Про заходи по дальшому поліпшенню охорони здоров'я жінок і дітей раннього віку, зниженню дитячої [...]
Рада Міністрів УРСР; Постанова від 13.04.1987125
Документ 125-87-п, поточна редакція — Прийняття від 13.04.1987
 

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 13 квітня 1987 р. N 125
Київ
Про заходи по дальшому поліпшенню охорони
здоров'я жінок і дітей раннього віку,
зниженню дитячої смертності

Рада Міністрів Української РСР відзначає, що за останні роки
в республіці знижено захворюваність жінок і дітей, а також
материнську і дитячу смертність.
Разом з тим облвиконкоми, Київський та Севастопольський
міськвиконкоми, Міністерство охорони здоров'я УРСР, інші
міністерства і відомства УРСР не вжили вичерпних заходів по
докорінному поліпшенню охорони здоров'я жінок та дітей і вкрай
повільно усувають серйозні недоліки в цій важливій справі.
Міністерство охорони здоров'я УРСР не стало справжнім штабом
по впровадженню в роботу дитячих і родопомічних закладів досягнень
медичної науки та передового досвіду, значному поліпшенню
використання створеного матеріально-технічного і кадрового
потенціалу, вирішенню вузлових питань охорони материнства й
дитинства.
До цього часу третина дитячих лікарень і родильних будинків
має незадовільну матеріально-технічну базу, в них відсутні належні
умови для ефективного лікування дітей та жінок, виходжування
новонароджених. Облвиконкоми, особливо Ворошиловградський,
Донецький, Запорізький, Одеський, Харківський і Сумський,
недооцінюють соціальної важливості охорони материнства й
дитинства, не проявляють наполегливості та послідовності у
зміцненні матеріальної бази родильних будинків, дитячих лікарень і
поліклінік, незадовільно здійснюють контроль за їх будівництвом,
своєчасним проведенням капітального ремонту й реконструкції. У
Київській, Донецькій, Житомирській та деяких інших областях не
забезпечено першочергових умов фінансування й будівництва дитячих
і родопомічних закладів.
Повільно знижується дитяча смертність, а в мм. Києві і
Севастополі, а також у Ворошиловградській, Одеській і Харківській
областях цей показник протягом останніх років перевищує
середньореспубліканський. Профільні наукові установи і кафедри
медичних вузів не вносять вагомого вкладу в поліпшення справи
охорони здоров'я жінок і дітей.
Міністерство охорони здоров'я УРСР без належної
відповідальності ставиться до підготовки, перепідготовки і
використання медичних кадрів. У республіці не вистачає
акушерів-гінекологів, педіатрів, особливо в сільській місцевості,
медичних сестер для роботи в дитячих і родопомічних закладах, має
місце значна плинність медичних кадрів. Через низьку
укомплектованість лікарями й середнім медичним персоналом
відділень новонароджених і дітей раннього віку рівень виходжування
дітей та якість їх лікування низькі.
Міністерство будівництва УРСР, Украгробуд і Головкиївміськбуд
продовжують безвідповідально ставитись до будівництва дитячих і
родопомічних закладів, розглядаючи ці будови як другорядні. Вони
своєчасно не забезпечуються необхідною робочою силою, матеріалами
і технікою, що призводить до перевищення нормативних строків
спорудження цих об'єктів.
Вкрай повільно розгортається робота по запобіганню, виявленню
та лікуванню спадкових і природжених захворювань,
санітарно-гігієнічному вихованню майбутньої сім'ї, створенню
належних умов праці, оздоровленню жінок, які працюють у
промисловості та сільському господарстві.
Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Вважати дальше поліпшення охорони здоров'я жінок і дітей,
зниження дитячої смертності одним з найважливіших соціальних
завдань.
Звернути увагу Міністра охорони здоров'я УРСР т. Романенка,
голів облвиконкомів, Київського і Севастопольського
міськвиконкомів на незадовільне виконання рішень Партії і Уряду з
питань охорони материнства й дитинства.
Зажадати від колегії Міністерства охорони здоров'я УРСР та
обл(міськ)виконкомів глибоко проаналізувати фактичний стан справ
на місцях та вжити рішучих заходів до усунення наявних недоліків,
істотно підвищити якість і культуру подання медичної допомоги
дітям і матерям.
2. Міністерству будівництва УРСР, Украгробуду,
Головкиївміськбуду, Міністерству охорони здоров'я УРСР,
обл(міськ)виконкомам докорінно змінити ставлення до будівництва
дитячих і родопомічних закладів, забезпечити безумовно пріоритетні
умови фінансування й будівництва цих об'єктів. Встановити суворий
контроль за будівництвом та реконструкцією дитячих і родопомічних
закладів згідно з додатками N 1 і 2.
Починаючи з 1987 року новозбудовані дитячі лікарні й родильні
будинки вводити в експлуатацію до 1 листопада.
3. Облвиконкомам, Київському і Севастопольському
міськвиконкомам, Міністерству охорони здоров'я УРСР:
вжити невідкладних заходів до наведення зразкового порядку в
родильних будинках, дитячих лікарнях і відділеннях, оснащення їх
необхідним обладнанням і апаратурою, активніше використовуючи
права, надані постановою ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і
Ради Міністрів СРСР від 25 липня 1986 р. N 876;
провести в поточній п'ятирічці капітальний ремонт
стаціонарів, поліклінік і консультацій, які не відповідають
санітарно-гігієнічним вимогам. Здійснити переведення дитячих і
родильних відділень з аварійних приміщень і тих, що не придатні
для використання, в інші приміщення, в тому числі й новозбудовані
корпуси;
розширити та упорядкувати мережу спеціалізованих стаціонарів
для новонароджених і дітей раннього віку, вагітних жінок та
породіль згідно з додатком N 3;
укомплектувати кваліфікованими кадрами дитячі та родопомічні
заклади, в першу чергу відділення для виходжування і лікування
дітей раннього віку, та вжити заходів до закріплення їх на місцях.
істотно поліпшити житлово-побутові умови медичного персоналу,
особливо молодих спеціалістів. У поточній п'ятирічці повністю
укомплектувати ці заклади середнім медичним персоналом;
забезпечити організацію медико-генетичних кабінетів і жіночих
консультацій, в тому числі консультацій "Шлюб і сім'я", згідно з
додатком N 4;
виділити приміщення для створення спеціалізованих аптек
"Матері та дитини" згідно з додатком N 5.
4. Міністерству охорони здоров'я УРСР (т. Романенку):
організувати проведення комплексних, цільових наукових
досліджень з проблем охорони здоров'я жінок і дітей. Ширше
залучати працівників профільних науково-дослідних інститутів і
кафедр медичних вузів для значного поліпшення медичного
обслуговування вагітних, породіль, новонароджених і дітей раннього
віку;
підвищити дієвість санітарного контролю за додержанням в
акушерських і дитячих стаціонарах санітарно-гігієнічного та
протиепідемічного режимів;
посилити виховну роботу в колективах, рішуче боротися з
фактами бездушного, халатного ставлення до службових обов'язків,
створити обстановку нетерпимості до негативних проявів.
5. Обл(міськ)виконкомам разом з обл(міськ)профрадами вжити
додаткових заходів до створення належних умов для праці та
відпочинку працюючим, особливо вагітним жінкам, більш повного
задоволення потреб в оздоровленні жінок та матерів з дітьми.
6. Хід виконання цієї постанови розглянути в березні 1988 р.
у Раді Міністрів УРСР.

Голова
Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
Інд. 28

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 13 квітня 1987 р. N 125
ЗАВДАННЯ
по будівництву та реконструкції дитячих стаціонарів
та поліклінік на 1987-1990 роки
--------------------------------------------------------------------------------------- Області | Дитячі лікарні (ліжок)| Дитячі поліклініки | Дитячі | Переве- | | (відвідувань) |відділення| дення |-----------------------+-----------------------| (в них | відді- |1987 |1988 |1989 |1990 |1987 |1988 |1989 |1990 | ліжок) | лень для |рік |рік |рік |рік |рік |рік |рік |рік |1987-1990 | дітей | | | | | | | | | роки | раннього | | | | | | | | | | віку в | | | | | | | | | |поліпшені | | | | | | | | | | умови в | | | | | | | | | |1987-1990 | | | | | | | | | | роках | | | | | | | | | | (ліжок) --------------------------------------------------------------------------------------- Вінницька 500 4/200 700
Волинська 2/100 400
Ворошиловградська 3/150 900
Дніпропетровська 300 240 6/350 1100
Донецька 120 5/300 1500
Житомирська 240 5/200 400
Закарпатська 480 3/120 600
Запорізька 510 30 480 4/200 900
Івано-Франківська 120 3/120 300
Київська 250 3/120 700
Кіровоградська 120 4/160 400
Кримська 300 60 100 240 300 780 480 4/220 700
Львівська 60 300 120 240 3/180 600
Миколаївська 120 240 4/200 500
Одеська 120 120 480 5/300 800
Полтавська 33 267 240 4/200 500
Ровенська 300 240 3/180 400
Сумська 300 240 3/180 400
Тернопільська 2/100 400
Харківська 216 480 3/150 900
Херсонська 100 5/240 500
Хмельницька 120 3/120 400
Черкаська 3/150 500
Чернівецька 150 2/100 400
Чернігівська 480 2/100 500
м. Київ 600 300 400 250 - 500
Всього 693 867 1916 1630 1940 1170 1780 2170 88/4440 16200

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 13 квітня 1987 р. N 125
ЗАВДАННЯ
по будівництву та реконструкції родопомічних закладів
на 1987-1990 роки
------------------------------------------------------------------------------ Області | Родильні |Акушерсько-гінекологічні|Жіночі консультації | будинки | корпуси (ліжок) | (відвідувань) |--------------+------------------------+------------------- |1987|1989|1990| 1987 |1988 |1989 |1990 |1987|1988|1989|1990 |рік |рік |рік | рік |рік |рік |рік |рік |рік |рік |рік ------------------------------------------------------------------------------ Волинська 300
Ворошиловградська 130 60 200
Дніпропетровська 130
Закарпатська 120 60
Запорізька 130 130 120 200 200
Івано-Франківська 120 120
Київська 120
Кримська 130 120 400
Одеська 150
Полтавська 120
Ровенська 130 200
Сумська 130 540
Харківська 250 300
Хмельницька 130 60 300 200
Черкаська 120
Чернівецька 130 60 75
Чернігівська 130 60
м. Київ 150
Всього 260 510 780 120 240 420 510 945 - 1040 1200

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 3
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 13 квітня 1987 р. N 125
ЗАВДАННЯ
по організації та впорядкуванню відділень з
найважливіших видів спеціалізованої
допомоги дітям і жінкам на 1987-1990 роки
(одиниць) ------------------------------------------------------------------ Області | Кількість відділень |----------------------------------------------- | пато- |другого |дітей|інфек-| пато- |інфек- | логії | етапу |ран- |ційних| логії |ційних |новона- |виходжу-|нього| | вагіт- |ліка- |роджених| вання |віку | |них при | рень | |недоно- | | |обласних| | | шених | | |лікарнях| ------------------------------------------------------------------ Вінницька 2 - 2 2 1
Волинська 1 1 2 2 1 1
Ворошиловградська 2 1 4 3
Дніпропетровська 2 1 4 4
Донецька 3 - 4 5
Житомирська 1 1 2 2 1 1
Закарпатська 1 - 1 2
Запорізька 3 1 3 3 1
Івано-Франківська 1 1 1 2 1
Київська 2 - 2 3 1
Кіровоградська 1 1 2 2 1
Кримська 2 1 3 3 1 1
Львівська 2 - 2 2
Миколаївська 1 1 2 3
Одеська 2 1 3 3
Полтавська 1 - 1 2 1
Ровенська 2 1 1 3 1 1
Сумська 1 1 1 3 1
Тернопільська 1 1 1 2 1 1
Харківська 3 1 4 4 1
Херсонська 2 1 2 2
Хмельницька 1 - 2 1 1 1
Черкаська 1 1 1 2 1
Чернівецька 1 - 1 1 1
Чернігівська 1 1 1 1 1
м. Київ - 1 2 1
м. Севастополь 1 - 1 -
Всього 41 18 55 68 12 11

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 4
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 13 квітня 1987 р. N 125
ЗАВДАННЯ
по організації медико-генетичних кабінетів та
жіночих консультацій, в тому числі консультацій
"Шлюб і сім'я" на 1987-1990 роки
------------------------------------------------------------------ Область |Медико-генетичні| Жіночі консультації | кабінети |---------------------- | | всього| в тому числі | | |"Шлюб і сім'я" ------------------------------------------------------------------ Вінницька 3 1
Волинська 1 3
Ворошиловградська 10
Дніпропетровська 10 1
Донецька 10 1
Житомирська 1 3 1
Закарпатська 3 1
Запорізька 10 1
Івано-Франківська 3
Київська 1 5
Кіровоградська 3
Кримська 3
Львівська 3
Миколаївська 1 3 1
Одеська 5
Полтавська 1 3
Ровенська 1 3 1
Сумська 3 1
Тернопільська 3 1
Харківська 10
Херсонська 3 1
Хмельницька 1 3 1
Черкаська 3
Чернівецька 1 3 1
Чернігівська 3 1
м. Київ 4
м. Севастополь 2 1
Всього 8 120 15

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 5
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 13 квітня 1987 р. N 125
ЗАВДАННЯ
по розвитку спеціалізованих аптек
"Матері та дитини" на 1987-1990 роки
(одиниць) ------------------------------------------------------------------ Області | Всього | в тому числі по роках | |----------------------------- | | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 ------------------------------------------------------------------ Вінницька 1 1
Волинська 1 1
Ворошиловградська 2 1 1
Дніпропетровська 2 1 1
Донецька 4 1 1 1 1
Житомирська 2 1 1
Закарпатська 2 1 1
Запорізька 2 1 1
Івано-Франківська 2 1 1
Кіровоградська 2 1 1
Кримська 3 1 1 1
Львівська 1 1
Миколаївська 3 1 1 1
Одеська 1 1
Ровенська 1 1
Сумська 2 1 1
Харківська 2 1 1
Херсонська 1 1
Хмельницька 1 1
Черкаська 2 1 1
Чернівецька 1 1
Чернігівська 1 1
м. Київ 4 1 2 1
м. Севастополь 1 1
Всього 44 14 16 4 10

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...