0 Державного
спеціалізованого фонду
фінансування
загальнодержавних витрат
на авіаційну діяльність
та участь України у
міжнародних авіаційних
організаціях 24061800 Надходження до 200,0 200,0 страхового фонду безпеки
авіації 24080000 Відрахування від сум 25 000,0 25 000,0
перевищення
розрахункової величини
фонду оплати праці 24081000 Відрахування від сум 25 000,0 25 000,0
перевищення
розрахункової величини
фонду оплати праці на
підприємствах-монополістах 24090000 Портовий 24 697,0 2 469,7 22 227,3 (адміністративний) збір 24110000 Доходи від операцій з 31 000,0 31 000,0
кредитування та надання
гарантій 24110200 Плата за користування 31 000,0 31 000,0
позиками, наданими за
рахунок коштів,
залучених державою 24120000 Збір у вигляді цільової 960 000,0 960 000,0 надбавки до діючого
тарифу на електричну та
теплову енергію 24140000 Додаткові збори на 2 484 305,1 2 484 305,1 виплату пенсій 24140100 Сплата збору з 1 503 389,5 1 503 389,5 купівлі-продажу валюти 24140200 Сплата збору з торгівлі 10 618,5 10 618,5 ювелірними виробами із
золота (крім обручок),
платини і дорогоцінного
каміння 24140300 Сплата збору при 383 819,2 383 819,2 відчуженні легкових
автомобілів 24140500 Сплата збору з операцій 204 247,5 204 247,5 купівлі-продажу
нерухомого майна 24140600 Сплата збору з послуг 382 230,4 382 230,4 стільникового рухомого
зв'язку 25000000 Власні надходження 5 325 618,2 5 325 618,2 бюджетних установ 25010000 Плата за послуги, що 5 272 900,4 5 272 900,4 надаються бюджетними
установами 25020000 Інші джерела власних 52 717,8 52 717,8 надходжень бюджетних
установ 30000000 Доходи від операцій з 671 403,0 180 903,0 490 500,0 капіталом 31000000 Надходження від продажу
основного капіталу 52 400,0 52 400,0 31010000 Надходження коштів від 40 000,0 40 000,0
реалізації безхазяйного
майна, майна, що за
правом спадкоємства
перейшло у власність
держави, та скарбів,
знахідок, а також
валютні цінності і
грошові кошти, власники
яких невідомі 31020000 Надходження коштів від 12 400,0 12 400,0
Державного фонду
дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння 32000000 Надходження від 590 500,0 100 000,0 490 500,0 реалізації державних
запасів товарів 32010000 Надходження від 290 500,0 290 500,0 реалізації матеріальних
цінностей державного
резерву 32020000 Надходження від 300 000,0 100 000,0 200 000,0 реалізації
розброньованих
матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву 33000000 Надходження від продажу 28 503,0 28 503,0
землі і нематеріальних
активів 40000000 Офіційні трансферти 168 065,3 168 065,3 42000000 Від урядів зарубіжних 168 065,3 168 065,3 країн та міжнародних
організацій 42010000 Надходження від 168 065,3 168 065,3 секретаріату ООН за
участь українського
контингенту у
миротворчих операціях 50000000 Цільові фонди 194 430,4 194 430,4 50070000 Платежі до Фонду України
соціального захисту
інвалідів 120 000,0 120 000,0 50080000 Збір за забруднення
навколишнього природного
середовища 74 430,4 74 430,4
Разом доходів (без 63 624 747,1 49 819 726,3 13 805 020,8 урахування міжбюджетних
трансфертів)
40000000 Офіційні трансферти 1 590 915,7 1 590 915,7
41010100 Кошти, що надходять до 1 590 915,7 1 590 915,7
Державного бюджету з
інших бюджетів
Всього доходів 65 215 662,8 51 410 642,0 13 805 020,8
( Додаток 1 в редакції Закону N 1801-IV ( 1801-15 ) від
17.06.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2181-IV
( 2181-15 ) від 16.11.2004 )

Додаток N 2
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"
Фінансування Державного бюджету України на 2004 рік
(тис. грн.) ----------------------------------------------------------------------- Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний | | | фонд | фонд ----------------------------------------------------------------------- Загальне фінансування 7 420 233,9 6 895 585,1 524 648,8
400000 Фінансування за 1 404 312,5 999 118,5 405 194,0 борговими операціями
401000 Запозичення 10 922 035,6 9 987 036,6 934 999,0
401100 Внутрішні запозичення 4 494 500,0 4 494 500,0
401200 Зовнішні запозичення 6 427 535,6 5 492 536,6 934 999,0
402000 Погашення -9 517 723,1 -8 987 918,1 -529 805,0
402100 Внутрішні зобов'язання -3 927 541,7 -3 927 541,7
402200 Зовнішні зобов'язання -5 590 181,4 -5 060 376,4 -529 805,0
500000 Надходження від 5 215 580,0 5 117 241,6 98 338,4 приватизації державного
майна
501000 Надходження від 5 180 280,0 5 117 241,6 63 038,4 приватизації державного
майна (крім об'єктів,
для яких передбачено
окремий розподіл коштів
відповідно до Державної
програми приватизації
на 2000-2002 роки
( 1723-14 ) та
інших надходжень,
безпосередньо
пов'язаних з процесом
приватизації та
кредитування підприємств
502000 Надходження від 300,0 300,0 приватизації об'єктів
незавершеного
будівництва, що
споруджувались
відповідно до
Чорнобильської
будівельної програми
503000 Надходження від 35 000,0 35 000,0 приватизації, отримані
від продажу акцій
відкритих акціонерних
товариств за переліком,
визначеним Кабінетом
Міністрів України, для
ліквідації наслідків
аварії на очисних
спорудах міста Харкова
600000 Фінансування за 800 341,4 779 225,0 21 116,4 активними операціями
601000 Зміни обсягів депозитів -111 360,1 -111 360,1
і цінних паперів, що
використовуються для
управління ліквідністю
601100 Повернення коштів з 430 639,9 430 639,9
депозитів або
пред'явлення цінних
паперів
601200 Розміщення коштів на -542 000,0 -542 000,0
депозитах або придбання
цінних паперів
602000 Зміни обсягів 865 116,4 844 000,0 21 116,4 готівкових коштів
602100 На початок періоду 865 116,4 844 000,0 21 116,4
604000 Зміни обсягів 46 585,1 46 585,1
товарно-матеріальних
цінностей
604100 На початок періоду 46 585,1 46 585,1
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV
( 1801-15 ) від 17.06.2004 )

Додаток N 3
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2004 рік
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код |Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: прог- |функ- |згідно з програмною|-----------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| рамної |ціо- | класифікацією | Всього | поточні | з них: | капітальні | Всього | поточні | з них: | капітальні | класи- |наль- | видатків та | | |-------------------------| | | |-----------------------| | фікації|ної | кредитування | | | оплата |комунальні | | | | оплата |комунальні| | видат- |кла- | державного | | | праці |послуги та | | | | праці |послуги та| | ків та |сифі- | бюджету | | | |енергоносії | | | | | енерго- | | креди- |кації | | | | | | | | | | носії | | тування|видат-| | | | | | | | | | | | держав-|ків та| | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |ня | | | | | | | | | | | | |дер- | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | |го | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | |ту | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ВСЬОГО: 58 566 331,2 50 725 093,8 12 313 815,7 1 206 333,3 7 841 237,4 13 649 356,4 8 730 087,0 1 609 427,1 403 779,4 4 919 269,4 72 215 687,6

2300000 Міністерство 1 937 779,7 1 405 148,9 405 242,1 52 395,6 532 630,8 533 226,1 416 128,7 146 172,1 50 205,0 117 097,4 2 471 005,8 охорони здоров'я
України
2301000 Апарат Міністерства 1 923 924,0 1 391 293,2 404 745,3 52 395,6 532 630,8 533 176,1 416 078,7 146 172,1 50 175,0 117 097,4 2 457 100,1 охорони здоров'я
України
2301010 0763 Керівництво та 4 099,0 4 099,0 2 244,8 408,0 1 869,7 1 569,7 298,1 13,0 300,0 5 968,7 управління у сфері
охорони здоров'я
2301020 0140 Фундаментальні 2 426,2 2 426,2 1 680,0 9,0 2 426,2 дослідження у сфері
профілактичної та
клінічної медицини
2301030 0750 Прикладні розробки 8 063,8 8 063,8 4 810,2 109,0 6 232,7 5 442,9 2 139,8 236,6 789,8 14 296,5 у сфері
профілактичної та
клінічної медицини
2301040 0750 Державні 1 988,1 1 988,1 1 144,5 4,6 1 988,1 науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм
у сфері
профілактичної та
клінічної медицини
2301050 0750 Розробки 979,3 979,3 217,0 76,4 66,4 35,0 10,0 1 055,7 найважливіших
новітніх технологій
та фінансова
підтримка
підготовки наукових
кадрів у сфері
охорони здоров'я
2301060 0750 Фінансова підтримка 139,9 139,9 15,0 139,9 розвитку
інфраструктури
наукової діяльності
у сфері
профілактичної та
клінічної медицини
2301070 0942 Підготовка і 139 856,5 134 856,5 78 998,0 4 000,0 5 000,0 286 967,3 207 142,3 89 861,2 27 322,1 79 825,0 426 823,8 підвищення
кваліфікації
медичних та
фармацевтичних,
наукових та
науково-
педагогічних кадрів
вищими навчальними
закладами III і
IV рівнів
акредитації
2301080 0950 Підвищення 24 749,3 24 749,3 16 435,2 1 061,7 13 560,7 10 892,9 3 278,9 2 876,4 2 667,8 38 310,0 кваліфікації
медичних та
фармацевтичних
кадрів та
підготовка наукових
і науково-
педагогічних кадрів
у сфері охорони
здоров'я
2301090 0990 Методичне 199,9 199,9 145,3 199,9 забезпечення
діяльності медичних
(фармацевтичних)
вищих навчальних
закладів та
закладів
післядипломної
освіти
2301100 0731 Стаціонарне медичне 21 744,3 21 744,3 9 875,2 2 450,0 6 086,0 4 799,6 880,4 213,6 1 286,4 27 830,3 обслуговування
працівників водного
транспорту та
нафтопереробної
промисловості
2301110 0732 Спеціалізована та 92 250,1 85 250,1 36 532,2 9 404,2 7 000,0 2 193,8 1 914,1 261,2 314,2 279,7 94 443,9 високоспе-
ціалізована медична
допомога, що
надається
загальнодержавними
закладами охорони
здоров'я
2301170 0732 Діагностика і 45 038,9 34 649,2 11 536,7 3 082,8 10 389,7 6 443,3 5 099,7 2 497,0 244,9 1 343,6 51 482,2 лікування
захворювань із
впровадженням
експериментальних
та нових медичних
технологій у
клініках науково-
дослідних установ
та в вищих
навчальних медичних
закладах
Міністерства
охорони здоров'я
України
2301180 0734 Санаторне лікування 49 679,9 49 679,9 15 101,7 8 507,6 12 928,1 11 518,1 787,5 3 754,1 1 410,0 62 608,0 хворих на
туберкульоз
2301190 0734 Санаторне лікування 34 405,7 34 405,7 12 852,3 6 010,5 20 877,1 17 527,4 1 345,9 3 141,3 3 349,7 55 282,8 дітей та підлітків
з соматичними
захворюваннями
(крім туберкульозу)
2301200 0722 Спеціалізована 7 299,6 7 299,6 3 889,7 533,8 464,5 352,4 70,5 14,0 112,1 7 764,1 консультативна
амбулаторно-
поліклінічна
допомога, що
надається вищими
навчальними
закладами,
науково-дослідними
установами та
загальнодержавними
закладами охорони
здоров'я
2301230 0723 Надання послуг 7 643,4 7 643,4 3 943,2 460,2 3 108,1 2 685,7 907,9 131,8 422,4 10 751,5 у стоматологічних
поліклініках вищих
навчальних медичних
закладів та інших
загальнодержавних
стоматологічних
закладах
2301250 0740 Державний 314 959,7 314 959,7 201 623,8 16 000,0 124 510,1 100 752,2 40 281,7 11 736,7 23 757,9 439 469,8 санітарно-
епідеміологічний
нагляд та
дезінфекційні
заходи
2301260 0740 Заходи по боротьбі 5 000,0 5 000,0 5 000,0 з епідеміями
2301270 0740 Програми і 104 900,0 101 600,0 3 300,0 104 900,0 централізовані
заходи з
імунопрофілактики
2301280 0763 Централізована 33 238,1 33 238,1 33 238,1 закупівля
кардіостимуляторів,
ендопротезів,
окремих виробів
медичного
призначення
2301290 0763 Централізована 81 300,0 81 300,0 81 300,0 закупівля
високовартісного
обладнання для
закладів охорони
здоров'я
2301310 0763 Централізовані 7 411,4 7 411,4 7 411,4 заходи з
трансплантації
органів та тканин
2301340 0763 Державний контроль 1 812,5 1 812,5 972,1 110,0 8 832,8 7 332,8 3 468,0 165,0 1 500,0 10 645,3 за якістю
лікарських засобів
2301350 0763 Організація і 3 785,9 3 785,9 1 695,2 84,2 10,0 2,0 8,0 3 795,9 регулювання
діяльності установ
та окремі заходи у
системі охорони
здоров'я
2301360 0763 Лікування громадян 900,0 900,0 900,0 України за кордоном
2301370 0763 Програми і 54 851,1 45 351,1 9 500,0 54 851,1 централізовані
заходи по боротьбі
з туберкульозом
2301380 0763 Програми і 17 852,2 17 852,2 17 852,2 централізовані
заходи з
профілактики та
лікування СНІДу
2301390 0763 Забезпечення 162 160,1 117 450,0 44 710,1 162 160,1 медичних заходів
державної програми
"Онкологія"
( 392-2002-п )
2301400 0763 Забезпечення 69 348,8 58 732,8 10 616,0 69 348,8 медичних заходів
окремих державних
програм та
комплексних заходів
програмного
характеру
2301410 0825 Функціонування 1 598,6 1 598,6 598,5 38,5 170,0 145,0 30,0 3,0 25,0 1 768,6 Державної наукової
медичної бібліотеки
2301420 0826 Збереження та 925,6 925,6 449,7 106,5 205,0 195,0 29,0 8,3 10,0 1 130,6 популяризація
історії медицини
2301450 0763 Забезпечення 163 000,0 163 000,0 163 000,0 медичних заходів
Комплексної
програми
"Цукровий діабет"
( 545/99 )
2301460 0763 Централізоване 316 300,0 316 300,0 316 300,0 придбання
діагностичного та
лікувального
обладнання для
боротьби з
онкозахворюваннями,
туберкульозом та
іншими хворобами,
в першу чергу, для
сільських лікарень
2301470 0763 Централізоване 39 600,0 39 600,0 39 600,0 придбання
автомобілів швидкої
медичної допомоги
для сільських
закладів охорони
здоров'я
2301480 0763 Компенсація 92 545,9 92 545,9 92 545,9 виробникам
додаткових витрат,
пов'язаних з
підвищенням
з 1 січня 2004 р.
ставки акцизного
збору на спирт
етиловий, що
використовується
для виготовлення
лікарських засобів
2301600 0763 Заходи з подолання 6 955,2 6 955,2 38 640,5 38 640,5 45 595,7 епідемії
туберкульозу та
СНІДу
2301800 0734 Берегоукріплю- 2 915,0 2 915,0 2 915,0 вальні роботи на
території дитячого
санаторію "Затока"
у смт. Затока
Білгород-
Дністровського
району Одеської
області
2301810 0942 Проектування, 2 000,0 2 000,0 2 000,0 будівництво
навчально-
лабораторного
корпусу, бібліотеки
та ремонт
гуртожитків
Національного
медичного
університету
ім. О.О. Богомольця
2302000 Державна служба 746,0 746,0 496,8 50,0 50,0 30,0 796,0 лікарських засобів
і виробів медичного
призначення
2302010 0763 Керівництво та 746,0 746,0 496,8 50,0 50,0 30,0 796,0 управління у сфері
контролю за якістю,
безпекою та
виробництвом
лікарських засобів
і виробів медичного
призначення
2304000 Національний 13 109,7 13 109,7 13 109,7 комітет Товариства
Червоного Хреста
України
2304020 0763 Фінансова підтримка 13 109,7 13 109,7 13 109,7 служб Товариства
Червоного Хреста
України та внесок
до Міжнародної
федерації Товариств
Червоного Хреста та
Червоного Півмісяця
2200000 Міністерство освіти 3 415 986,5 2 995 940,2 1 369 772,2 246 208,7 420 046,3 1 800 972,9 1 392 639,1 667 481,4 112 412,2 408 333,8 5 216 959,4 і науки України
2201000 Апарат Міністерства 3 281 247,2 2 874 034,6 1 310 411,9 238 361,7 407 212,6 1 737 725,8 1 355 816,7 653 872,5 109 831,8 381 909,1 5 018 973,0 освіти і науки
України
2201010 0990 Керівництво та 6 990,1 6 800,1 3 024,3 80,0 190,0 60,0 60,0 7 050,1 управління у сфері
освіти і науки
2201020 0140 Фундаментальні 49 359,8 49 359,8 34 888,7 277,0 49 359,8 дослідження у вищих
навчальних закладах
2201030 0140 Надання грантів 8 976,9 8 976,9 197,3 5,7 8 976,9 Фондом
фундаментальних
досліджень
2201040 0980 Прикладні розробки 17 603,3 16 008,0 10 920,9 187,0 1 595,3 34 641,6 31 390,7 16 350,0 980,0 3 250,9 52 244,9 за напрямами
науково-технічної
діяльності вищих
навчальних закладів
в тому числі 2 917,2 1 321,9 562,0 127,0 1 595,3 2 917,2 здійснення наукової
діяльності
науково-дослідним
інститутом
Українознавства
2201050 0150 Державні 7 713,5 7 713,5 7 713,5 науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм
з пріоритетних
напрямів розвитку
науки і техніки
2201060 0150 Розробки 4 644,5 4 644,5 4 644,5 найважливіших
новітніх технологій
науковими
установами
2201070 0150 Виконання 18 100,0 18 100,0 18 100,0 зобов'язань України
у сфері
міжнародного
науково-технічного
співробітництва
2201080 0150 Державні стипендії 1 359,0 1 359,0 1 359,0 в галузі науки і
техніки
2201090 0980 Фінансова підтримка 16 574,8 1 085,8 15 489,0 16 574,8 розвитку наукової
інфраструктури
вищих навчальних
закладів
2201100 0922 Надання загальної 22 661,0 14 661,0 6 401,7 2 576,5 8 000,0 2 340,0 1 937,0 117,0 403,0 25 001,0 та поглибленої
освіти з фізики і
математики,
фізкультури і
спорту
загальноосвітніми
спеціалізованими
школами-інтернатами
2201110 0923 Надання освіти у 11 328,6 9 718,6 4 319,4 1 772,7 1 610,0 1 144,6 1 060,6 205,5 57,5 84,0 12 473,2 загальноосвітніх
школах соціальної
реабілітації
2201120 0960 Надання 16 954,3 16 904,3 3 975,5 458,0 50,0 2 345,8 2 175,8 471,1 330,0 170,0 19 300,1 позашкільної освіти
державними
позашкільними
навчальними
закладами та заходи
з оздоровлення та
відпочинку дітей
2201130 0930 Підготовка 925 969,3 909 769,3 405 765,8 89 627,0 16 200,0 131 305,7 118 805,7 37 150,7 10 050,0 12 500,0 1 057 275,0 робітничих кадрів у
професійно-
технічних
навчальних закладах
2201140 0930 Підготовка 13 312,4 13 222,4 8 494,5 618,6 90,0 150,2 138,2 8,9 30,0 12,0 13 462,6 робітничих кадрів у
професійно-
технічних
навчальних закладах
соціальної
реабілітації
2201150 0941 Підготовка кадрів 364 307,7 360 407,7 174 531,1 33 085,0 3 900,0 176 800,0 144 750,0 58 000,0 20 500,0 32 050,0 541 107,7 вищими навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації
2201160 0942 Підготовка кадрів 1 230 873,2 1 193 873,2 586 739,2 95 768,9 37 000,0 1 260 000,0 960 973,0 512 465,0 69 586,0 299 027,0 2 490 873,2 вищими навчальними
закладами III і
IV рівнів
акредитації
2201170 0970 Виготовлення 32 792,6 32 792,6 32 792,6 випускних
документів
про освіту
2201180 0990 Проведення 1 350,0 1 350,0 1 350,0 всеукраїнських та
міжнародних
олімпіад у сфері
освіти
2201190 0970 Інформатизація 90 000,0 4 000,0 86 000,0 90 000,0 загальноосвітніх
навчальних
закладів,
комп'ютеризація
сільських шкіл
2201200 0990 Пільговий проїзд 33 700,0 33 700,0 33 700,0 студентів і учнів
у залізничному
транспорті
2201220 0240 Підготовка 1 401,8 1 401,8 931,6 1 401,8 призовників
військово-технічних
спеціальностей для
Збройних Сил
України у
професійно-
технічних
навчальних закладах
2201230 0970 Видання, придбання, 166 869,6 6 504,4 160 365,2 166 869,6 зберігання і
доставка
підручників і
посібників для
студентів вищих
навчальних закладів
та учнів
загальноосвітніх і
професійно-
технічних
навчальних закладів
2201240 0990 Методичне 16 566,4 15 486,4 7 612,9 269,0 1 080,0 3 603,4 3 003,4 905,2 230,0 600,0 20 169,8 забезпечення
діяльності
навчальних закладів
2201260 0721 Амбулаторне медичне 74,2 74,2 48,8 3,2 74,2 обслуговування
працівників
Кримської
астрофізичної
обсерваторії
2201270 0826 Збереження та 364,9 364,9 142,8 32,0 364,9 популяризація
історії
авіабудування
2201280 0832 Фінансова підтримка 28,1 28,1 28,1 науково-
освітянської преси
2201290 0473 Дослідження на 6 694,4 6 694,4 401,2 10,0 6 694,4 антарктичній станції
"Академік
Вернадський"
2201300 0350 Спецінформації 1 200,0 1 200,0 1 200,0
2201310 0810 Фізична і спортивна 13 346,2 13 346,2 4 819,7 1 100,0 2 464,3 1 887,8 95,7 213,1 576,5 15 810,5 підготовка
учнівської та
студентської молоді
2201320 0950 Підвищення 1 547,2 1 547,2 1 114,6 31,0 1 384,0 1 340,0 289,0 204,0 44,0 2 931,2 кваліфікації
керівних
працівників і
спеціалістів
харчової і
переробної
промисловості
2201330 0140 Фундаментальні 5 180,5 5 180,5 2 887,8 961,6 4 675,2 3 835,2 710,0 727,0 840,0 9 855,7 дослідження в
наукових установах
2201340 0150 Фінансова підтримка 4 498,2 3 805,1 693,1 4 498,2 розвитку
інфраструктури
наукових установ
2201350 0150 Прикладні розробки 2 724,2 2 724,2 1 448,5 222,0 1 044,3 974,3 354,9 174,2 70,0 3 768,5 в наукових
установах
2201370 0942 Підготовка фахівців 24 625,8 21 625,8 9 006,3 4 220,7 3 000,0 30 132,4 10 574,4 5 548,6 823,0 19 558,0 54 758,2 Національною
юридичною академією
імені Ярослава
Мудрого
2201380 0490 Фінансова підтримка 21 116,4 21 116,4 21 116,4 інноваційної
діяльності суб'єктів
підприємництва
2201400 0481 Виконання 1 382,4 1 382,4 15,7 100,0 1 382,4 зобов'язань Уряду
щодо функціонування
науково-
технологічного
центру
2201410 0942 Підготовка кадрів 9 793,0 9 593,0 4 737,5 755,8 200,0 6 844,9 5 221,2 2 324,9 310,0 1 623,7 16 637,9 для гуманітарної
сфери Національним
університетом
"Києво-Могилянська
Академія"
2201420 0980 Прикладні 352,3 352,3 144,1 352,3 розробки, що
здійснюються
Національним
університетом
"Києво-Могилянська
Академія"
2201430 0942 Підготовка кадрів 78 377,0 78 277,0 37 842,0 6 200,0 100,0 57 673,0 46 573,0 18 993,0 5 500,0 11 100,0 136 050,0 Національним
технічним
університетом
"Київський
політехнічний
інститут"
2201440 0970 Придбання шкільних 63 450,0 63 450,0 63 450,0 автобусів для
сільських
загальноосвітніх
шкіл
2201800 0942 Будівництво 5 000,0 5 000,0 5 000,0 лабораторного
комплексу фізико-
технічного
інституту
Дніпропетровського
національного
університету
2201810 0942 Завершення 3 200,0 3 200,0 3 200,0 будівництва
навчального корпусу
Київського
національного
економічного
університету
2202000 Державний 13 958,6 13 958,6 635,8 24,5 13 958,6 департамент
інтелектуальної
власності
2202010 0411 Керівництво та 958,6 958,6 635,8 24,5 958,6 управління у сфері
інтелектуальної
власності
2202020 0411 Заходи, пов'язані 13 000,0 13 000,0 13 000,0 з охороною
інтелектуальної
власності
2204000 Державна інспекція 767,7 767,7 516,6 767,7 навчальних закладів
2204010 0990 Керівництво та 767,7 767,7 516,6 767,7 управління у сфері
навчальних закладів
2205000 Комітет з державних 3 418,8 3 418,8 83,1 3 418,8 премій України в
галузі науки і
техніки
2205010 0150 Присудження 157,6 157,6 83,1 157,6 державних премій
в галузі науки і
техніки
2205020 0150 Відзначення 3 261,2 3 261,2 3 261,2 державними преміями
і державними
стипендіями в
галузі науки і
техніки
2206000 Київський 116 594,2 103 760,5 58 124,8 7 822,5 12 833,7 63 247,1 36 822,4 13 608,9 2 580,4 26 424,7 179 841,3 національний
університет імені
Тараса Шевченка
2206010 0140 Фундаментальні 12 968,3 12 968,3 9 254,0 864,3 789,3 347,0 18,1 75,0 13 832,6 дослідження у сфері
природничих і
технічних,
гуманітарних і
суспільних наук
2206020 0980 Прикладні розробки 1 161,5 1 161,5 806,9 1 729,0 1 549,0 690,0 20,0 180,0 2 890,5 Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка з
пріоритетних
напрямів розвитку
науки і техніки
2206030 0980 Державна підтримка 833,7 833,7 833,7 технічного
оснащення наукової
бази Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка
2206040 0980 Проведення з'їздів, 153,0 153,0 153,0 симпозіумів,
конференцій і
семінарів Київським
національним
університетом імені
Тараса Шевченка
2206050 0942 Підготовка кадрів 91 477,7 89 477,7 48 063,9 7 822,5 2 000,0 60 653,8 34 484,1 12 571,9 2 542,3 26 169,7 152 131,5 Київським
національним
університетом імені
Тараса Шевченка
2206800 0942 Добудова 10 000,0 10 000,0 10 000,0 навчального та
спортивного
комплексів
Інституту
міжнародних
відносин
2500000 Міністерство праці 1 906 066,5 1 830 802,8 45 132,5 11 044,9 75 263,7 191 518,6 114 370,3 653,7 1 034,7 77 148,3 2 097 585,1 та соціальної
політики України
2501000 Апарат Міністерства 1 648 604,8 1 573 441,1 33 389,4 10 329,4 75 163,7 71 292,8 30 154,5 630,9 976,8 41 138,3 1 719 897,6 праці та соціальної
політики України
2501010 0412 Керівництво та 11 053,4 9 053,4 5 346,7 467,1 2 000,0 757,2 757,2 628,0 11 810,6 управління у сфері
праці та соціальної
політики
2501020 0481 Прикладні розробки 8 475,2 8 475,2 2 218,3 4 843,7 780,1 692,1 214,6 153,0 88,0 9 255,3 у сфері економіки
праці та соціальної
політики
2501030 1080 Прикладні розробки 109,9 109,9 109,9 у сфері адаптації
сліпих
2501040 1080 Державні науково- 274,0 274,0 274,0 технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
виробництва засобів
реабілітації
інвалідів
2501050 0941 Підготовка кадрів 3 956,3 3 956,3 1 622,9 284,0 1 266,6 936,2 377,0 80,0 330,4 5 222,9 для галузі
соціального
забезпечення та
соціального захисту
вищими навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації
2501060 0950 Підвищення 205,6 205,6 107,8 43,0 5,0 5,0 210,6 кваліфікації
працівників органів
соціального захисту
і соціального
забезпечення
2501070 0732 Спеціалізована 2 776,9 2 503,7 887,3 383,0 273,2 23,2 23,2 12,0 2 800,1 протезно-
ортопедична та
медично-
реабілітаційна
допомога інвалідам
у клініці Науково-
дослідного
інституту
протезування,
протезобудування та
відновлення
працездатності
2501080 0734 Санаторне лікування 21 730,0 21 459,9 6 053,1 4 308,6 270,1 1 263,9 1 065,9 39,3 103,8 198,0 22 993,9 інвалідів та
ветеранів війни
(крім хворих на
туберкульоз)
2501090 1090 Виготовлення 600,0 600,0 600,0 бланків посвідчень
для інвалідів,
ветеранів війни та
праці, нагрудних
знаків та
посвідчень до них
для працівників
системи
соціального захисту
2501110 1040 Заходи із 2 000,0 2 000,0 2 000,0 соціального захисту
дітей
2501120 1010 Фінансова підтримка 14 798,0 14 798,0 14 798,0 громадських
організацій
інвалідів
2501130 1020 Допомога 1 640,0 1 640,0 1 640,0 малозабезпеченим
пенсіонерам
2501140 1090 Створення і 25 246,9 2 887,2 22 359,7 25 246,9 програмно-технічне
забезпечення
системи
інформаційно-
аналітичної
підтримки та
інформаційно-
методичне
забезпечення
установ системи
Міністерства праці
та соціальної
політики України
2501150 1030 Щорічна разова 140 131,9 140 131,9 140 131,9 грошова допомога
ветеранам війни
2501160 1030 Довічні державні 302,1 302,1 302,1 стипендії для
учасників бойових
дій у період
Великої Вітчизняної
війни та громадян
України, які
зазнали
переслідувань за
правозахисну
діяльність у
колишньому СРСР
2501170 1010 Розробка нових 4 450,4 4 394,4 56,0 4 450,4 видів протезів та
обслуговування
інвалідів у
стаціонарах при
протезних
підприємствах
2501180 1070 Соціальний захист 2 191,1 2 191,1 2 191,1 працівників, що
вивільняються у
зв'язку з
виведенням з
експлуатації
Чорнобильської АЕС
2501190 0481 Соціологічні 520,0 520,0 520,0 дослідження у сфері
трудових відносин
та соціальної
політики
2501200 1070 Доплати за роботу 261 725,6 261 725,6 261 725,6 на радіоактивно
забруднених
територіях,
збереження
заробітної плати
при переведенні на
нижчеоплачувану
роботу та у зв'язку
з відселенням,
виплати підвищених
стипендій та
надання додаткової
відпустки
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
в тому числі 94 195,6 94 195,6 94 195,6 погашення
заборгованості
2501210 1070 Компенсація сім'ям 336 406,7 336 406,7 336 406,7 з дітьми та видатки
на безплатне
харчування дітей,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
в тому числі 30 326,3 30 326,3 30 326,3 погашення
заборгованості
2501220 1070 Забезпечення 450,0 450,0 450,0 автомобілями
громадян,
віднесених до
категорії 1 осіб,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
2501230 1070 Щомісячна грошова 659 933,4 659 933,4 659 933,4 допомога у зв'язку
з обмеженням
споживання
продуктів
харчування
місцевого
виробництва та
компенсації за
пільгове
забезпечення
продуктами
харчування
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
в тому числі 228 633,3 228 633,3 228 633,3 погашення
заборгованості
2501240 1070 Компенсації за 38 015,2 38 015,2 38 015,2 втрачене майно та
оплата витрат у
зв'язку з переїздом
на нове місце
проживання
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
2501250 1070 Компенсації за 16 378,2 16 378,2 16 378,2 шкоду, заподіяну
здоров'ю, та
допомоги на
оздоровлення у разі
звільнення з роботи
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
2501270 1010 Допомога по 6 700,0 6 700,0 6 700,0 тимчасовій
непрацездатності
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
2501280 1062 Забезпечення житлом 50 000,0 50 000,0 50 000,0 громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
2501300 1070 Обслуговування 4 758,0 4 758,0 4 758,0 банківських позик,
наданих на
пільгових умовах
до 1999 року
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
2501310 1090 Централізовані 23 500,0 23 500,0 17 153,3 23 500,0 заходи щодо
подальшого
удосконалення
матеріального
забезпечення
працівників установ
соціального захисту
населення
2501600 1090 Розробка та 10 000,0 10 000,0 60 828,1 22 422,1 38 406,0 70 828,1 впровадження
моделей соціального
інвестування
2501610 1090 Підвищення 276,0 71,3 204,7 3 963,8 1 916,8 2 047,0 4 239,8 ефективності
управління реформою
системи соціального
захисту
2501620 1090 Створення єдиної 2 404,9 2 336,0 68,9 2 404,9 системи збору та
обліку внесків на
загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування та
подальше формування
системи
накопичувального
пенсійного
забезпечення
2503000 Державний 9 374,0 9 374,0 6 363,6 109,4 9 374,0 департамент нагляду
за додержанням
законодавства про
працю
2503010 0412 Керівництво та 9 374,0 9 374,0 6 363,6 109,4 9 374,0 управління у сфері
нагляду за
додержанням
законодавства про
працю
2505000 Державний комітет 5 900,5 5 800,5 1 113,3 543,5 100,0 225,8 215,8 22,8 57,9 10,0 6 126,3 України у справах
ветеранів
2505010 1030 Керівництво та 953,0 953,0 545,9 11,2 953,0 управління у сфері
соціального захисту
ветеранів
2505020 0734 Санаторне лікування 2 375,8 2 275,8 567,4 532,3 100,0 225,8 215,8 22,8 57,9 10,0 2 601,6 ветеранів та
інвалідів війни,
хворих на
туберкульоз
2505030 1030 Відвідування 102,6 102,6 102,6 військових поховань
та військових
пам'ятників
2505050 1030 Фінансова підтримка 2 469,1 2 469,1 2 469,1 громадських
організацій
ветеранів
2507000 Фонд України 242 187,2 242 187,2 4 266,2 62,6 120 000,0 84 000,0 36 000,0 362 187,2 соціального захисту
інвалідів
2507010 1010 Керівництво та 6 927,5 6 927,5 4 266,2 62,6 6 927,5 управління у сфері
соціального захисту
інвалідів
2507030 1010 Забезпечення 33 000,0 33 000,0 33 000,0 інвалідів
автомобілями
2507040 1010 Компенсаційні 16 000,0 16 000,0 16 000,0 виплати інвалідам
на бензин, ремонт,
техобслуговування
автотранспорту та
транспортне
обслуговування
2507050 0734 Санаторно-курортне 33 243,7 33 243,7 33 243,7 оздоровлення
інвалідів
2507060 1010 Встановлення 6 956,0 6 956,0 6 956,0 телефонів інвалідам
I і II груп
2507070 1010 Одноразова 6 000,0 6 000,0 6 000,0 матеріальна
допомога інвалідам
2507080 1010 Соціальна, трудова 60,0 60,0 120 000,0 84 000,0 36 000,0 120 060,0 та професійна
реабілітація
інвалідів
2507090 1010 Забезпечення 140 000,0 140 000,0 140 000,0 інвалідів
протезно-
ортопедичними
виробами, засобами
пересування та
реабілітації
6480000 Пенсійний фонд 2 484 305,1 2 484 305,1 2 484 305,1 України
6481000 Пенсійний фонд 2 484 305,1 2 484 305,1 2 484 305,1 України
6481020 1020 Відшкодування на 340 555,0 340 555,0 340 555,0 виплату пенсій
військовослужбовцям
рядового,
сержантського та
старшинського
складу строкової
служби
6481030 1020 Відшкодування на 1 261 004,5 1 261 004,5 1 261 004,5 виплату надбавок та
підвищень до
пенсій, призначених
за різними
пенсійними
програмами

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  3  4  [ 5 ]  6  7  8  9  10  11  12
« попередня сторінканаступна сторінка »