Документ 1262/2007, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.08.2015, підстава 465/2015

Указ
Президента України

Про внесення змін до Указу Президента України від 7 листопада 2001 року N 1053

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 280/2008 від 28.03.2008
№ 808/2010 від 12.08.2010
№ 348/2012 від 24.05.2012
№ 21/2013 від 16.01.2013
№ 599/2013 від 31.10.2013
№ 465/2015 від 05.08.2015}

1. Внести до Указу Президента України від 7 листопада 2001 року № 1053 "Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців" (зі змінами, внесеними Указами від 28 січня 2004 року № 106 та від 11 вересня 2006 року № 746) такі зміни:

1) визнати таким, що втратило чинність, Положення про проходження військової служби за контрактом та кадрової військової служби у Службі безпеки України, затверджене зазначеним Указом.

У зв'язку з цим абзац п'ятий статті 1 Указу виключити;

2) затвердити Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України (додається).

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЮЩЕНКО

м. Київ,
27 грудня 2007 року
№ 1262/2007

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 27 грудня 2007 року № 1262/2007

ПОЛОЖЕННЯ
про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України

I. Загальні засади

1. Це Положення визначає порядок проходження військової служби за контрактом особами офіцерського складу, сержантського і старшинського складу, рядового складу Служби безпеки України (далі - військовослужбовці Служби безпеки України), виконання ними військового обов'язку в запасі та особливості проходження військової служби в особливий період.

{Абзац перший пункту 1 в редакції Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

Це Положення застосовується також до відносин, що виникають у зв'язку з проходженням у Службі безпеки України кадрової військової служби особами офіцерського складу до їх переходу в установленому порядку на військову службу за контрактом або звільнення з військової служби.

Порядок проходження служби у військовому резерві Служби безпеки України визначається Положенням про проходження громадянами України служби у військовому резерві Служби безпеки України, яке затверджується Президентом України.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

2. До осіб рядового складу Служби безпеки України, які проходять військову службу за контрактом, належать громадяни, прийняті на військову службу за контрактом осіб рядового складу та призначені на посади рядового складу, яким присвоєно відповідні армійські або корабельні військові звання рядового складу.

До осіб сержантського і старшинського складу Служби безпеки України, які проходять військову службу за контрактом, належать громадяни, прийняті на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу та призначені на посади сержантського та старшинського складу, яким присвоєно відповідні військові звання сержантського або старшинського складу.

До осіб офіцерського складу Служби безпеки України належать громадяни, які проходять кадрову військову службу або військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, яким присвоєно військові звання від молодшого лейтенанта і вище*.

__________
* Тут і далі під зазначеними в цьому Положенні армійськими військовими званнями офіцерського складу маються на увазі і рівні їм корабельні військові звання офіцерського складу.

Офіцерський склад Служби безпеки України поділяється на молодший, старший і вищий.

{Пункт 2 в редакції Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

3. Військовослужбовцям Служби безпеки України та військовозобов'язаним (особам, які перебувають у запасі) присвоюються такі військові звання:


Армійські

Корабельні


Рядовий склад


солдат

матрос


старший солдат

старший матрос


Сержантський і старшинський склад


молодший сержант

старшина 2 статті


сержант

старшина 1 статті


старший сержант

головний старшина


старшина

головний корабельний старшина


прапорщик

мічман


старший прапорщик

старший мічман


Офіцерський склад


Молодший офіцерський склад


молодший лейтенант

молодший лейтенант


лейтенант

лейтенант


старший лейтенант

старший лейтенант


капітан

капітан-лейтенант


Старший офіцерський склад


майор

капітан 3 рангу


підполковник

капітан 2 рангу


полковник

капітан 1 рангу


Вищий офіцерський склад


генерал-майор

контр-адмірал


генерал-лейтенант

віце-адмірал


генерал-полковник

адмірал


генерал армії України.


До військових звань осіб офіцерського складу медичної та юридичної служб, які мають відповідну освіту, додаються слова "медичної служби" і "юстиції".

До військових звань громадян України, які перебувають у запасі чи у відставці, додаються слова "запасу" або "у відставці".

4. Комплектування Служби безпеки України військовослужбовцями здійснюється згідно з цим Положенням шляхом:

а) прийняття громадян на військову службу за контрактом;

б) призову громадян на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період із запасу Служби безпеки України, у тому числі тих, які проходять службу у військовому резерві, з метою укомплектування Служби безпеки України.

{Підпункт "б" пункту 4 в редакції Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

5. Для військовослужбовців Служби безпеки України згідно з цим Положенням встановлено такі види військової служби:

військова служба за контрактом осіб рядового складу;

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

військова служба за контрактом осіб офіцерського складу.

6. Граничний вік перебування на військовій службі встановлюється:

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, молодшого офіцерського складу - до 45 років;

для старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) - до 50 років, полковників (капітанів 1 рангу) - до 55 років;

для вищого офіцерського складу - до 60 років;

для військовозобов'язаних та резервістів, які призиваються на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, - до досягнення граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

7. Військовослужбовці Служби безпеки України, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, підлягають звільненню в запас або у відставку в порядку, визначеному цим Положенням.

Військовослужбовці Служби безпеки України, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, на їх прохання та за наявності позитивного висновку військово-лікарської комісії щодо придатності військовослужбовця за станом здоров'я для проходження військової служби можуть бути залишені в порядку, встановленому Головою Служби безпеки України, на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, передбачений пунктом 6 цього Положення, на строк до 5 років.

{Абзац другий пункту 7 в редакції Указу Президента № 348/2012 від 24.05.2012}

Залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі осіб офіцерського складу здійснюється Головою Служби безпеки України.

Залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі осіб рядового, сержантського і старшинського складу здійснюється начальниками підрозділів (органів, закладів, установ) Служби безпеки України, яким надано право приймати на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України.

Залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі військовослужбовців Служби безпеки України, відряджених до державних органів, установ і організацій для виконання завдань в інтересах безпеки держави із залишенням на військовій службі, здійснюється Головою Служби безпеки України за письмовим клопотанням керівників відповідних державних органів, установі організацій.

Військовослужбовці Служби безпеки України, залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, можуть бути звільнені з військової служби до закінчення строку, на який вони залишені на службі, на підставах, передбачених пунктами 62 і 63 цього Положення.

8. Військовослужбовці Служби безпеки України з дозволу прямих начальників можуть навчатися у вищих навчальних закладах.

Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу після здобуття освітнього ступеня бакалавр або магістр за державним замовленням, дозволяється навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби після проходження ними строку служби, який дорівнює часу їхнього навчання для здобуття попередньої вищої освіти.

{Пункт 8 в редакції Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

II. Прийняття на військову службу. Укладення контракту

9. Контракт про проходження військової служби у Службі безпеки України - письмова угода, що укладається між громадянином України і державою, від імені якої виступає Служба безпеки України, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби.

Контракт укладається за зразком, що додається, у двох примірниках, підписується особою, яка вступає на військову службу, і відповідною посадовою особою Служби безпеки України згідно з пунктами 11 і 14 цього Положення, скріплюється гербовою печаткою підрозділу (органу, закладу, установи) і зберігається кожною із сторін.

Контракт є підставою для видання наказу про прийняття особи на військову службу за контрактом.

10. На військову службу за контрактом у Службу безпеки України приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

а) на військову службу за контрактом осіб рядового складу:

особи рядового складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту, військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу (і не досягли граничного віку перебування на військовій службі для військовослужбовців рядового складу), та жінки з відповідною освітою віком від 18 до 40 років;

б) на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу:

військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, особи рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту, військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань офіцерського складу, та жінки з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років;

в) на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу:

військовослужбовці, які закінчили вищі військові навчальні заклади або військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів та яким присвоєно військове звання офіцерського складу;

особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, у тому числі ті, які проходять службу у військовому резерві, з одночасним присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу;

офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі;

особи офіцерського складу, які перебувають на кадровій військовій службі;

особи офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, службу у військовому резерві та військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

громадяни України, які мають спеціальні звання середнього, старшого та вищого начальницького складу або класні чини, з одночасним присвоєнням військових звань у порядку переатестації відповідно до пункту 35 цього Положення;

громадяни України, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу, із числа військовослужбовців строкової служби, які прослужили не менше шести місяців, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, військовозобов’язаних, а також жінок віком до 40 років.

У разі настання особливого періоду на військову службу за контрактом можуть бути прийняті громадяни України, які не досягли граничного віку перебування в запасі, на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений пунктом 13 цього Положення.

{Пункт 10 в редакції Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

10-1. Стосовно кандидатів на зайняття військових посад проводиться спеціальна перевірка у порядку, встановленому законом.

{Положення доповнено пунктом 10-1 згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

11. Право підписання першого контракту від імені Служби безпеки України надається:

а) Голові Служби безпеки України - з військовослужбовцями (військовозобов'язаними), які призначаються на посади (проходять військову службу на посадах), за якими штатом передбачено військові звання вищого офіцерського складу, і з особами офіцерського складу у військовому званні від генерал-майора (контр-адмірала) і вище;

б) першому заступникові Голови Служби безпеки України - з випускниками вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України;

в) відповідному начальнику (командиру), до повноважень якого віднесено призначення на посади, які вони займають (на які вони призначаються), - з особами офіцерського складу у військових званнях до полковника (капітана 1 рангу) включно, крім зазначених у підпункті "а" цього пункту;

г) начальнику (командиру), якому Головою Служби безпеки України надано право приймати на військову службу військовослужбовців (військовозобов'язаних) зазначених категорій, - з військовослужбовцями (військовозобов'язаними), які призначаються на посади рядового, сержантського і старшинського складу.

12. Перший контракт про проходження військової служби у Службі безпеки України набирає чинності з дня:

зарахування до списків особового складу Служби безпеки України;

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 21/2013 від 16.01.2013}

призначення військовослужбовця на посаду;

видання наказу про прийняття військовослужбовця на військову службу за контрактом, якщо він не переміщується на іншу посаду, - для осіб, які перебувають на військовій службі;

присвоєння першого офіцерського звання - для випускників вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України.

13. Перший контракт про проходження військової служби у Службі безпеки України укладається на такі строки в календарному обчисленні:

з громадянами, які приймаються на військову службу за контрактом на посади рядового складу, - 3 роки;

з громадянами, які приймаються на військову службу за контрактом на посади сержантського і старшинського складу, - від 3 до 5 років;

{Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

з громадянами, які приймаються на військову службу за контрактом на посади офіцерського складу, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу, - від 2 до 5 років, а для інших громадян - від 1 до 5 років.

{Абзац четвертий пункту 13 в редакції Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

Для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану та призначаються на посади, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

Строк контракту обчислюється повними роками.

Строк контракту з особами офіцерського складу Служби безпеки України, яким до досягнення граничного віку перебування на кадровій військовій службі залишилося менше 5 років, при переході на військову службу за контрактом визначається строком, який залишився до досягнення ними встановленого граничного віку перебування на військовій службі.

14. Новий контракт укладається не пізніш як за 2 місяці до закінчення строку чинного контракту і діє з дня, наступного після дня закінчення попереднього контракту. Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі:

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу, - на 3 роки;

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу, - на строк від 3 до 5 років;

{Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

для осіб офіцерського складу - на строк від 5 до 10 років.

Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Понад граничний вік перебування на військовій службі контракт укладається на строк до досягнення військовослужбовцем Служби безпеки України граничного віку перебування в запасі залежно від наявного у нього військового звання.

Право підписання нового контракту від імені Служби безпеки України надається посадовим особам, зазначеним у пункті 11 цього Положення.

У разі настання особливого періоду для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації, якщо інше не передбачено законодавством.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

{Пункт 14 в редакції Указу Президента № 348/2012 від 24.05.2012}

15. Дія контракту припиняється:

у день закінчення його строку - у разі продовження військовослужбовцю Служби безпеки України військової служби за новим контрактом;

у день набрання чинності контрактом про проходження іншого виду військової служби;

у день, зазначений у наказі про виключення військовослужбовця Служби безпеки України зі списків особового складу Служби безпеки України.

16. Військовослужбовцям Служби безпеки України, які перебувають у довготривалих закордонних відрядженнях, беруть участь в антитерористичній операції, та військовослужбовцям Служби безпеки України, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, строк контракту (якщо він закінчується після виїзду у відрядження, район проведення антитерористичної операції або надання таких відпусток) вважається продовженим на період їх перебування у зазначених відрядженнях чи відпустках, у районі проведення антитерористичної операції.

{Пункт 16 в редакції Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

III. Військові звання

17. Військові звання офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу присвоюються військовослужбовцям Служби безпеки України і військовозобов'язаним з урахуванням їх освіти, ділових і моральних якостей, організаторських здібностей, професійної підготовки, досвіду служби, посади, яку вони займають, та інших умов, передбачених цим Положенням.

Особам, які перебувають на виборних посадах в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, чергові військові звання присвоюються з урахуванням військових звань за посадами, на яких вони перебували до обрання.

Час перебування у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами, а також для догляду за дитиною зараховується до строків вислуги у військових званнях.

Військовослужбовцям Служби безпеки України, засудженим до службового обмеження для військовослужбовців, під час відбування цього покарання чергові військові звання не присвоюються. Строк відбування покарання не зараховується до строку вислуги років для присвоєння чергового військового звання.

18. Військові звання рядового складу, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України присвоюються особам, які виявили бажання добровільно проходити військову службу відповідно за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу і відповідають вимогам військової служби.

{Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

За військовослужбовцями Служби безпеки України та військовозобов'язаними, які приймаються на військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України, зберігаються військові звання рядового складу, сержантського і старшинського складу, присвоєні їм до прийняття на військову службу за контрактом.

{Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

19. Громадянам, прийнятим на військову службу за контрактом осіб рядового складу Служби безпеки України, яким раніше не присвоювалися військові звання, одночасно з призначенням на посади присвоюється військове звання солдата (матроса).

{Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

20. Військове звання старшого солдата (старшого матроса) присвоюється:

а) військовослужбовцям у званні солдата (матроса) при призначенні їх на посади, за якими штатами передбачено звання старшого солдата (старшого матроса);

б) солдатам (матросам) у порядку заохочення.

21. Військове звання молодшого сержанта (старшини 2 статті) присвоюється:

а) громадянам України, які не мають військових звань сержантського і старшинського складу, прийнятим на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, одночасно з призначенням на посади сержантського і старшинського складу;

{Підпункт "а" пункту 21 в редакції Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

б) військовослужбовцям Служби безпеки України, які проходять військову службу за контрактом осіб рядового складу, при прийнятті на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, одночасно з призначенням на посади сержантського і старшинського складу.

{Підпункт "б" пункту 21 в редакції Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

22. Чергові військові звання сержанта (старшини 1 статті), старшого сержанта (головного старшини), старшини (головного корабельного старшини), прапорщика (мічмана), старшого прапорщика (старшого мічмана) військовослужбовцям Служби безпеки України присвоюються у послідовному порядку за умови відсутності незнятих дисциплінарних стягнень та відповідності чергового звання військовому званню, передбаченому штатною посадою, та після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні.

23. Строки вислуги у військових званнях для осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України, які перебувають на військовій службі, встановлюються:

{Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}


солдата (матроса), старшого солдата (старшого матроса),
молодшого сержанта (старшини 2 статті),
сержанта (старшини 1 статті),
старшого сержанта (головного старшини)

- 6 місяців;


старшини (головного корабельного старшини)

- 1 рік;


прапорщика (мічмана)

- 3 роки.

Особам, які приймаються із запасу на військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України, присвоюється військове звання на один ступінь вище за військове звання, яке вони мають у запасі, у разі закінчення встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні, передбаченому цим пунктом, але не вище за військове звання, передбачене посадою, на яку їх призначають.

{Абзац восьмий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

24. Прапорщикам (мічманам), які виявили високі професійні, ділові та моральні якості під час виконання військового обов'язку та досягли високих показників у службовій діяльності, чергове військове звання старшого прапорщика (старшого мічмана) може бути присвоєно у порядку заохочення достроково, після закінчення не менше половини встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні і за умови проходження служби не менше одного року на посадах, штатно-посадова категорія яких відповідає військовому званню старшого прапорщика (старшого мічмана).

Військове звання старшого прапорщика (старшого мічмана) може бути присвоєно також прапорщикам (мічманам), які прослужили бездоганно і безперервно як прапорщики (мічмани) протягом 10 років незалежно від займаної посади.

25. Військові звання рядового, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України присвоюються Головою Служби безпеки України, його заступниками або начальниками підрозділів (органів, закладів, установ), яким надано право приймати на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України.

26. Військове звання молодшого лейтенанта присвоюється військовослужбовцям, військовозобов'язаним і жінкам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра, споріднену з профілем службової діяльності, під час атестування до офіцерського складу.

27. Військове звання лейтенанта присвоюється:

а) молодшим лейтенантам, у яких закінчився строк вислуги у цьому званні;

б) військовослужбовцям, які закінчили вищі військові навчальні заклади Служби безпеки України з очною формою підготовки.

Військовослужбовцям Служби безпеки України, які звільняються з військової служби безпосередньо після закінчення вищого військового навчального закладу через сімейні обставини або за станом здоров'я, присвоюється військове звання лейтенанта запасу;

в) військовослужбовцям, військовозобов'язаним і жінкам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче спеціаліста, споріднену з профілем службової діяльності, під час атестування до офіцерського складу.

28. Перше офіцерське звання військовослужбовцям Служби безпеки України присвоюється Головою Служби безпеки України.

29. Чергові військові звання молодшого та старшого офіцерського складу Служби безпеки України присвоюються:

а) першим заступником Голови Служби безпеки України - до підполковника (капітана 2 рангу) включно;

б) Головою Служби безпеки України - до полковника (капітана 1 рангу).

30. Вищому офіцерському складу Служби безпеки України військові звання присвоюються Президентом України за поданням Голови Служби безпеки України.

31. Строки вислуги у військових званнях для осіб офіцерського складу Служби безпеки України, які перебувають на військовій службі, встановлюються:


молодшого лейтенанта, лейтенанта

- 2 роки;


старшого лейтенанта, капітана (капітан-лейтенанта)

- 3 роки;


майора (капітана 3 рангу)

- 4 роки;


підполковника (капітана 2 рангу)

- 5 років.

Строки вислуги у військових званнях полковника (капітана 1 рангу) і вище не встановлюються.

Для офіцерів, які закінчили вищі військові навчальні заклади з золотою медаллю або дипломом з відзнакою, а також вищі військові навчальні заклади з п'ятирічним і більшим строком навчання, встановлюється строк вислуги у військовому званні лейтенанта один рік.

Строк вислуги у присвоєному військовому званні обчислюється від дня видання наказу про присвоєння цього звання. Час перебування військовослужбовця у пониженому військовому званні до строку вислуги у поновленому військовому званні не зараховується.

Офіцерам, прийнятим на військову службу із запасу, до строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування їх у військовому званні в запасі.

32. Чергові офіцерські звання військовослужбовцям Служби безпеки України присвоюються у послідовному порядку в разі відповідності чергового звання військовому званню, передбаченому штатною посадою, та після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні.

Особам офіцерського складу Служби безпеки України чергове військове звання до полковника (капітана 1 рангу) включно може бути присвоєно Головою Служби безпеки України у порядку заохочення достроково за наявності підстав, передбачених статтею 41 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, після закінчення не менше половини встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні і за умови проходження служби не менше одного року на посадах, штатно-посадова категорія яких відповідає черговому військовому званню, або на один ступінь вище за військове звання, передбачене штатною посадою, після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому званні офіцерам, які виявили високі професійні, ділові та моральні якості під час виконання військового обов'язку та досягли високих показників у службовій діяльності.

33. Чергові військові звання офіцерського складу до полковника (капітана 1 рангу) включно аспірантам (ад'юнктам) і докторантам вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України присвоюються з урахуванням вимог пункту 32 цього Положення:

під час навчання - у разі відповідності чергового військового звання званню за штатною посадою, яку офіцер займав перед вступом до аспірантури (ад'юнктури) чи докторантури, без урахування наступних змін (підвищення чи пониження), внесених до штату за цією посадою;

після закінчення аспірантури (ад'юнктури) чи докторантури - у разі відповідності чергового військового звання званню за штатною посадою, на яку офіцер призначається після закінчення навчання.

34. Присвоєння офіцерських звань військовослужбовцям Служби безпеки України (крім осіб вищого офіцерського складу) проводиться відповідно до цього Положення в порядку, який визначається Головою Служби безпеки України.

Подання до присвоєння чергового військового звання у порядку заохочення достроково або на один ступінь вище за військове звання, передбачене штатною посадою, та військового звання полковника (капітана 1 рангу) розглядаються колегією Служби безпеки України.

За наявності у військовослужбовця Служби безпеки України дисциплінарного стягнення чергове військове звання до зняття стягнення не присвоюється.

35. У разі прийняття на військову службу до Служби безпеки України осіб рядового та начальницького складу Міністерства внутрішніх справ України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної пенітенціарної служби України, осіб начальницького складу податкової міліції, які мають спеціальні звання, а також осіб з їх числа, які мають відповідні спеціальні звання, але на час прийняття на військову службу до Служби безпеки України не працюють у зазначених органах, для заміщення військових посад таким особам присвоюються військові звання в порядку переатестування з урахуванням їх спеціальних звань, а працівникам та колишнім працівникам прокуратури, які мають класні чини, - з урахуванням їх класних чинів.

{Абзац перший пункту 35 в редакції Указу Президента № 21/2013 від 16.01.2013}

Військовослужбовцям, які мають армійські (корабельні) військові звання, у разі призначення на посади, за якими штатом передбачено корабельні (армійські) військові звання, відповідні військові звання присвоюються в порядку переатестування. В такому ж порядку присвоюються військові звання особам офіцерського складу Служби безпеки України, які мають відповідну освіту, в разі призначення на посади (звільнення з посад), за якими штатом передбачено військові звання з додаванням слів "медичної служби" чи "юстиції".

Присвоєння військовослужбовцям Служби безпеки України відповідних військових звань у порядку переатестування проводиться одночасно з прийняттям їх на військову службу за контрактом або призначенням на відповідні посади.

36. Строк вислуги у військовому званні військовослужбовцям Служби безпеки України, переатестованим на рівноцінне військове звання, обчислюється від дня видання наказу про присвоєння їм військового звання (спеціального звання, класного чину), яке вони мали до переатестування.

37. Усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Військовослужбовець, стосовно якого складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонений від виконання службових повноважень за рішенням начальника (командира) до закінчення розгляду справи судом.

Відсторонення військовослужбовця, якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, від виконання повноважень на посаді здійснюється відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

{Абзац третій пункту 37 в редакції Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

{Абзац четвертий пункту 37 виключено на підставі Указу Президента № 465/2015 від 05.08.2015}

Військовослужбовцям Служби безпеки України, яких усунуто від виконання службових обов'язків, відсторонено від виконання повноважень на посаді, відсторонено від виконання службових повноважень, а також військовослужбовцям, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, чергові військові звання не присвоюються.

У подальшому подання до присвоєння військових звань таким військовослужбовцям здійснюється залежно від результатів проведених заходів та прийнятих рішень.

{Пункт 37 в редакції Указу Президента № 21/2013 від 16.01.2013}

38. Військовослужбовців Служби безпеки України може бути позбавлено військових звань за вироком суду у зв'язку із вчиненням злочинів та в порядку дисциплінарного стягнення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

39. Пониження у військовому званні на один ступінь осіб рядового складу (крім солдата (матроса), сержантського і старшинського складу (крім молодшого сержанта (старшини 2 статті), молодшого офіцерського складу (крім молодшого лейтенанта) і старшого офіцерського складу Служби безпеки України,які перебувають на військовій службі, може застосовуватися як вид дисциплінарного стягнення в порядку, передбаченому Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

Військовослужбовцям Служби безпеки України, до яких застосовано дисциплінарне стягнення - пониження у військовому званні - може бути присвоєно чергове військове звання після зняття дисциплінарного стягнення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

40. Позбавлення осіб офіцерського складу Служби безпеки України військових звань (крім осіб вищого офіцерського складу), пониження їх у військовому званні на один ступінь у порядку дисциплінарного стягнення та поновлення у попередньому військовому званні до полковника (капітана 1 рангу) включно провадиться Головою Служби безпеки України.

Права начальників (командирів) щодо позбавлення військового звання, пониження у військовому званні на один ступінь у порядку дисциплінарного стягнення та поновлення у попередньому військовому званні рядового, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України визначаються Головою Служби безпеки України.

IV. Призначення на посади та переміщення по службі

41. Перелік військових посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського складу у Службі безпеки України, затверджується Президентом України за поданням Голови Служби безпеки України, а посад інших військовослужбовців - Головою Служби безпеки України.

Військові посади, що підлягають заміщенню військовослужбовцями Служби безпеки України, і відповідні цим посадам військові звання визначаються спеціальними переліками та передбачаються в штатах.

Окремі військові посади у мирний час (на умовах строкового трудового договору) можуть заміщатися цивільними особами у порядку, встановленому Головою Служби безпеки України.

42. Призначення на посади заступників Голови Служби безпеки України, начальників відповідних підрозділів Центрального управління згідно із законодавством, регіональних органів та ректора Національної академії Служби безпеки України здійснюється Президентом України за поданням Голови Служби безпеки України.

{Пункт 42 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 280/2008 від 28.03.2008}

43. Військовослужбовці Служби безпеки України призначаються на штатні посади (крім випадків, передбачених цим Положенням) їх прямими начальниками в порядку, що встановлюється Головою Служби безпеки України.

Призначення військовослужбовців Служби безпеки України на посади та переміщення їх по службі здійснюється з додержанням таких вимог:

а) військові посади офіцерського та рядового, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України комплектуються відповідно особами офіцерського та особами рядового, сержантського і старшинського складу, які перебувають на військовій службі;

б) у разі призначення на посади та в усіх випадках переміщення по службі військовослужбовців Служби безпеки України має забезпечуватись їх використання за основною або спорідненою спеціальністю чи з урахуванням набутого досвіду;

в) переміщення по службі військовослужбовців Служби безпеки України здійснюється, як правило, без зарахування в розпорядження відповідних начальників (командирів). Призначення на посади військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні відповідних начальників (командирів), проводиться у можливо короткий строк і не пізніше строків, зазначених у пункті 48 цього Положення. Випускники вищих військових навчальних закладів призначаються на відповідні вакантні посади після закінчення цих закладів, а зараховані в розпорядження відповідних начальників (командирів) - безпосередньо після їх прибуття в підрозділ (орган, заклад, установу) з відпустки, наданої у зв'язку із закінченням вищого військового навчального закладу. Військовозобов'язані та жінки, які приймаються на військову службу, призначаються на посади з дня їх прибуття в підрозділ (орган, заклад, установу) для проходження служби, але не раніше дня, наступного за днем звільнення їх з попереднього місця роботи;

г) необхідність і терміновість переміщення військовослужбовців Служби безпеки України, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями обмежено придатними до військової служби, з посад, що вони займають, на інші посади, обов'язки за якими вони можуть виконувати з урахуванням стану здоров'я, підготовки і досвіду служби, визначається прямими начальниками на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

д) переміщення по службі в іншу місцевість військовослужбовців Служби безпеки України, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями придатними або обмежено придатними до військової служби, але мають потребу за станом свого здоров'я або за станом здоров'я членів їхніх сімей змінити місце служби (проживання), здійснюється за рішенням відповідних начальників на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

е) військовослужбовцям Служби безпеки України, які є близькими особами відповідно до абзацу третього частини першої статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", не дозволяється перебувати у відносинах прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на військову службу (роботу), звільнення з військової служби (роботи), застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням;


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору