Кримінально-процесуальний кодекс України
Кодекс України; Закон, Кодекс від 28.12.19601001-05
Документ 1001-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.11.2012, підстава - 4651-VI


     2) яка  відповідно  до  цього Кодексу є свідком і в зв'язку з 
цим допитувалась або підлягає допиту;
3) яка є родичем особи, яка провадить дізнання, слідчого,
прокурора, будь-кого із складу суду, потерпілого, цивільного
позивача;
4) щодо якої порушено кримінальну справу;
5) визнана недієздатною чи обмежено дієздатною.
Особа не може брати участь у справі як захисник також у
випадках:
1) коли вона у даній справі надає або раніше надавала
юридичну допомогу особі, інтереси якої суперечать інтересам особи,
яка звернулася з проханням про надання юридичної допомоги;
2) у разі зупинення дії свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю або права на надання правової допомоги чи
його анулювання у порядку, встановленому законодавчими актами
України.
Одна і та ж особа не може бути захисником двох і більше
підозрюваних, обвинувачених чи підсудних, якщо інтереси захисту
одного з них суперечать інтересам захисту іншого.
Не може бути захисником особа, яка, зловживаючи своїми
правами, перешкоджає встановленню істини в справі, затягує
розслідування чи судовий розгляд справи, а також особа, яка
порушує порядок у судовому засіданні чи не виконує розпоряджень
головуючого під час судового розгляду справи.
Одна і та сама особа в даній кримінальній справі не може бути
захисником двох і більше свідків, а також захисником свідка та
підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, потерпілого, цивільних
позивача чи відповідача. { Стаття 61 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законом N 3780-XII ( 3780-12 ) від
23.12.93, в редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001
- набуває чинності з 29.06.2001; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2395-VI ( 2395-17 ) від 01.07.2010 }
Стаття 61-1. Усунення захисника від участі у справі
Захисник може бути усунутий від участі у справі лише з
підстав, передбачених статтею 61 цього Кодексу.
Встановивши обставини, які відповідно до пунктів 1, 3, 4, 5
частини першої, частин другої і третьої статті 61 цього Кодексу
виключають участь захисника у справі, особа, яка провадить
дізнання, слідчий виносять мотивовану постанову про усунення
захисника від участі в справі та повідомляють про це захисникові і
підозрюваному, обвинуваченому, підсудному.
На стадії дізнання та досудового слідства питання про
усунення захисника від участі у справі з підстав, передбачених
пунктом 2 частини першої або частиною четвертою статті 61 цього
Кодексу, за поданням особи, яка провадить дізнання, слідчого
вирішує суддя за місцем провадження розслідування. Суддя розглядає
подання про усунення захисника від участі у справі, вивчає
матеріали, якими обгрунтовується подання, вислуховує прокурора і
захисника, при необхідності опитує підозрюваного, обвинуваченого,
особу, у провадженні якої знаходиться справа, після чого виносить
мотивовану постанову про усунення захисника від участі у справі чи
про відмову в цьому. Постанова судді про усунення захисника
оскарженню не підлягає.
Під час судового розгляду питання про усунення захисника від
участі у справі з підстав, передбачених статтею 61 цього Кодексу,
вирішує суд.
За наявності підстав особа, яка провадить дізнання, слідчий
чи суд про усунення захисника від участі в справі повідомляють
відповідному органу, адвокатському об'єднанню для вирішення
питання про відповідальність адвоката. ( Кодекс доповнено статтею 61-1 згідно із Законом N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
Стаття 62. Відвід перекладача, експерта, спеціаліста і
секретаря судового засідання
Правила, зазначені в статті 54 цього Кодексу, стосуються
перекладача, експерта, спеціаліста і секретаря судового засідання
з тим обмеженням, що їх попередня участь у цій справі як
перекладача, експерта, спеціаліста і секретаря судового засідання
не може бути підставою для відводу. Відвід, заявлений перекладачеві, експертові і спеціалістові
під час провадження дізнання чи досудового слідства, вирішується
особою, яка провадить дізнання, слідчим або прокурором. Відвід,
заявлений під час судового розгляду секретареві судового
засідання, перекладачеві, експертові і спеціалістові, вирішується
судом або суддею, який одноособово розглядає справу. ( Стаття 62 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 117-VIII
( 117-08 ) від 30.08.71, Законом N 2464-XII ( 2464-12 ) від
17.06.92 )
Стаття 63. Обставини, що виключають участь у справі
представника потерпілого, цивільного позивача і
цивільного відповідача
Представником потерпілого, цивільного позивача і цивільного
відповідача не може бути особа, яка брала участь у цій справі як
слідчий або особа, що провадила дізнання, прокурор, громадський
обвинувач, суддя, секретар судового засідання, експерт,
спеціаліст, захисник, особа, яка допитувалась або підлягає допиту
як свідок, а також особа, що є родичем кого-небудь із складу суду
або обвинувача. Адвокат не може брати участі у справі як представник
потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача також і
за обставин, зазначених у статті 61 цього Кодексу. При наявності цих обставин особа повинна відмовитися від
виконання обов'язків представника потерпілого, цивільного позивача
або цивільного відповідача в даній справі. На цих же підставах
вона може бути усунута від участі в справі слідчим, прокурором або
судом. ( Стаття 63 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, із Законом N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
Г л а в а 5
ДОКАЗИ
Стаття 64. Обставини, що підлягають доказуванню в
кримінальній справі
При провадженні досудового слідства, дізнання і розгляді
кримінальної справи в суді підлягають доказуванню: 1) подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини
вчинення злочину); 2) винність обвинуваченого у вчиненні злочину і мотиви
злочину; 3) обставини, що впливають на ступінь тяжкості злочину, а
також обставини, що характеризують особу обвинуваченого,
пом'якшують та обтяжують покарання; 4) характер і розмір шкоди, завданої злочином, а також
розмір витрат закладу охорони здоров'я на стаціонарне лікування
потерпілого від злочинного діяння. ( Стаття 64 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 117-VIII
( 117-08 ) від 30.08.71, Законами N 3132-XII ( 3132-12 ) від
22.04.93, N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
Стаття 65. Докази
Доказами в кримінальній справі є всякі фактичні дані, на
підставі яких у визначеному законом порядку орган дізнання,
слідчий і суд встановлюють наявність або відсутність суспільно
небезпечного діяння, винність особи, яка вчинила це діяння, та
інші обставини, що мають значення для правильного вирішення
справи.
Ці дані встановлюються: показаннями свідка, показаннями
потерпілого, показаннями підозрюваного, показаннями
обвинуваченого, висновком експерта, речовими доказами, протоколами
слідчих і судових дій, протоколами з відповідними додатками,
складеними уповноваженими органами за результатами
оперативно-розшукових заходів, та іншими документами.
Фактичні дані, одержані на території іноземної держави її
компетентними органами при виконанні запиту (доручення) про
міжнародну правову допомогу, розслідуванні кримінальної справи,
переданої в Україну в порядку перейняття кримінального
переслідування, або в ході діяльності міжнародної слідчої групи,
використовуються органом дізнання, слідчим і судом як докази,
одержані відповідно до вимог цього Кодексу. { Стаття 65 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, із Законами N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001, N 3529-VI ( 3529-17 )
від 16.06.2011 }
Стаття 66. Збирання і подання доказів
Особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в
справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в
порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і
як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків;
вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і
громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть
встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення
ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську
таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі,
встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ). Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян,
підприємств, установ і організацій.
Докази можуть бути подані підозрюваним, обвинуваченим, його
захисником, обвинувачем, потерпілим, цивільним позивачем,
цивільним відповідачем і їх представниками, а також будь-якими
громадянами, підприємствами, установами і організаціями. Докази
можуть бути одержані при виконанні запиту (доручення) про
міжнародну правову допомогу на території іноземної держави, а
також у порядку перейняття кримінального переслідування чи в ході
діяльності міжнародної слідчої групи.
У передбачених законом випадках особа, яка провадить
дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх
провадженні, вправі доручити підрозділам, які здійснюють
оперативно-розшукову діяльність, провести оперативно-розшукові
заходи чи використати засоби для отримання фактичних даних, які
можуть бути доказами у кримінальній справі. { Стаття 66 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, із Законами N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001, N 2922-III ( 2922-14 )
від 10.01.2002, N 3529-VI ( 3529-17 ) від 16.06.2011 }
Стаття 67. Оцінка доказів
Суд, прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання,
оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується
на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин
справи в їх сукупності, керуючись законом.
Суд, прокурор, слідчий або особа, яка провадить дізнання, не
оцінює порядку збирання та подання доказів компетентним органом
іноземної держави при виконанні запиту (доручення) про міжнародну
правову допомогу, розслідуванні кримінальної справи, переданої в
Україну в порядку перейняття кримінального переслідування, або в
ході діяльності міжнародної слідчої групи.
Ніякі докази для суду, прокурора, слідчого і особи, яка
провадить дізнання, не мають наперед встановленої сили. { Стаття 67 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2857-XII
( 2857-12 ) від 15.12.92, N 3529-VI ( 3529-17 ) від 16.06.2011 }
Стаття 68. Показання свідків
Як свідок може бути викликана кожна особа, про яку є дані, що
їй відомі обставини, які відносяться до справи. Свідок може бути допитаний про обставини, які підлягають
встановленню по даній справі, в тому числі про факти, що
характеризують особу обвинуваченого або підозрюваного, та його
взаємовідносини з ними. Не можуть бути доказами дані, повідомлені свідком, джерело
яких невідоме. Якщо показання свідка базуються на повідомленнях
інших осіб, то ці особи повинні бути також допитані. ( Стаття 68 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84 )
Стаття 69. Особи, які не підлягають допиту як свідки і
особи, які мають право відмовитися давати
показання як свідки
Не можуть бути допитані як свідки:
1) адвокати та інші фахівці у галузі права, які за законом
мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням
юридичної особи, нотаріуси, лікарі, психологи, священнослужителі -
з приводу того, що їм довірено або стало відомо при здійсненні
професійної діяльності, якщо вони не звільнені від обов'язку
зберігати професійну таємницю особою, що довірила їм ці відомості;
2) захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного,
представник потерпілого, позивача, відповідача - про обставини,
які стали їм відомі при наданні юридичної допомоги підзахисним або
довірителям;
3) особи, які згідно з висновком судово-психіатричної чи
судово-медичної експертизи через свої фізичні або психічні вади не
можуть правильно сприймати факти, що мають доказове значення, і
давати показання про них;
4) свідок, який відповідно до статті 52-3 цього Кодексу дає
показання під псевдонімом, - щодо дійсних даних про його особу;
5) особа, яка має відомості про дійсні дані про свідка, який
відповідно до статті 52-3 цього Кодексу дає показання під
псевдонімом - щодо цих даних.
Відмовитися давати показання як свідки мають право:
1) члени сім'ї, близькі родичі, усиновлені, усиновителі
підозрюваного, обвинуваченого, підсудного;
2) особа, яка своїми показаннями викривала б себе, членів
сім'ї, близьких родичів, усиновленого, усиновителя у вчиненні
злочину.
Не можуть без їх згоди бути допитані як свідки особи, які
мають право дипломатичної недоторканності, а також працівники
дипломатичних представництв - без згоди дипломатичного
представника.
Дізнавач, слідчий, прокурор і суд перед допитом осіб,
зазначених у частинах 1 і 2 цієї статті, зобов'язані роз'яснити їм
право відмовитись давати показання, про що зазначається в
протоколі допиту чи в протоколі судового засідання. ( Стаття 69 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законом N 3780-XII ( 3780-12 ) від
23.12.93, в редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
Стаття 69-1. Права свідка
Свідок має право:
1) давати показання рідною мовою або іншою мовою, якою він
вільно володіє, і користуватися допомогою перекладача; 2) заявляти відвід перекладачу; 3) знати у зв'язку з чим і у якій справі він допитується; 4) власноручно викладати свої показання в протоколі допиту; 4-1) на обраного за власним бажанням захисника під час
допиту чи проведення інших слідчий дій за своєю участю відповідно
до цього Кодексу та на іншу правову допомогу в порядку,
встановленому законом, а також відмовитися від запрошеного ним
захисника. Захисник може запрошуватися свідком, його законним
представником, а також іншими особами на його прохання чи за
згодою; 5) користуватися нотатками і документами при дачі показань у
тих випадках, коли показання стосуються будь-яких розрахунків та
інших даних, які йому важко тримати в пам'яті; 6) відмовитися давати показання щодо себе, членів сім'ї та
близьких родичів, а також у разі, якщо у нього немає можливості
вільно, без неправомірних обмежень, отримати правову допомогу в
обсязі і формах, як він того потребує, в тому числі запросити
захисника; 7) знайомитися з протоколом допиту і клопотати про внесення
до нього змін, доповнень і зауважень, власноручно робити такі
доповнення і зауваження; 8) подавати скарги прокурору на дії дізнавача і слідчого; 9) одержувати відшкодування витрат, пов'язаних з викликом для
дачі показань. У разі наявності відповідних підстав свідок має право на
забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених
законом і в порядку, передбаченому статтями 52-1 - 52-5 цього
Кодексу. { Кодекс доповнено статтею 69-1 згідно із Законом N 1381-XIV
( 1381-14 ) від 13.01.2000; стаття 69-1 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2395-VI ( 2395-17 ) від 01.07.2010 }
Стаття 70. Обов'язки свідка
Особа, викликана органом дізнання, слідчим, прокурором або
судом як свідок, зобов'язана з'явитися в зазначені місце і час і
дати правдиві показання про відомі їй обставини в справі. Якщо свідок не з'явиться без поважних причин, орган дізнання,
слідчий, прокурор або суд мають право застосувати привід через
органи внутрішніх справ в порядку, передбаченому статтями 135 і
136 цього Кодексу. У випадку, передбаченому в частині 2 цієї статті, суд вправі
також накласти на свідка грошове стягнення до половини
мінімального розміру заробітної плати. Питання про грошове
стягнення вирішується судом у судовому засіданні при розгляді
справи, по якій свідок викликався. Воно може бути вирішено в
іншому судовому засіданні з викликом цього свідка. Його неявка без
поважних причин не перешкоджає розглядові питання про накладення
грошового стягнення. ( Стаття 70 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, N 8627-X ( 8627-10 ) від 20.03.85,
Законом N 2857-12 від 15.12.92 )
Стаття 71. Відповідальність свідка
За дачу завідомо неправдивих показань свідок несе кримінальну
відповідальність за статтею 384 Кримінального кодексу України. За злісне ухилення від явки до суду, до органів досудового
слідства або дізнання свідок несе відповідальність відповідно за
частиною 1 статті 185-3 або статтею 185-4 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 ), а за відмову дати
показання про відомі обставини в справі — за статтею 385
Кримінального кодексу України. ( Стаття 71 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, N 9166-XI ( 9166-11 ) від 04.05.90,
Законом N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
Стаття 72. Показання потерпілого
Потерпілий зобов'язаний з'явитися за викликом особи, яка
провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду. Потерпілий може бути допитаний про обставини, які підлягають
встановленню по даній справі, в тому числі про факти, що
характеризують особу обвинуваченого або підозрюваного, та його
взаємовідносини з ними. Не можуть бути доказами повідомлені
потерпілим дані, джерело яких невідоме. Якщо потерпілий не з'явиться без поважних причин, орган
дізнання, слідчий, прокурор або суд мають право застосувати
привід у порядку, передбаченому статтями 135 і 136 цього Кодексу. За злісне ухилення від явки до суду, до органів досудового
слідства або дізнання потерпілий несе відповідальність відповідно
за частиною 1 статті 185-3 або статтею 185-4 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, а за дачу завідомо неправдивих
показань — за статтею 384 Кримінального кодексу України. ( Стаття 72 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, N 9166-XI ( 9166-11 ) від 04.05.90,
Законом N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
Стаття 73. Показання підозрюваного
Підозрюваний вправі давати показання з приводу обставин, що
стали підставою для його затримання або застосування запобіжного
заходу, а також з приводу всіх інших відомих йому обставин по
справі. Показання підозрюваного підлягають перевірці. Визнання
підозрюваним своєї вини може бути покладено в основу обвинувачення
лише при підтвердженні цього визнання сукупністю доказів, що є в
справі. ( Стаття 73 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84 )
Стаття 74. Показання обвинуваченого
Обвинувачений вправі давати показання по пред'явленому йому
обвинуваченню, а також з приводу всіх інших відомих йому обставин
у справі і доказів, що є в справі. Показання обвинуваченого, в тому числі й такі, в яких він
визнає себе винним, підлягають перевірці. Визнання обвинуваченим
своєї вини може бути покладено в основу обвинувачення лише при
підтвердженні цього визнання сукупністю доказів, що є в справі. ( Стаття 74 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 117-VIII
( 117-08 ) від 30.08.71 )
Стаття 75. Висновок експерта
Експертиза призначається у випадках, коли для вирішення
певних питань при провадженні в справі потрібні наукові, технічні
або інші спеціальні знання. Як експерт може бути викликана будь-яка особа, що має
необхідні знання для дачі висновку з досліджуваних питань.
Питання, які ставляться експертові, і його висновок по них не
можуть виходити за межі спеціальних знань експерта. Експерт дає висновок від свого імені і несе за нього особисту
відповідальність. У разі необхідності в справі може бути
призначено декількох експертів, які дають загальний висновок. Коли
експерти не дійшли згоди, то кожний з них складає свій висновок
окремо. Висновок експерта для особи, яка провадить дізнання,
слідчого, прокурора і суду не є обов'язковим, але незгода з ним
повинна бути мотивована у відповідних постанові, ухвалі, вироку. Якщо експертиза буде визнана неповною або не досить ясною,
може бути призначена додаткова експертиза, яка доручається тому
самому або іншому експертові. Коли висновок експерта буде визнано необгрунтованим чи таким,
що суперечить іншим матеріалам справи або інакше викликає сумніви
в його правильності, може бути призначена повторна експертиза, яка
доручається іншому експертові або іншим експертам. Не можуть бути експертами особи, які перебувають у службовій
або іншій залежності від обвинуваченого, потерпілого або які
раніше були ревізорами в справі.
Стаття 76. Обов'язкове призначення експертизи
Експертиза призначається обов'язково: 1) для встановлення причин смерті; 2) для встановлення тяжкості і характеру тілесних ушкоджень; 3) для визначення психічного стану підозрюваного або
обвинуваченого при наявності в справі даних, які викликають сумнів
щодо його осудності; 4) для встановлення статевої зрілості потерпілої в справах
про злочини, передбачені статтею 155 Кримінального кодексу
України; 5) для встановлення віку підозрюваного або обвинуваченого,
якщо це має значення для вирішення питання про його кримінальну
відповідальність і якщо про це немає відповідних документів і
неможливо їх одержати. ( Стаття 76 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР від
27.06.61, Законом N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
Стаття 77. Обов'язки і права експерта
Особа, яка призначена експертом, зобов'язана з'явитися за
викликом і дати правильний висновок на поставлені запитання. За злісне ухилення від явки до суду, до органів досудового
слідства або дізнання експерт несе відповідальність відповідно за
частиною 2 статті 185-3 або статтею 185-4 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, а за дачу завідомо неправдивого
висновку або за відмову без поважних причин від виконання
покладених на нього обов'язків — відповідно за статтями 384 чи 385
Кримінального кодексу України. Експерт має право: ознайомлюватися з матеріалами справи, які
стосуються експертизи; порушувати клопотання про представлення
нових матеріалів, необхідних для дачі висновку; з дозволу особи,
яка провадить дізнання, слідчого, прокурора або суду бути
присутнім при провадженні допитів та інших слідчих дій і задавати
особам, що допитуються, запитання, які стосуються експертизи, а за
наявності відповідних підстав - на забезпечення безпеки. Якщо питання, поставлене перед експертом, виходить за межі
його компетенції або якщо надані йому матеріали недостатні для
дачі висновку, експерт у письмовій формі повідомляє орган, що
призначив експертизу, про неможливість дати висновок. ( Стаття 77 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 9166-XI
( 9166-11 ) від 04.05.90, Законами N 1381-XIV ( 1381-14 ) від
13.01.2000, N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
Стаття 78. Речові докази
Речовими доказами є предмети, які були знаряддям вчинення
злочину, зберегли на собі сліди злочину або були об'єктом
злочинних дій, гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним
шляхом, і всі інші предмети, які можуть бути засобами для
розкриття злочину і виявлення винних або для спростування
обвинувачення чи пом'якшення відповідальності. ( Стаття 78 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84 )
Стаття 79. Зберігання речових доказів
Речові докази повинні бути уважно оглянуті, по можливості
сфотографовані, докладно описані в протоколі огляду і приєднані до
справи постановою особи, яка провадить дізнання, слідчого,
прокурора або ухвалою суду. Речові докази зберігаються при справі,
за винятком громіздких предметів, які зберігаються в органах
дізнання, досудового слідства і в суді або передаються для
зберігання відповідному підприємству, установі чи організації.
При передачі справи від одного органу дізнання чи
досудового слідства до іншого, направленні справи прокуророві чи
до суду, а так само при передачі справи з одного суду до іншого
речові докази передаються разом із справою.
В окремих випадках речові докази можуть бути до вирішення
справи в суді повернуті їх володільцям, якщо це можливо без шкоди
для успішного провадження в справі.
Речові докази, одержані в порядку надання міжнародної
правової допомоги на підставі виконання запиту (доручення)
компетентного органу іноземної держави, зберігаються при запиті
(дорученні), за винятком громіздких предметів, які зберігаються в
органі, який виконував запит (доручення). Зазначені речові докази
передаються компетентному органу іноземної держави в порядку,
встановленому статтею 474 цього Кодексу" ( 1003-05 ). { Стаття 79 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законом N 3529-VI ( 3529-17 ) від
16.06.2011 }
Стаття 80. Строки зберігання речових доказів
Речові докази зберігаються до набрання вироком законної сили
або до закінчення строку оскарження постанови чи ухвали про
закриття справи.
Документи - речові докази повинні зберігатися весь час при
справі. Копії цих документів надаються власнику, а також іншим
особам, які за законодавством мають право користуватися цими
документами, за їх клопотанням і в порядку, встановленому статтею
186 цього Кодексу.
У тих випадках, коли виникає спір про право власності на
предмети, які є речовими доказами, вони зберігаються поки набере
законної сили рішення суду, винесене по даному спору в порядку
цивільного судочинства.
Речові докази, які можуть швидко зіпсуватися і які не можуть
бути повернуті володільцеві, негайно здаються відповідним
державним або кооперативним організаціям для реалізації. Коли
потім виникне необхідність у поверненні речових доказів, то
організації, які їх одержали, повертають взамін такі самі речі або
сплачують їх вартість по державних цінах, що існують в момент
повернення.
Речові докази, одержані в порядку надання міжнародної
правової допомоги на запит (доручення) компетентного органу
іноземної держави, зберігаються до передачі їх компетентному
органу іноземної держави. { Стаття 80 із змінами, внесеними згідно із Законами N 807-VI
( 807-17 ) від 25.12.2008, N 3529-VI ( 3529-17 ) від 16.06.2011 }
Стаття 81. Вирішення питання про речові докази
Питання про речові докази вирішується вироком, ухвалою чи
постановою суду або постановою органу дізнання, слідчого,
прокурора про закриття справи, при цьому: 1) знаряддя злочину, що належать обвинуваченому,
конфіскуються; 2) речі, вилучені з обігу, передаються відповідним установам
або знищуються; 3) речі, які не мають ніякої цінності і не можуть бути
використані, знищуються, а у випадках, коли заінтересовані особи
просять про це, можуть бути передані їм; 4) гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом,
передаються в доход держави; 5) гроші, цінності та інші речі, які були об'єктом злочинних
дій, повертаються їх законним володільцям, а якщо їх не
встановлено, то ці гроші, цінності та речі переходять у власність
держави. Спір про належність речей, що підлягають поверненню,
вирішується в порядку цивільного судочинства.
Стаття 82. Протоколи слідчих і судових дій та інші носії
інформації щодо цих дій
Протоколи слідчих і судових дій, складені і оформлені в
порядку, передбаченому цим Кодексом, носії інформації, на яких з
допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії, є
джерелом доказів, оскільки в них підтверджуються обставини і
факти, що мають значення для вирішення справи. ( Стаття 82 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
Стаття 83. Документи
Документи є джерелом доказів, якщо в них викладені або
засвідчені обставини, які мають значення для справи.
Документами є предмети, на яких за допомогою письмових
знаків, звуку, зображення тощо зафіксована певна інформація.
До документів можуть належати матеріали фотозйомки,
звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі
електронні), які містять відомості про обставини, встановлені в
ході кримінального судочинства органом дізнання, слідчим,
прокурором чи судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Документи мають бути досліджені та приєднані до справи
постановою особи, яка проводить дізнання, слідчим, прокурором,
ухвалою суду і зберігатися весь час при справі.
За клопотанням власника, а також інших осіб, які за
законодавством мають право користуватися цими документами,
вилучені та приєднані до кримінальної справи документи або їх
копії можуть бути надані їм у порядку, встановленому цим Кодексом.
У тих випадках, коли документи мають ознаки, зазначені в
статті 78 цього Кодексу, вони є речовими доказами. { Стаття 83 в редакції Закону N 807-VI ( 807-17 ) від 25.12.2008 }
Г л а в а 6
ПРОТОКОЛИ
Стаття 84. Обов'язковість ведення протоколу
При провадженні слідчих дій під час досудового слідства і
дізнання, в судових засіданнях суду першої інстанції та
апеляційного суду ведуться протоколи. ( Стаття 84 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 8627-X
( 8627-10 ) від 20.03.85, в редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 )
від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
Стаття 85. Протокол слідчої дії
В протоколі про кожну слідчу дію повинні бути зазначені:
місце і дата його складання; посади і прізвища осіб, що проводять
дію; прізвища осіб, які брали участь у проведенні слідчої дії,
адреси цих осіб; роз'яснення їх прав і обов'язків; зміст
проведеної слідчої дії, час її початку і закінчення; всі істотні
для справи обставини, виявлені при виконанні даної слідчої дії. З
метою нерозголошення даних про особу, щодо якої застосовані заходи
безпеки, у протоколах слідчих дій, передбачених статтями 95, 96,
107, 145, 170, 171, 173 та 176 цього Кодексу, обмежуються
відомості про цю особу в порядку, передбаченому статтею 52-3 цього
Кодексу. Протокол зачитується всім особам, що брали участь у
проведенні слідчої дії, при цьому їм роз'яснюється їх право робити
зауваження. Зазначені особи можуть ознайомитися з протоколом
особисто. Вставки і поправки повинні бути застережені в протоколі перед
підписами. Протокол підписують: особа, яка провадила слідчу дію,
допитана особа, а також перекладач, поняті, якщо вони були
присутні, та інші особи, які були присутні або брали участь у
проведенні цієї дії. Якщо хто-небудь з цих осіб через фізичні вади
або з інших причин не може особисто підписати протокол, то для
підписання протоколу запрошується стороння особа. До протоколу
можуть бути додані фотознімки, матеріали звукозапису, кінозйомок,
відеозапису, плани, схеми, зліпки та інші матеріали, які пояснюють
його зміст. Коли особа, що брала участь в проведенні слідчої дії,
відмовиться підписати протокол, то це зазначається в протоколі і
стверджується підписом особи, яка провадила слідчу дію. ( Стаття 85 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
18.01.66, N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84, Законом N 1381-XIV
( 1381-14 ) від 13.01.2000 )
Стаття 85-1. Застосування звукозапису при провадженні
досудового слідства
Звукозапис може застосовуватися при допиті підозрюваного,
обвинуваченого, свідка і потерпілого, очній ставці, пред'явленні
для впізнання, відтворенні обстановки і обставин події та при
проведенні інших слідчих дій під час досудового розслідування.
При проведенні слідчих дій з застосуванням звукозапису про це
повідомляються всі учасники слідчої дії до її початку. Фонограма
повинна містити відомості, зазначені у частині 1 статті 85 цього
Кодексу, та відбивати весь хід слідчої дії. Повторення спеціально
для звукозапису будь-якої частини слідчої дії в ході її проведення
не дозволяється.
Перед закінченням слідчої дії звукозапис повністю
відтворюється учасникам цієї дії. Висловлені ними зауваження і
доповнення до звукозапису заносяться на фонограму. Протокол
слідчої дії, проведеної з застосуванням звукозапису, складається з
додержанням правил цього Кодексу. В протоколі повинно бути також
зазначено про застосування звукозапису і повідомлення про це
учасників слідчої дії, про технічні засоби та умови звукозапису,
про відтворення звукозапису учасникам слідчої дії та їх заяви з
приводу застосування звукозапису. В разі відтворення звукозапису
показань при проведенні іншої слідчої дії про це зазначається у
протоколі відповідної слідчої дії. При проведенні очної ставки
відтворення звукозапису попередніх показань учасників очної ставки
допускається лише після дачі ними показань на очній ставці та
занесення їх до протоколу.
При пред'явленні учасникам процесу матеріалів справи у
зв'язку з закінченням досудового розслідування звукозапис
відтворюється обвинуваченому і його захиснику, а в разі клопотання
- і іншим учасникам процесу. Фонограма в опечатаному вигляді
зберігається при справі. ( Кодекс доповнено статтею 85-1 згідно з Указом ПВР N 117-VIII
( 117-08 ) від 30.08.71, в редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 )
від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
Стаття 85-2. Застосування кінозйомки, відеозапису при
проведенні слідчої дії
Кінозйомка, відеозапис можуть застосовуватися при проведенні
огляду, обшуку, відтворенні обстановки і обставин події та при
проведенні інших слідчих дій.
Учасники слідчої дії повідомляються про застосування
кінозйомки, відеозапису до початку цієї дії. Після зйомки, запису
та виготовлення кінострічки, відеострічки вони демонструються всім
учасникам слідчої дії, про що складається окремий протокол.
Процесуальне оформлення застосування кінозйомки, відеозапису і
демонстрування кінострічки, відеострічки при проведенні іншої
слідчої дії, пред'явленні матеріалів справи в зв'язку з
закінченням досудового розслідування, а також під час судового
розгляду провадиться відповідно до правил, передбачених статтею
85-1 цього Кодексу. ( Кодекс доповнено статтею 85-2 згідно з Указом ПВР N 117-VIII
( 117-08 ) від 30.08.71, із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР
N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84 )
Стаття 85-3. Застосування телефонної конференції та
відеоконференції при проведенні слідчої дії
У разі неможливості явки учасників слідчої чи іншої
процесуальної дії до органу дізнання, слідчого, прокурора або до
суду за місцем провадження у справі, а також необхідності
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві, або з інших обґрунтованих підстав слідча чи
процесуальна дія за їх участю може здійснюватися шляхом проведення
телефонної конференції або відеоконференції.
Телефонна конференція або відеоконференція проводиться на
підставі доручення органу дізнання, слідчого, прокурора або суду.
Відеоконференція може застосовуватися під час допиту свідка,
експерта, підозрюваного, обвинуваченого і підсудного, очної
ставки, пред'явлення для впізнання, відтворення обстановки і
обставин події.
Слідчі дії під час відеоконференції за участю підозрюваного,
обвинуваченого і підсудного проводяться лише за їх письмовою
згодою, про що зазначається у протоколі слідчої дії.
Слідчі дії під час відеоконференції за участю свідка чи
експерта проводяться з урахуванням положень статей 70, 71 та 77
цього Кодексу.
Телефонна конференція може застосовуватися під час проведення
допиту свідка чи експерта за їх письмовою згодою.
Під час телефонної конференції або відеоконференції ведеться
звуко- або відеозапис.
Про проведення телефонної конференції або відеоконференції
орган дізнання, слідчий, прокурор або суд, у провадженні якого
перебуває кримінальна справа, та орган, який виконує доручення,
складає окремі протоколи, до яких обов'язково додається
відповідний звуко- або відеозапис. { Кодекс доповнено статтею 85-3 згідно із Законом N 3529-VI
( 3529-17 ) від 16.06.2011 }

{ Статтю 86 виключено на підставі Закону N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 }

Стаття 87. Протокол судового засідання
Основним засобом фіксації перебігу судового розгляду справи є
протокол судового засідання. У ході кожного судового засідання
суду першої інстанції, а також при кожній окремій процесуальній
дії, вчиненій поза постійним місцем засідання суду першої
інстанції, складається протокол. У суді апеляційної інстанції
протокол судового засідання ведеться у випадках, передбачених цим
Кодексом.
У протоколі судового засідання відображаються всі істотні
моменти розгляду справи в тій послідовності, в якій вони мали
місце в судовому засіданні чи при вчиненні окремої процесуальної
дії.
У протоколі зазначаються:
1) рік, місяць, число і місце судового засідання;
2) час початку судового засідання або проведення окремої
процесуальної дії;
3) назва суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали
судді (суддів), секретаря судового засідання;
4) справа, що розглядається, повна і точна назва учасників
процесу;
5) відомості про явку учасників процесу або їх неявку,
причини відсутності та про вручення їм судових повісток;
6) дані про особу підсудного;
7) дані про час одержання підсудним копії обвинувального
висновку;
8) дані про роз'яснення підсудному та іншим учасникам процесу
їх прав та обов'язків;
9) ухвали та постанови суду, прийняті без виходу до нарадчої
кімнати;
10) всі розпорядження головуючого і дії суду, в тому порядку,
в якому вони відбувались;
11) всі клопотання і заяви учасників процесу;
12) докладний зміст записаних у першій особі показань
підсудного, потерпілого, свідків, пояснень спеціалістів,
відповідей експерта на усні запитання;
13) послідовність і короткий зміст судових дебатів;
14) короткий зміст останнього слова підсудного;
15) відомості про проголошення вироку та роз'яснення порядку
і строку його оскарження, роз'яснення права та строку на
ознайомлення з протоколом судового засідання, подачу на нього
зауважень;
16) час закінчення судового засідання у справі.
На вимогу хоча б одного учасника судового розгляду справи або
за ініціативою суду у суді першої чи апеляційної інстанції
здійснюється повне фіксування судового процесу з допомогою
звукозаписувального технічного засобу. ( Стаття 87 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законом N 1483-III ( 1483-14 ) від
22.02.2000; в редакції Законів N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001, N 2875-IV ( 2875-15 )
від 08.09.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3150-IV
( 3150-15 ) від 30.11.2005 )
Стаття 87-1. Порядок складання і оформлення протоколів та
технічного запису
Протокол судового засідання повинен бути виготовлений не
пізніше семи діб з дня закінчення судового розгляду справи.
Протокол судового засідання підписують головуючий і секретар
судового засідання.
У разі необхідності строк для виготовлення та підписання
протоколу судового засідання може бути продовжено головуючим, але
не більше ніж на чотирнадцять діб після закінчення судового
засідання.
Про виготовлення і підписання протоколу судового засідання
повідомляються учасники судового розгляду.
У разі повного фіксування судового процесу з допомогою
звукозаписувального технічного засобу у протоколі судового
засідання зазначається технічна характеристика цього засобу та
носія інформації.
Носій інформації, на якому зафіксовано судовий процес,
зберігається при справі. ( Кодекс доповнено статтею 87-1 згідно із Законом N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001; в
редакції Закону N 2875-IV ( 2875-15 ) від 08.09.2005 )
Стаття 88. Зауваження на протокол судового засідання
Сторони мають право знайомитися з протоколом судового
засідання і протягом трьох діб після повідомлення про виготовлення
протоколу або після закінчення строку на його виготовлення
подавати свої письмові зауваження з приводу допущеної
неправильності або неповноти протоколу. ( Стаття 88 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 117-VIII
( 117-08 ) від 30.08.71, N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84,
Законом N 2464-XII ( 2464-12 ) від 17.06.92; в редакції Законів
N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з
29.06.2001, N 2875-IV ( 2875-15 ) від 08.09.2005 )
Стаття 88-1. Розгляд зауважень на протокол судового
засідання
Зауваження на протокол розглядаються:
якщо справа розглядалася суддею одноособово - головуючим;
якщо справа розглядалася колегіально - цим складом суду чи
більшістю цього складу.
Суд розглядає зауваження на протокол судового засідання і в
разі згоди із зауваженнями посвідчує їх правильність.
У разі незгоди головуючого з поданими зауваженнями вони
розглядаються в судовому засіданні з повідомленням сторін про час
і місце його проведення. Їх неявка в судове засідання не
перешкоджає розгляду зауважень. При розгляді зауважень може
відтворюватися технічний запис процесу. Розглянувши зауваження,
головуючий - постановою, а колегія суддів - ухвалою за наявності
до того підстав посвідчує правильність зауважень або відхиляє їх.
У разі пропуску строку подання зауважень і відсутності
підстав для його поновлення суд залишає їх без розгляду і приєднує
до матеріалів справи.
Зауваження повинні бути розглянуті не пізніше п'яти днів з
дня їх надходження до суду. ( Главу 6 доповнено статтею 88-1 згідно із Законом N 2875-IV
( 2875-15 ) від 08.09.2005 )
Стаття 88-2. Відтворення технічного запису судового засідання
Повне або часткове відтворення технічного запису судового
процесу здійснюється за рішенням суду в судовому засіданні при
розгляді справи судом у першій інстанції, в апеляційному чи
касаційному порядку, а також при розгляді зауважень на протокол
судового засідання.
Питання про видачу копії технічного запису стороні, про його
відтворення поза судовим засіданням вирішуються головуючим у
кожному випадку залежно від обставин. ( Главу 6 доповнено статтею 88-2 згідно із Законом N 2875-IV
( 2875-15 ) від 08.09.2005; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3150-IV ( 3150-15 ) від 30.11.2005 )
Г л а в а 7вгору