Документ 1090-2010-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.07.2015, підстава 499-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 листопада 2010 р. N 1090
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 499 ( 499-2015-п ) від 17.07.2015 }
Про затвердження Державної цільової програми
підтримки соціально-економічного розвитку
малих міст на 2011-2015 роки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 905 ( 905-2011-п ) від 31.08.2011
N 491 ( 491-2012-п ) від 31.05.2012
N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову програму підтримки
соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки
(далі - Програма), що додається.

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 970
( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

3. Міністерству фінансів під час складання проекту Державного
бюджету України на відповідний рік враховувати за поданням
Міністерства економічного розвитку і торгівлі у відповідних
бюджетних програмах кошти для виконання визначених Програмою
завдань і заходів виходячи з можливостей державного бюджету. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 905
( 905-2011-п ) від 31.08.2011 }
4. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам
виконавчої влади забезпечити виконання Програми у межах бюджетних
призначень, встановлених державним та місцевими бюджетами на
відповідний рік, та за рахунок інших джерел.
5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та
Севастопольській міській державним адміністраціям подавати щороку
до 15 березня Міністерству економічного розвитку і торгівлі
інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення і
подання до 1 квітня Кабінетові Міністрів України. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 905
( 905-2011-п ) від 31.08.2011 }

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2010 р. N 1090
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
підтримки соціально-економічного розвитку
малих міст на 2011-2015 роки

Загальна частина
Малими містами є міста, наявне населення яких не перевищує
50 тис. осіб.
Малі міста становлять 75 відсотків загальної кількості міст,
значна частина їх є адміністративними центрами районів. В Україні
на 1 січня 2010 р. нараховується 366 малих міст, в яких проживає
6,4 млн. осіб, що становить майже 14 відсотків населення країни
(більш як 20 відсотків міського населення). Малі міста відіграють
важливу роль у формуванні поселенської мережі та забезпеченні
розвитку національної економіки.
Світова фінансово-економічна криза загострила проблеми
соціально-економічного розвитку малих міст, що залежать від роботи
містоутворюючих підприємств.
На сьогодні відсутнє належне фінансування програм
соціально-економічного і культурного розвитку територіальних
громад малих міст, механізм надання державної підтримки малим
містам є неефективним.
Проблемами соціально-економічного розвитку малих міст є
низький рівень розвитку містоутворювальної бази, ринку праці та
інфраструктури, відсутність джерел формування фінансових ресурсів
малих міст. Погіршується спроможність переважної більшості
територіальних громад, органів місцевого самоврядування малих міст
щодо здійснення власних і делегованих повноважень, що зумовлює
низький рівень надання відповідних соціальних та адміністративних
послуг населенню.
Мета Програми
Метою Програми є сприяння забезпеченню розбудови
інфраструктури малих міст, підвищення якості послуг, що надаються
населенню органами місцевого самоврядування таких міст.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Можливі два способи розв'язання проблеми, що передбачають:
перший - поступове розв'язання проблем соціально-економічного
розвитку малих міст шляхом виконання державних цільових, галузевих
та регіональних програм.
Недоліком такого способу є невизначеність державних
пріоритетів соціально-економічного розвитку малих міст,
відсутність координації діяльності органів влади різних рівнів з
розв'язання проблем соціально-економічного розвитку малих міст,
залишковий принцип фінансування програм та розпорошеність
бюджетних ресурсів і, як наслідок, неефективність механізму
надання державної підтримки соціально-економічного розвитку малих
міст;
другий, оптимальний - запровадження ефективного механізму
надання державної підтримки соціально-економічного розвитку малих
міст шляхом концентрації ресурсів державного та місцевих бюджетів
на розв'язанні пріоритетних проблем життєдіяльності таких міст,
створення правових, організаційних умов для підвищення рівня
спроможності та відповідальності органів місцевого самоврядування
за надання населенню якісних послуг, що сприятиме розбудові
інфраструктури малих міст, вирішенню соціальних, екологічних та
економічних питань їх розвитку, подоланню кризових явищ.
Проблеми соціально-економічного розвитку малих міст
передбачається розв'язати шляхом:
удосконалення нормативно-правової бази з питань стимулювання
соціально-економічного розвитку малих міст;
запровадження ефективного механізму надання державної
фінансової підтримки соціально-економічного розвитку малих міст за
такими напрямами:
- розроблення містобудівної та землевпорядної документації;
- реалізація інвестиційних проектів у сфері
житлово-комунального господарства, зокрема впровадження
енергозберігаючих технологій у сфері тепло- та водопостачання;
- забезпечення сучасною технікою для вивозу твердих побутових
відходів;
- будівництво та реконструкція автомобільних доріг;
- впровадження енергозберігаючих технологій вуличного
освітлення.
Державна фінансова підтримка соціально-економічного розвитку
малих міст надається як субвенція з державного бюджету бюджетам
малих міст на соціально-економічний розвиток (далі - субвенція) за
рахунок коштів, що передбачаються у державному бюджеті на
соціально-економічний розвиток регіонів, у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України, на умовах співфінансування з бюджетів
малих міст, обсяг якого становить не менш як 10 відсотків
субвенції.
Переліки об'єктів, що фінансуються за рахунок субвенції,
формуються органами місцевого самоврядування малих міст відповідно
до визначених напрямів.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в
додатку 1.
Завдання і заходи
Основними завданнями Програми є:
надання державної фінансової підтримки соціально-економічного
розвитку малих міст;
створення умов для збільшення обсягу фінансових ресурсів
бюджетів малих міст;
залучення інвестиційних та фінансових ресурсів для
соціально-економічного розвитку малих міст;
забезпечення стимулювання соціально-економічного розвитку
депресивних малих міст;
сприяння соціально-економічному розвитку малих міст як
центрів економічної активності;
удосконалення нормативно-правової бази у сфері земельних
відносин.
Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
підвищити інвестиційну привабливість малих міст;
забезпечити надання населенню якісних послуг;
розробити генеральні плани та землевпорядну документацію
малих міст;
забезпечити споживачів стабільним електропостачанням, знизити
нормативні і технологічні витрати;
забезпечити утилізацію твердих побутових відходів,
ліквідувати стихійні звалища;
забезпечити населення якісною питною водою;
підвищити якість житлово-комунальних та соціальних послуг;
створити додаткові робочі місця, підвищити рівень зайнятості
населення малих міст.
Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
державного і місцевих бюджетів, а також коштів міжнародних
фінансових організацій, інших джерел, не заборонених
законодавством.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 1732,5 млн.
гривень, у тому числі 1575 млн. - за рахунок державного бюджету,
157,5 млн. - за рахунок місцевих бюджетів.
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час
підготовки проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів
на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним
розпорядникам бюджетних коштів, відповідальних за виконання
завдань і заходів Програми.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Державної цільової програми
підтримки соціально-економічного розвитку
малих міст на 2011-2015 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 18 серпня 2010 р. N 1695 ( 1695-2010-р )
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 66, ст. 2373).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2010 р. N 1090.
3. Державний замовник - Мінекономрозвитку.
4. Керівник Програми - Міністр економічного розвитку і
торгівлі.
5. Виконавці заходів Програми - Мінекономрозвитку, Мінфін,
Мінрегіон, ДПС, Держземагентство, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська
держадміністрації, виконавчі комітети міських рад малих міст.
6. Строк виконання: 2011-2015 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
------------------------------------------------------------------ | Джерела | Орієнтовний | У тому числі за роками | | фінансування | обсяг |-----------------------------| | | фінансування, |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | | | млн. гривень | | | | | | |-----------------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----| |Державний бюджет | 1575 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |-----------------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----| |Місцеві бюджети | 157,5 |31,5 |31,5 |31,5 |31,5 |31,5 | |-----------------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----| |Усього | 1732,5 |346,5|346,5|346,5|346,5|346,5| ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 905
( 905-2011-п ) від 31.08.2011, N 491 ( 491-2012-п ) від
31.05.2012 }

Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми
підтримки соціально-економічного розвитку
малих міст на 2011-2015 роки


{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 905
( 905-2011-п ) від 31.08.2011 }

Додаток 3
до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми
підтримки соціально-економічного розвитку
малих міст на 2011-2015 роки

------------------------------------------------------------------------ | Найменування | Найменування |Одиниця| Значення показників | | завдання | показників |виміру |------------------------------| | | виконання | |усьо-| у тому числі за роками | | | завдання | | го |------------------------| | | | | |2011|2012|2013|2014|2015| |---------------+---------------+-------+-----+----+----+----+----+----| |1. Надання |реалізовані |одиниць| | | | | | | |державної |інвестиційні | | | | | | | | |фінансової |проекти* | | | | | | | | |підтримки | | | | | | | | | |соціально- | | | | | | | | | |економічного | | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | |малих міст | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------| |______________ | | * Кількість інвестиційних проектів визначається міськими радами| |після затвердження Порядку надання субвенції з державного бюджету| |місцевим бюджетам малих міст на підтримку соціально-економічного| |розвитку. | |----------------------------------------------------------------------| |2. Створення |проект | -"- | 1 | 1 | | | | | |умов для |нормативно- | | | | | | | | |збільшення |правового акта | | | | | | | | |обсягу |щодо | | | | | | | | |фінансових |вдосконалення | | | | | | | | |ресурсів |механізму | | | | | | | | |бюджетів |адміністрування| | | | | | | | |малих міст |місцевих | | | | | | | | | |податків і | | | | | | | | | |зборів | | | | | | | | | |(обов'язкових | | | | | | | | | |платежів) | | | | | | | | |---------------+---------------+-------+-----+----+----+----+----+----| |3. Залучення |проект | -"- | 1 | 1 | | | | | |інвестиційних |нормативно- | | | | | | | | |та фінансових |правового акта | | | | | | | | |ресурсів для |щодо | | | | | | | | |соціально- |удосконалення | | | | | | | | |економічного |механізму | | | | | | | | |розвитку |залучення | | | | | | | | |малих міст |міжнародної | | | | | | | | | |технічної | | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | | |---------------+---------------+-------+-----+----+----+----+----+----| |4. Забезпечення|проекти програм| -"- | | | | | | | |стимулювання |подолання | | | | | | | | |соціально- |депресивності | | | | | | | | |економічного |малих міст** | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | |депресивних | | | | | | | | | |малих міст | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------| |______________ | | ** Кількість програм визначається після надання в установленому| |порядку малим містам статусу депресивних. | |----------------------------------------------------------------------| |5. Сприяння |проект |одиниць| 1 | 1 | | | | | |соціально- |нормативно- | | | | | | | | |економічному |правового акта | | | | | | | | |розвитку |щодо проведення| | | | | | | | |малих міст як |експерименту з | | | | | | | | |центрів |об'єднання | | | | | | | | |економічної |територіальних | | | | | | | | |активності |громад | | | | | | | | | |---------------+-------+-----+----+----+----+----+----| | |кількість осіб,| осіб | 2600|650 |650 |650 |650 | | | |що пройшли | | | | | | | | | |навчання з | | | | | | | | | |питань | | | | | | | | | |розроблення | | | | | | | | | |інвестиційних | | | | | | | | | |проектів, | | | | | | | | | |залучення | | | | | | | | | |інвестицій та | | | | | | | | | |започаткування | | | | | | | | | |бізнесу | | | | | | | | |---------------+---------------+-------+-----+----+----+----+----+----| |6. Удосконален-|площа земель |відсот-| 100|33,3|33,3|33,4| | | |ня нормативно- |малих міст, | ків | | | | | | | |правової бази |нормативна | | | | | | | | |у сфері |грошова оцінка | | | | | | | | |земельних |яких проведена | | | | | | | | |відносин | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору