Документ 1153-2005-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.12.2005


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 7 грудня 2005 р. N 1153
Київ
 
Про затвердження Державної програми
"Інформаційні та комунікаційні технології
в освіті і науці" на 2006-2010 роки

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити Державну програму "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки (далі - Програма), що додається.
 
     2. Міністерству освіти і науки щороку до 1 березня подавати Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання Програми.
 
     3. Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів, Міністерству економіки під час складання проектів Державного бюджету та Державної програми економічного і соціального розвитку України передбачати кошти на фінансування визначених Програмою заходів.

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ 
     Інд. 28

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2005 р. N 1153
 
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
"Інформаційні та комунікаційні технології
в освіті і науці" на 2006-2010 роки

 
Загальна частина
 
     Однією з найважливіших особливостей нашого часу є перехід розвинутих країн світу від постіндустріального до інформаційного суспільства, що зумовлює необхідність вжиття невідкладних заходів із впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у сфері освіти і науки. Створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, з одного боку, сприятиме накопиченню наукових знань, а з другого, розширенню доступу широких верств населення до різноманітних інформаційних ресурсів.
 
     Не менш важливим завданням в умовах інформаційного суспільства є навчити дітей користуватися інформаційними технологіями. Від успішного його вирішення визначальною мірою залежатиме розвиток країни і її місце у світовій спільноті.
 
     Інформаційні та комунікаційні технології становлять вагому частку світового виробництва, що спричиняє глобальний перерозподіл як ринку праці, так і ринку освітніх послуг. Крім того, створення єдиного європейського освітнього простору в рамках Болонського процесу істотно підвищує їх роль в освіті, сприяє розвитку так званих відкритих університетів.
 
     Українське науково-освітнє середовище також не може існувати без інфраструктури національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі (УРАН), основним завданням якої є проведення українськими вченими спільних досліджень, налагодження ними кооперативних зв'язків із західними науковими колективами. В удосконаленні телекомунікаційної мережі насамперед заінтересовані українські наукові співтовариства, які працюють у галузях фундаментальної і прикладної науки, де циркулюють потужні потоки даних, що зумовлює необхідність створення сучасних засобів їх обробки. Це, зокрема, медицина, фізика високих енергій і радіаційна безпека, радіоастрономія і космічні дослідження, аеродинаміка, геологія і розвідка корисних копалин, океанологія і метеорологія тощо.
 
Мета Програми
 
     Метою Програми є створення умов для розвитку освіти і науки, підвищення ефективності державного управління шляхом впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, забезпечення реалізації прав на вільний пошук, одержання, передачу, виробництво і поширення інформації, здійснення підготовки необхідних спеціалістів і кваліфікованих користувачів, сприяння розвитку вітчизняного виробництва високотехнологічної продукції і насамперед - конкурентоспроможних комп'ютерних програм як найважливішої складової інформаційних та комунікаційних технологій сприяння переходу економіки на інноваційний шлях розвитку.
 
Основні завдання Програми
 
     Програма передбачає виконання комплексу завдань, які повинні забезпечити:
 
     підвищення загальної інформаційної грамотності населення;
 
     оснащення навчальних закладів сучасним комп'ютерним та телекомунікаційним обладнанням;
 
     впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у навчальний процес і проведення наукових досліджень, забезпечення доступу до національних і світових інформаційних ресурсів;
 
     розроблення, впровадження та легалізацію програмного забезпечення;
 
     залучення мережевих технічних ресурсів для забезпечення підключення наукових установ та навчальних закладів до Інтернет;
 
     розвиток технологій дистанційного навчання і використання їх для запровадження в Україні системи навчання протягом усього життя;
 
     забезпечення захисту прав інтелектуальної власності (авторів та розробників);
 
     підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;
 
     розбудову інфраструктури науково-освітньої телекомунікаційної мережі (УРАН), підключення до неї наукових установ, наукових бібліотек, центрів науково-технічної інформації за допомогою каналів передачі даних, інтеграцію її з європейською науково-дослідницькою мережею (GEANT);
 
     розширення мережі електронних бібліотек навчальних закладів та наукових установ;
 
     розроблення систем забезпечення інформаційної безпеки функціонування мереж та інформаційних ресурсів.
 
     Виконання завдань Програми здійснюватиметься з урахуванням стратегії соціально-економічного розвитку регіонів, стану та перспектив розвитку інформаційних і комунікаційних технологій, новітніх досягнень в інформаційній сфері.
 
     Для виконання основних завдань Програми необхідно здійснити заходи згідно з додатком.
 
Фінансування Програми
 
     Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, які щороку передбачаються в державному бюджеті, із залученням інших джерел, у тому числі міжнародної технічної допомоги, внесків заінтересованих міжнародних організацій тощо.
 
     Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.
 
Очікувані результати
 
     Виконання Програми дасть змогу:
 
     підвищити якість, доступність та конкурентоспроможність національної освіти і науки на світовому ринку праці та освітніх послуг; надати нові можливості для наукового пошуку та технологічного розвитку;
 
     підвищити ефективність наукових досліджень, створити умови для ефективного міжнародного наукового співробітництва, розв'язати соціальні проблеми, пов'язані із створенням рівних умов доступу до освіти і науки;
 
     забезпечити доступ громадян до науково-освітніх ресурсів і створити умови для безперервного навчання протягом усього життя;
 
     підвищити ефективність державного управління за рахунок впровадження і масового поширення інформаційних та комунікаційних технологій;
 
     забезпечити реалізацію права громадян на вільний пошук, одержання, передачу, виробництво і поширення інформації;
 
     забезпечити прискорення інтеграції України до світового науково-освітнього простору.
 
Додаток
до Програми
 
ЗАХОДИ,
спрямовані на розвиток інформаційних
та комунікаційних технологій в освіті
і науці на 2006-2010 роки

 
----------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування заходу|Відповідальні|Строк |Орієнтов-|   У тому числі за роками   |
|          |за виконання |викона-|ний обсяг|                 |
|          |       |ння,  |фінансу- |                 |
|          |       |роки  |вання,  |----------------------------------|
|          |       |    |тис.   | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|          |       |    |гривень |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|         Оснащення комп'ютерною технікою та програмними засобами       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|Оснащення     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|універсальними   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|навчально-     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|комп'ютерними   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|комплексами:    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|загальноосвітніх та|МОН     |2006- | 524600 |123388|401212|   |   |   |
|позашкільних    |Академія   |2007  |     |   |   |   |   |   |
|навчальних закладів|педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|          |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|позашкільних    |МОН     |2007  |  5000 |   | 5000|   |   |   |
|навчальних     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|закладів, що    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|належать до сфери |       |    |     |   |   |   |   |   |
|управління МОН   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|Автономної     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|Республіки Крим,  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|обласних, Київської|       |    |     |   |   |   |   |   |
|та Севастопольської|       |    |     |   |   |   |   |   |
|міських      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|держадміністрацій |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|позашкільних    |МОН     |2007  |  73720 |   | 73720|   |   |   |
|навчальних     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|закладів, що    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|належать до сфери |       |    |     |   |   |   |   |   |
|управління міських,|       |    |     |   |   |   |   |   |
|районних      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|держадміністрацій |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|наукових та    |МОН     |2006- |  3800 |  471| 3329|   |   |   |
|науково-методичних |Академія   |2007  |     |   |   |   |   |   |
|установ, інститутів|педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|системи      |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|післядипломної   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|педагогічної освіти|       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Оснащення     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|мобільними     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|навчально-     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|комп'ютерними   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|комплексами:    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|наукових та    |МОН     |2006- |   400 |  94|  306|   |   |   |
|науково-методичних |Академія   |2007  |     |   |   |   |   |   |
|установ      |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|          |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|загальноосвітніх  |   -"-   |2008- | 370000 |   |   | 50000|200000|120000|
|навчальних закладів|       |2010  |     |   |   |   |   |   |
|I-III ступеня   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Оснащення     |   -"-   |2006- | 190000 | 8941| 45265| 45265| 45264| 45265|
|професійно-    |       |2010  |     |   |   |   |   |   |
|технічних     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|навчальних закладів|       |    |     |   |   |   |   |   |
|навчально-     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|комп'ютерними   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|комплексами    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення мережі  |МОН     |2006- |  17000 | 1412| 8294| 7294|   |   |
|регіональних,   |Мінагро-   |2008  |     |   |   |   |   |   |
|базових та     |політики   |    |     |   |   |   |   |   |
|локальних центрів |МОЗ     |    |     |   |   |   |   |   |
|системи      |Академія   |    |     |   |   |   |   |   |
|дистанційного   |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|навчання,     |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|оснащення їх    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|програмно-     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|технічними     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|засобами      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Забезпечення вищих |МОН     |2006- |  10100 | 1108| 2510| 2160| 2162| 2160|
|навчальних     |Мінагро-   |2010  |     |   |   |   |   |   |
|закладів, наукових |політики   |    |     |   |   |   |   |   |
|та науково-    |Міноборони  |    |     |   |   |   |   |   |
|методичних установ |Академія   |    |     |   |   |   |   |   |
|технічними засобами|педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|і мережевим    |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|обладнанням    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення і    |МОН     |2006- |  8400 |  494| 2301| 2001| 1803| 1801|
|модернізація    |МОЗ     |2010  |     |   |   |   |   |   |
|локальних мереж у |інші     |    |     |   |   |   |   |   |
|навчальних     |центральні  |    |     |   |   |   |   |   |
|закладах, наукових |органи    |    |     |   |   |   |   |   |
|та науково-    |виконавчої  |    |     |   |   |   |   |   |
|методичних     |влади    |    |     |   |   |   |   |   |
|установах     |Академія   |    |     |   |   |   |   |   |
|          |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|          |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Підключення    |МОН     |2006- | 128400 | 15106|113294|   |   |   |
|загальноосвітніх, |Мінтранс-  |2007  |     |   |   |   |   |   |
|позашкільних,   |зв'язку   |    |     |   |   |   |   |   |
|професійно-    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|технічних та вищих |       |    |     |   |   |   |   |   |
|навчальних закладів|       |    |     |   |   |   |   |   |
|до Інтернет    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Впровадження    |Мінтранс-  |2006- |  10000 |  471| 4382| 2382| 1383| 1382|
|бездротових    |зв'язку   |2010  |     |   |   |   |   |   |
|технологій.    |МОН     |    |     |   |   |   |   |   |
|Створення типових |Національна |    |     |   |   |   |   |   |
|проектів      |академія наук|    |     |   |   |   |   |   |
|абонентського   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|доступу до     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|інформаційних   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|ресурсів      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Розроблення та   |Мінтранс-  |2006- |  39900 |  824| 4169| 13569| 10669| 10669|
|впровадження    |зв'язку   |2010  |     |   |   |   |   |   |
|мікрохвильових   |МОН     |    |     |   |   |   |   |   |
|систем       |Національна |    |     |   |   |   |   |   |
|широкосмугового  |академія наук|    |     |   |   |   |   |   |
|радіодоступу до  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|Інтернет у     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|важкодоступних   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|районах      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Розроблення та   |   -"-   |2006- |  10000 |  706| 3574| 2574| 1572| 1574|
|впровадження    |       |2010  |     |   |   |   |   |   |
|технології xDSL для|       |    |     |   |   |   |   |   |
|доступу до Інтернет|       |    |     |   |   |   |   |   |
|дротовоюмережею  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|зв'язку      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Оснащення     |МОН     |2006- |  35000 | 1647| 8338| 8338| 8339| 8338|
|ліцензійними    |Мінагро-   |2010  |     |   |   |   |   |   |
|програмами     |політики   |    |     |   |   |   |   |   |
|          |МОЗ     |    |     |   |   |   |   |   |
|          |Академія   |    |     |   |   |   |   |   |
|          |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|          |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|---------------------------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Разом              |    | 1426320 |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|             Програмні засоби для загальноосвітніх,            |
|         професійно-технічних та вищих навчальних закладів          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|Забезпечення    |МОН     |2006- |  11000 | 1306| 2449| 2449| 2447| 2449|
|програмними    |Академія   |2007  |     |   |   |   |   |   |
|засобами      |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|навчального    |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|призначення    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|загальноосвітніх та|       |    |     |   |   |   |   |   |
|позашкільних    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|навчальних закладів|       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення     |МОН     |2006- |  17750 | 1129| 5393| 3976| 4126| 3126|
|електронних    |Національна |2010  |     |   |   |   |   |   |
|підручників та   |академія наук|    |     |   |   |   |   |   |
|енциклопедій    |Академія   |    |     |   |   |   |   |   |
|навчального    |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|призначення    |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення     |МОН     |2006- |  2000 |  235| 1765|   |   |   |
|фільмотеки     |       |2007  |     |   |   |   |   |   |
|навчальних фільмів |       |    |     |   |   |   |   |   |
|на електронних   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|носіях (40 відео- |       |    |     |   |   |   |   |   |
|фрагментів)    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення     |МОН     |2006- |  60000 | 2824| 14294| 14294| 14294| 14294|
|педагогічних    |Академія   |2010  |     |   |   |   |   |   |
|програмних засобів |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|для професійно-  |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|технічних     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|навчальних закладів|       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення банку  |МОН     |2006- |  7000 |  424| 1944| 1744| 1444| 1444|
|електронних    |Національна |2010  |     |   |   |   |   |   |
|документів     |академія наук|    |     |   |   |   |   |   |
|нормативно-    |Академія   |    |     |   |   |   |   |   |
|правового,     |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|науково-      |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|методичного,    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|психолого-     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|педагогічного,   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|організаційного,  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|програмно-     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|технологічного та |       |    |     |   |   |   |   |   |
|інформаційного   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|забезпечення    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|дистанційного   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|навчання      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення та    |   -"-   |2006- |  3500 |  306|  824|  824|  772|  774|
|впровадження    |       |2010  |     |   |   |   |   |   |
|програмних засобів |       |    |     |   |   |   |   |   |
|пілотної системи  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|поточного і    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|підсумкового    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|контролю знань   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|студентів у вищих |       |    |     |   |   |   |   |   |
|навчальних закладах|       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення та    |МОН     |2006- |  14500 |  494| 3301| 6701| 2703| 1301|
|впровадження    |Національна |2010  |     |   |   |   |   |   |
|програмних засобів |академія наук|    |     |   |   |   |   |   |
|для уніфікованої  |Академія   |    |     |   |   |   |   |   |
|системи      |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|дистанційного   |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|навчання      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення банку  |МОН     |2006- |  34900 | 3129| 12843| 6343| 6342| 6243|
|атестованих курсів |МОЗ     |2010  |     |   |   |   |   |   |
|дистанційного   |інші     |    |     |   |   |   |   |   |
|навчання для    |центральні  |    |     |   |   |   |   |   |
|загальноосвітніх, |органи    |    |     |   |   |   |   |   |
|професійно-    |виконавчої  |    |     |   |   |   |   |   |
|технічних, вищих  |влади    |    |     |   |   |   |   |   |
|навчальних закладів|Національна |    |     |   |   |   |   |   |
|та закладів    |академія наук|    |     |   |   |   |   |   |
|післядипломної   |Академія   |    |     |   |   |   |   |   |
|освіти       |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|          |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Розроблення    |МОН     |2006- |  2350 |  165|  634|  584|  533|  434|
|елементів штучного |Національна |2010  |     |   |   |   |   |   |
|інтелекту та    |академія наук|    |     |   |   |   |   |   |
|інтерактивних   |Академія   |    |     |   |   |   |   |   |
|засобів і     |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|технологій для   |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|індивідуалізації  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|навчального процесу|       |    |     |   |   |   |   |   |
|та їх впровадження |       |    |     |   |   |   |   |   |
|в систему     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|дистанційного   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|навчання      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення системи |МОН     |2006- |  6000 |  282| 1429| 1429| 1431| 1429|
|дистанційного   |Мінагро-   |2010  |     |   |   |   |   |   |
|навчання для    |політики   |    |     |   |   |   |   |   |
|перепідготовки та |Академія   |    |     |   |   |   |   |   |
|підвищення     |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|кваліфікації    |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|педагогічних і   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|науково-      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|педагогічних    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|працівників    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|загальноосвітніх, |       |    |     |   |   |   |   |   |
|професійно-    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|технічних та вищих |       |    |     |   |   |   |   |   |
|навчальних закладів|       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення центру  |МОН     |2006- |  2880 |  136|  686|  686|  686|  686|
|розроблення та   |Академія   |2010  |     |   |   |   |   |   |
|впровадження    |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|програмних засобів |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|навчального    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|призначення    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|---------------------------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Разом              |    | 161980 |   |   |   |   |   |
|---------------------------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення GRID-  |МОН     |2006- |  3500 |  235| 1191|  691|  692|  691|
|інфраструктури для |Національна |2010  |     |   |   |   |   |   |
|забезпечення    |академія наук|    |     |   |   |   |   |   |
|наукових досліджень|       |    |     |   |   |   |   |   |
|---------------------------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Разом              |    |  3500 |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       Розбудова інфраструктури національної науково-освітньої         |
|             телекомунікаційної мережі (УРАН)              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|Створення мережевої|МОН     |2006- |  9900 | 2329| 7571|   |   |   |
|інфраструктури   |Мінтранс-  |2007  |     |   |   |   |   |   |
|оптичних ліній в  |зв'язку   |    |     |   |   |   |   |   |
|мм. Одесі, Києві, |СБУ     |    |     |   |   |   |   |   |
|Дніпропетровську, |       |    |     |   |   |   |   |   |
|Харкові, Донецьку, |       |    |     |   |   |   |   |   |
|Львові,      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|Сімферополі,    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|Севастополі,    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|Луганську і    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|Запоріжжі     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|Підготовка форм  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|типових рішень для |       |    |     |   |   |   |   |   |
|організації    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|базового      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|комп'ютерного   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|телекомунікаційного|       |    |     |   |   |   |   |   |
|вузла. Підключення |       |    |     |   |   |   |   |   |
|мережевих     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|інфраструктур до  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|національної    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|науково-освітньої |       |    |     |   |   |   |   |   |
|телекомунікаційної |       |    |     |   |   |   |   |   |
|мережі (УРАН),   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|забезпечення    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|тестового доступу |       |    |     |   |   |   |   |   |
|до європейської  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|науково-      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|дослідницької   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|мережі (GEANT)   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Підключення    |МОН     |2008  |  1500 |   |   | 1500|   |   |
|оптичних мереж   |Мінтранс-  |    |     |   |   |   |   |   |
|університетів,   |зв'язку   |    |     |   |   |   |   |   |
|наукових установ в |СБУ     |    |     |   |   |   |   |   |
|інших містах    |інші     |    |     |   |   |   |   |   |
|донаціональної   |центральні  |    |     |   |   |   |   |   |
|науково-освітньої |органи    |    |     |   |   |   |   |   |
|телекомунікаційної |виконавчої  |    |     |   |   |   |   |   |
|мережі (УРАН),   |влади    |    |     |   |   |   |   |   |
|забезпечення    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|доступу до     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|європейської    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|науково-      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|дослідницької   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|мережі (GEANT)   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення мережевої|МОН     |2006- | 151600 | 8210| 70796| 37796| 34798|   |
|інфраструктури   |Мінтранс-  |2009  |     |   |   |   |   |   |
|міжміських оптичних|зв'язку   |    |     |   |   |   |   |   |
|ліній в напрямку: |СБУ     |    |     |   |   |   |   |   |
|Київ-Житомир-   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|Вінниця-      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|Хмельницький-   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|Тернопіль-Львів-  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|державний кордон  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|України;      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|Київ-Черкаси-   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|Кіровоград-    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|Миколаїв-Одеса;  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|Черкаси-Кременчук- |       |    |     |   |   |   |   |   |
|Дніпропетровськ,  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|Полтава-Харків;  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|Миколаїв-Херсон  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення мережевої|   -"-   |2006- |  9000 |  941| 3059| 5000|   |   |
|інфраструктури   |       |2008  |     |   |   |   |   |   |
|оптичних ліній   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|переходу через   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|українсько-    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|польську,     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|українсько-    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|словацьку і    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|українсько-угорську|       |    |     |   |   |   |   |   |
|ділянки державного |       |    |     |   |   |   |   |   |
|кордону,      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|організація    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|мультигігабітних  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|з'єднань із    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|словацькою,    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|чеською,      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|австрійською та  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|угорською науково- |       |    |     |   |   |   |   |   |
|освітніми мережами |       |    |     |   |   |   |   |   |
|---------------------------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Разом              |    | 172000 |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|        Створення, зберігання та доступ до інформаційних ресурсів       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|Створення Інтернет-|       |    |     |   |   |   |   |   |
|порталу:      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|загальної середньої|МОН     |2006- |  3835 |  253| 1249|  777|  779|  777|
|та професійно-   |СБУ     |2010  |     |   |   |   |   |   |
|технічної освіти  |Академія   |    |     |   |   |   |   |   |
|          |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|          |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|дистанційного   |   -"-   |2006- |  1450 |  247|  301|  301|  300|  301|
|навчання      |       |2010  |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|інформаційних   |МОН     |2006- |  3910 |  231| 1088| 1097|  747|  747|
|ресурсів освіти і |СБУ     |2010  |     |   |   |   |   |   |
|науки       |Національна |    |     |   |   |   |   |   |
|          |академія наук|    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|інноваційної    |   -"-  |2006- |  1300 |  61|  310|  310|  309|  310|
|діяльності     |       |2010  |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Розроблення    |МОН     |2006- |  1690 |  75|  381| 411 | 412 | 411 |
|технології     |Мінтранс-  |2010  |     |   |   |   |   |   |
|створення     |зв'язку   |    |     |   |   |   |   |   |
|віртуальних    |СБУ     |    |     |   |   |   |   |   |
|навчальних     |Національна |    |     |   |   |   |   |   |
|інформаційних   |академія наук|    |     |   |   |   |   |   |
|ресурсів за    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|освітньо-     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|кваліфікаційними  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|рівнями, реалізація|       |    |     |   |   |   |   |   |
|проекту підготовки |       |    |     |   |   |   |   |   |
|бакалаврів за   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|спеціальністю   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|"Телекомунікації" |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення     |МОН     |2006- |  16600 |  823| 4217| 4117| 4018| 3425|
|програмного та   |СБУ     |2010  |     |   |   |   |   |   |
|інформаційного   |інші     |    |     |   |   |   |   |   |
|забезпечення для  |центральні  |    |     |   |   |   |   |   |
|електронних    |органи    |    |     |   |   |   |   |   |
|наукових бібліотек |виконавчої  |    |     |   |   |   |   |   |
|і архівів     |влади    |    |     |   |   |   |   |   |
|          |Національна |    |     |   |   |   |   |   |
|          |академія наук|    |     |   |   |   |   |   |
|          |Академія   |    |     |   |   |   |   |   |
|          |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|          |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Забезпечення    |МОН     |2006- |  3000 |  353| 2647|   |   |   |
|функціонування   |СБУ     |2007  |     |   |   |   |   |   |
|української мови в |Національна |    |     |   |   |   |   |   |
|інформаційному   |академія наук|    |     |   |   |   |   |   |
|комп'ютерному   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|середовищі     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення     |   -"-   |2006- |   250 |  59|  191|   |   |   |
|українського    |       |2007  |     |   |   |   |   |   |
|сегмента      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|міжнародної    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|лінгвістичної   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|системи      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення     |МОН     |2006- |   620 |  24|  319|  79|  79|  119|
|електронних    |СБУ     |2010  |     |   |   |   |   |   |
|бібліотек вищих  |інші     |    |     |   |   |   |   |   |
|навчальних     |центральні  |    |     |   |   |   |   |   |
|закладів      |органи    |    |     |   |   |   |   |   |
|          |виконавчої  |    |     |   |   |   |   |   |
|          |влади    |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення системи |МОН     |2006- |  8200 |  536| 1610| 2316| 2122| 1616|
|електронних    |СБУ     |2010  |     |   |   |   |   |   |
|класифікаторів і  |інші     |    |     |   |   |   |   |   |
|нормативних    |центральні  |    |     |   |   |   |   |   |
|документів для   |органи    |    |     |   |   |   |   |   |
|забезпечення    |виконавчої  |    |     |   |   |   |   |   |
|дистанційної освіти|влади    |    |     |   |   |   |   |   |
|          |Національна |    |     |   |   |   |   |   |
|          |академія наук|    |     |   |   |   |   |   |
|          |Академія   |    |     |   |   |   |   |   |
|          |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|          |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення та    |   -"-   |2006- |  1400 |  71|  357|  357|  258|  357|
|впровадження    |       |2010  |     |   |   |   |   |   |
|типових макетів і |       |    |     |   |   |   |   |   |
|шаблонів      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|електронних    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|документів для   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|використання у   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|вищих навчальних  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|закладах      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення     |МОН     |2006- |  11500 |  941| 4765| 2765| 1764| 1265|
|віртуального    |СБУ     |2010  |     |   |   |   |   |   |
|університету,   |Національна |    |     |   |   |   |   |   |
|розроблення та   |академія наук|    |     |   |   |   |   |   |
|підтримка його   |Академія   |    |     |   |   |   |   |   |
|інформаційних   |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|ресурсів      |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Сертифікація та  |МОН     |2006- |  1000 |  118|  441|  441|   |   |
|атестація     |СБУ     |2008  |     |   |   |   |   |   |
|програмних засобів |Національна |    |     |   |   |   |   |   |
|та курсів     |академія наук|    |     |   |   |   |   |   |
|дистанційного   |Академія   |    |     |   |   |   |   |   |
|навчання      |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|          |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Разом       |       |    |  54755 |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|Підготовка науково-|МОН     |2006- |  3850 |  228| 1055| 1055|  757|  755|
|педагогічних    |інші     |2010  |     |   |   |   |   |   |
|працівників вищих |центральні  |    |     |   |   |   |   |   |
|навчальних закладів|органи    |    |     |   |   |   |   |   |
|та їх сертифікація |виконавчої  |    |     |   |   |   |   |   |
|для роботи з    |влади    |    |     |   |   |   |   |   |
|програмними    |Національна |    |     |   |   |   |   |   |
|засобами      |академія наук|    |     |   |   |   |   |   |
|навчального    |Академія   |    |     |   |   |   |   |   |
|призначення та   |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|інформаційними і  |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|комунікаційними  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|технологіями    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення     |МОН     |2006- |  4150 |  247| 1051|  951|  950|  951|
|програмно-     |Академія   |2010  |     |   |   |   |   |   |
|методичного    |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|комплексу та    |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|електронних    |Національна |    |     |   |   |   |   |   |
|ресурсів для    |академія наук|    |     |   |   |   |   |   |
|підвищення     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|кваліфікації    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|працівників    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|загальноосвітніх, |       |    |     |   |   |   |   |   |
|професійно-    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|технічних та вищих |       |    |     |   |   |   |   |   |
|навчальних     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|закладів,     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|викладачів та   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|наукових      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|працівників у   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|галузі       |       |    |     |   |   |   |   |   |
|інформаційних та  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|комунікаційних   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|технологій     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення державної|МОН     |2006- |  2100 |  52|  362|  462|  562|  662|
|системи оцінки   |інші     |2010  |     |   |   |   |   |   |
|знань та вмінь в  |центральні  |    |     |   |   |   |   |   |
|галузі       |органи    |    |     |   |   |   |   |   |
|інформаційних та  |виконавчої  |    |     |   |   |   |   |   |
|комунікаційних   |влади    |    |     |   |   |   |   |   |
|технологій із   |Академія   |    |     |   |   |   |   |   |
|системою      |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|сертифікації, що  |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|відповідає     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|міжнародному    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|стандарту ECDL   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення     |МОН     |2006- |   170 |  40|  65|  65|   |   |
|стандартів     |Академія   |2008  |     |   |   |   |   |   |
|підготовки та   |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|перепідготовки   |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|вчителів для роботи|       |    |     |   |   |   |   |   |
|з програмними   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|засобами      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|навчального    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|призначення та   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|інформаційними і  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|комунікаційними  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|технологіями    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Разом       |       |    |  10270 |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            Нормативно-правове забезпечення впровадження         |
|             інформаційних та комунікаційних технологій          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|Створення комплексу|МОН     |2006- |   800 |  47|  251|  251|  251|   |
|державних     |Національна |2009  |     |   |   |   |   |   |
|стандартів України |академія наук|    |     |   |   |   |   |   |
|в галузі      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|інформаційних та  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|комунікаційних   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|технологій     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Удосконалення   |   -"-   |2006  |   50 |  50|   |   |   |   |
|нормативно-правової|       |    |     |   |   |   |   |   |
|бази в сфері    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|інтелектуальної  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|власності щодо   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|захисту розробок у |       |    |     |   |   |   |   |   |
|галузі       |       |    |     |   |   |   |   |   |
|інформаційних та  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|комунікаційних   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|технологій     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Нормативно-правове |МОН     |2006- |   130 |  39|  47|  44|   |   |
|забезпечення    |Національна |2008  |     |   |   |   |   |   |
|функціонування   |академія наук|    |     |   |   |   |   |   |
|загальнодержавного |Академія   |    |     |   |   |   |   |   |
|реєстру      |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|інформаційних   |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|ресурсів науково- |       |    |     |   |   |   |   |   |
|технічної та    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|освітньої     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|інформації     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Удосконалення   |   -"-   |2006- |   100 |  37|  63|   |   |   |
|нормативно-правової|       |2007  |     |   |   |   |   |   |
|бази системи    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|дистанційного   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|навчання      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Разом       |       |    |  1080 |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      Інформаційне забезпечення управління науково-освітньою сферою       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|Створення системи |МОН     |2006- |  4650 |  311| 1590|  983|  933|  833|
|моніторингу,    |інші     |2010  |     |   |   |   |   |   |
|планування та   |центральні  |    |     |   |   |   |   |   |
|прогнозування   |органи    |    |     |   |   |   |   |   |
|діяльності     |виконавчої  |    |     |   |   |   |   |   |
|навчальних     |влади    |    |     |   |   |   |   |   |
|закладів      |Національна |    |     |   |   |   |   |   |
|          |академія наук|    |     |   |   |   |   |   |
|          |Академія   |    |     |   |   |   |   |   |
|          |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|          |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Розроблення типової|МОН     |2006- |  1000 |  94|  453|  453|   |   |
|автоматизованої  |Академія   |2008  |     |   |   |   |   |   |
|системи управління |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|загальноосвітнім  |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|навчальним закладом|       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Розроблення    |МОН     |2006- |  2200 |  71|  358|  457|  457|  857|
|програмних засобів |Національна |2010  |     |   |   |   |   |   |
|системи незалежного|академія наук|    |     |   |   |   |   |   |
|тестування знань  |Академія   |    |     |   |   |   |   |   |
|          |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|          |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення та    |   -"-   |2006- |  1400 |  75|  351|  371|  312|  291|
|впровадження    |       |2008  |     |   |   |   |   |   |
|автоматизованої  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|системи обліку   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|підручників у   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|загальноосвітніх  |       |    |     |   |   |   |   |   |
|навчальних закладах|       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення галузевої|МОН     |2006- |  1250 |  118|  591|  541|   |   |
|системи      |Національна |2008  |     |   |   |   |   |   |
|сертифікації    |академія наук|    |     |   |   |   |   |   |
|програмних засобів |Академія   |    |     |   |   |   |   |   |
|наукового і    |педагогічних |    |     |   |   |   |   |   |
|навчального    |наук     |    |     |   |   |   |   |   |
|призначення    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Створення     |МОН     |2006- |  4400 |  245| 1139| 1139| 1038|  839|
|інтерактивної   |інші     |2010  |     |   |   |   |   |   |
|інформаційної   |центральні  |    |     |   |   |   |   |   |
|системи моніторингу|органи    |    |     |   |   |   |   |   |
|результатів    |виконавчої  |    |     |   |   |   |   |   |
|наукових досліджень|влади    |    |     |   |   |   |   |   |
|          |Національна |    |     |   |   |   |   |   |
|          |академія наук|    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Розроблення    |МОН     |2006- |  8070 |  598| 1999| 2000| 1736| 1737|
|програмно-технічних|СБУ     |2010  |     |   |   |   |   |   |
|систем забезпечення|Національна |    |     |   |   |   |   |   |
|захисту      |академія наук|    |     |   |   |   |   |   |
|інформаційних   |       |    |     |   |   |   |   |   |
|ресурсів від    |       |    |     |   |   |   |   |   |
|несанкціонованого |       |    |     |   |   |   |   |   |
|доступу      |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Розроблення та   |МОН     |2006- |  2200 |  549|  415|  414|  408|  414|
|впровадження    |       |2010  |     |   |   |   |   |   |
|системи управління |       |    |     |   |   |   |   |   |
|Програмою     |       |    |     |   |   |   |   |   |
|-------------------+-------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Разом       |       |    |  25170 |   |   |   |   |   |
|---------------------------------+-------+---------+------+------+------+------+------|
|Усього за Програмою       |    | 1855075 |183400|831539|239757|359652|240727|
---------------------------------------------------------------------------------------- вгору